Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1/9-1-2012

1 Έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2012

2 Έγκριση ετήσιου προγράμματος Δράσης Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2012

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2/9-1-2012

3 Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Πολυγύρου

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3/9-1-2012

4 Έκτακτη επιχορήγηση Α/θμιας (25.000) και Β/θμιας (15.000) σχολικής επιτροπής

5 Επιχορήγηση στο Μορφωτικό – Πολιτιστικό – Αθλητικό και Κοινωνικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Πολυγύρου “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ”

6 Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου εκτός έδρας

7 Λήψη απόφασης για την υποβολή προτάσεων στο ΠΕΠ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ 2007-2013” για την Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΚ Κωδικός 85

8 Λήψη απόφασης “περί αποδοχής των όρων του εγκριθέντος Δανείου” σύμφωνα με την 3423/24-11-2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων

9 “Γνωμοδότηση ΔΣ Πολυγύρου για την εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από παραγωγή και καύση βιοαερίου ισχύος 0,998 MW και ανόρυξη γεώτρησης της εταιρείας με την επωνυμία “ΤΖΙΑΚΑΣ Β. – ΤΖΙΑΚΑΣ Β. – ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΟΕ” με δ. τ. “ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ ΟΕ”, στη Μαραθούσα”

10 Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Πολυγύρου στην Τράπεζα Πειραιώς

11 Παράταση της σύμβασης προμήθειας καυσίμων μέχρι την ολοκλήρωση της διενέργειας Διεθνούς Διαγωνισμού για το έτος 2012

12 Καθορισμός απαιτούμενου προσωπικού και χρόνου απασχόλησης για την κάλυψη παροδικών αναγκών του έτους 2012 για αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες

13 Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδατικών αρδεύσεων έτους 2012 (Β.Δ. 28.3/15-4-1957)

14 Καθορισμός χρηστών και ορίου χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας

15 Έγκριση εκτός έδρας Δημάρχου

16 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αντιπλημμυρικό Ολύνθου” 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/6-2-2012

17 Κατανομή Δ’ εντολής ΣΑΤΑ

18 Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή χαρακτηρισμού των χώρων αιγιαλού – παραλίας ως πολυσύχναστων

19 Υποβολή πρότασης στα Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013”

20 Εκτός έδρας μετακίνηση Δημάρχου

21 Εκτός έδρας μετακίνηση Υπαλλήλου

22 Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και αναμορφώσεις προϋπολογισμού (αναπλάσεις από ΘΗΣΕΑ)

23 Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ.

24 Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ”

25 Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του ΦΟ.Δ.Σ.Α.

26 Τροποποίηση του προϋπολογισμού 2011 της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Απορριμμάτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής

27 Παραχώρηση αυτοκινήτων-μηχανημάτων κατά χρήση στο Δήμο από την Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ.

28 Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών

29 Προσδιορισμός τιμήματος αγοράς ακινήτου Ιωάννη Καραμάνου

30 Ορισμός δημοτικών συμβούλων σε Επιτροπές παραλαβής έργων- εργασιών

31 Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.: “Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πολυγύρου”

32 Λήψη απόφασης για την συγχώνευση σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου

33 Κατανομή στις σχολικές επιτροπές

34 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Κρασπέδωση – Πλακόστρωση στο Δ.Δ. Παλαιόχωρας” με αρ. μελ. 39/2010

35 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στο Δ.Δ. Βραστάμων” με αριθ. μελ. 276/09

36 Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: “Καλλιέργεια πηγής ύδρευσης του Δ.Δ. Κρήμνης στη θέση “Πλατάνι” του Δήμου Ζερβοχωρίων” με αριθ. μελ. 189/09

37 Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: “Αποχέτευση Δ.Δ. Γαλάτιστας” με αριθ. μελ. 683/99

38 Παράταση προθεσμίας του έργου “Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας και περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Ριζών” (πρώην Δήμου Ζερβοχωρίων)-Αριθ. μελ. 132/2008

39 Παράταση προθεσμίας του έργου “Έργα υποδομής στην επέκταση οικισμού των Καλυβών” -Αριθ. μελ. 132/2008

40 Παραλαβή μελέτης με τίτλο “Αποτύπωση Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου” με αριθ. Μελέτης 135/2011

41 Συγκρότηση και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στις Επιτροπές του Δήμου: α) Επιτροπή αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, β) Επιτροπή αδειοδότησης άσκησης επαγγέλματος Κουρέων-Κομμωτών-Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών, γ) Επιτροπή φιλικού διακανονισμού

42 Επέκταση ΦΟΠ στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα

43 Έγκριση χρηματικού ποσού για αγορά φαρμακευτικού υλικού

44 Προγραμματισμός συμβάσεων έργου στο Δημοτικό Ωδείο Πολυγύρου- Καθορισμός ειδικοτήτων μουσικών

45 Ορισμός δημοτικού συμβούλου για ανταλλαγή ακινήτου στην Τ.Κ. Αγ. Προδρόμου

46 Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

47 Διαγραφές χρεών ύδρευσης – αποχέτευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες

48 Λήψη απόφασης για την υπαγωγή όλων των Τοπικών Κοινοτήτων του πρώην Δήμου Ζερβοχωρίων στη ΔΟΥ Πολυγύρου

49 Ορισμός ενός εκπροσώπου (αιρετού) με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Αμπελοοινικών Θεμάτων

50 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πολυγύρου και ΦΟ.Δ.Σ.Α. 3ης Δ/κής Ενότητας Χαλκιδικής για την προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων

51 Σύνταξη Τοπικού Αντιπυρικού Σχεδίου Δήμου Πολυγύρου και ορισμός υπεύθυνου Αντιδημάρχου

52 Επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων

53 Ενίσχυση ενδεών

54 Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση δρομολογίων για τη Μεταφορά μαθητών” Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου του σχολικού έτους 2011-2012

55 Πραγματοποίηση παράλληλων εκδηλώσεων για την περίοδο της αποκριάς στον Πολύγυρο

56 Αποδοχή εκτάσεων για ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων

57 Σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας

58 Γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα λαϊκών αγορών

59 Λύση προγραμματικής σύμβασης με δήμο Αριστοτέλη για την εκτέλεση του έργου: “Κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων στην Τ.Κ. Ολυμπιάδας Δήμου Αριστοτέλη”

60 Εκτός έδρας Δημάρχου

61 Συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου στη Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΚΜ” με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες και γεωγραφική εμβέλεια στο Δήμο Πολυγύρου, Δήμο Πύδνας-Κολινδρού, Δήμο Βισαλτίας Σερρών και στο Νομό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της δράσης 3: “Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες” της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: “Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού” του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: “Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013″

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5/2-3-2012

62 Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και αναμορφώσεις προϋπολογισμού (153.252,00 ευρώ για “Καταβολή βοηθημάτων ένδειας και αντιμετώπισης άμεσων βιοτικών λόγω φυσικών καταστροφών”, από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

63 Μίσθωση χώρων για : α) Στέγαση 4ου Νηπιαγωγείου Πολυγύρου, β) στέγαση αρχείου Πολεοδομίας, γ) αποκεντρωμένης Διοίκησης, δ) Πάρκινγκ Ταξιάρχη, ε) Ορμύλια

64 Λήψη απόφασης ΔΣ για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

65 Κατάληψη τμημάτων αγροτικού δρόμου στη Μεταμόρφωση

66 Άσκηση επαγγέλματος 5 σπουδαστών στο Δήμο Πολυγύρου

67 Ενίσχυση ενδεών

68 Κατανομή ποσού ΚΑΠ 52.551,48 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

69 Κατανομή ποσού ΚΑΠ 480.60,00 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήμου Πολυγύρου

70 Επιβολή προστίμου σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων άρθρων 5 και 7 του Ν. 2323/1995

71 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων Δήμου Πολυγύρου

72 Επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων

73 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Επισκευή οδοστρώματος” (τμήματος οδού παλαιού Στρατολογικού Γραφείου)

74 Άδεια παραχώρησης κατά χρήση σε παραλιακές εκτάσεις του Δημοσίου σε Γερακινή Καλύβες

75 Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Πολυγύρου

76 Παραχώρηση του υπ’ αριθ. 67 οικοπέδου Ο.Τ. 13 συνολικού εμβαδού 4375 τμ από την Αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για αστική ανάπλαση πάρκου Ορμύλιας

77 Χορήγηση φυτών – δέντρων από Δασαρχείο σε Δήμο Πολυγύρου

78 Έκδοση εγγυητικών επιστολών Δήμου Πολυγύρου για: α) Φιλόπτωχο Σύλλογο “Η ΑΓΑΠΗ” με έδρα την Ορμύλια β) Σύλλογο Γυναικών Νέας Ολύνθου με έδρα την Όλυνθο

79 Ορισμός επιτροπής για α) μίσθωση ακινήτων και β) εκτίμησης ακινήτων

80 Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου Πολυγύρου για το Δ.Σ. των ΦΟ.Δ.Σ.Α. (ΦΕΚ 24/13.2.2012)

81 Μείωση τιμής τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες

82 Διαγραφή χρεών

83 Έγκριση προγραμματικής σύμβασης του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2012

84 Λήψη απόφασης για ένταξη του Δήμου Πολυγύρου στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2012

85 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Εξαθέσιο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών Γερακινής Δήμου Πολυγύρου”

86 Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον οικισμό Ψακούδια Δ. Ορμύλιας” της υπ’ αριθ. 241-2006 μελέτης της ΤΥΔΚ

87 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012

88 Ονομασία κοινοτικού δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Προδρόμου

89 Χορήγηση θέσης στάσης και στάθμευσης για ΑΜΕΑ στον Βάβδο

90 Έγκριση επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Ορμύλια

91 Αντικατάσταση μέλους επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 21 του Ν. 3316/05

92 Έγκριση Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Αριστοτέλης” Δήμου Πολυγύρου

93 Έγκριση της έδρας μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης Δημάρχου

94 Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 159-2007 απόφασης του Δ.Σ. Πολυγύρου με θέμα: “Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την κατασκευή χώρων εκπαίδευσης”

95 Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας

96 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και συμβάσεις έργου (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ)

97 Προμήθεια ειδών δεξίωσης εκδήλωσης εξαγγελίας έργων Υφυπουργού Αγροτικής ανάπτυξης για το Πρόγραμμα “ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ” και παράθεση γεύματος εργασίας

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6/5-4-2012

98 Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο “Αγροτική οδός Σανά – Καλαμωτό (έως όρια Π.Ε. Χαλκιδικής) στο πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013)”

99 Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο “Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Βραστάμων, Δήμου Πολυγύρου” στο πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013)”

100 Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο “Αγροτική οδός οικισμού Ταξιάρχη” του Δήμου Πολυγύρου, Π.Ε.Χ. στο πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013)”

101 Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο “Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα Δήμου Πολυγύρου” στο πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013”)

102 Συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με επωνυμία “Συνέργια για την απασχόληση στη Χαλκιδική” και διακριτικό τίτλο “ΣΥΝΕΡΓΙΑ” για την υποβολή προς χρηματοδότηση του Σχεδίου με τίτλο: “Νέες ευκαιρίες Απασχόλησης στην Χαλκιδική – Αντίδοτο στην Κρίση”, στο πλαίσιο της Δράσης 7: “Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας”, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: “Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης”, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: “Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013” της υπ΄ αρ. πρωτ. 1781/08.03.2012 Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης 064) της ΕΔΑ Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας

103 Συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου στη Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου “Καινοτόμες Αγροτικές Δράσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας” στο πλαίσιο της Δράσης 7: “Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας” της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: “Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης” του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: “Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)”

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7/12-4-2012

104 Απ’ ευθείας ανάθεση η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8/19-4-2012

105 Λήψη απόφασης για την κηδεία του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Ταξιάρχη με δαπάνη του οικείου Δήμου

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9/30-4-2012

106 Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και αναμορφώσεις προϋπολογισμού

107 Αντικατάσταση δημοτικού συμβούλου από το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πολυγύρου, λόγω διαγραφής του από την παράταξη της μειοψηφίας

108 Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο “Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών αντλιοστασίων Δήμου Πολυγύρου” στο πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013)

109 Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο “Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κελλί-Ορμύλια του Δήμου Πολυγύρου στο πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013)”

110 Ορισμός ορκωτού λογιστή ΔΕΔΑ 2ης Διαχειριστικής Αρχής

111 Ενίσχυση ενδεών

112 Υποβολή πρότασης του έργου “Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Πολυγύρου” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 7 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ, Θεματική Προτεραιότητα 45 -Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)

113 Δημοπράτηση αποθήκης στην Γαλάτιστα

114 Προγραμματική σύμβαση με τίτλο “Συμβουλευτική και επιστημονική υποστήριξη για τη διερεύνηση έργων Δήμου Πολυγύρου”

115 Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης Δημάρχου

116 Υποβολή πρότασης του έργου “Εσωτερική Οδοποιία στο Δήμο Πολυγύρου και κατασκευή γηπέδων 5Χ5 στις Τοπικές Κοινότητες Κρήμνης και Ριζών” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας –Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 7 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ, Θεματική Προτεραιότητα 61- Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση

117 Υποβολή πρότασης του έργου “ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας–Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 7 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ, Θεματική Προτεραιότητα 61- Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση.

118 Υποβολή πρότασης του έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑΣ” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας –Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 7 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ, Θεματική Προτεραιότητα 61- Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση

119 Διαγραφή χρεών

120 Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

121 Λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την Α) Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 190/2011 απόφ. ΔΣ περί την “Τακτοποίηση – Εναρμόνιση – Προσαρμογή τελών καθαριότητας – φωτισμού στα πλαίσια του Ν. 3852/10Β) Ανταποδοτικά δημοτικά τέλη σε ποιμνιοστάσια, αγροτικές αποθήκες και βιοτεχνίες

122 Τροποποίηση του άρθρου 17 παρ. 12 του Κανονισμού ύδρευσης

123 Καθορισμός των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης και επιβολής του τέλους χρήσης

124 Αποδοχή εκτάσεων για ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων

125 Λήψη απόφασης για την αγορά κληροτεμαχίου υπό στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Α) ΥΠ. ΑΡ.1449, εμβαδού 11.125 τ.μ., “συμπληρωματική διανομή 1963”, για κάλυψη αναγκών του Δήμου Πολυγύρου 126 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πολυγύρου και συγκρότηση επιτροοπής καταλληλότητας για την ανέγερση νέας πτέρυγας στο Λύκειο Πολυγύρου

127 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του υποέργου (1) “Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Πολυγύρου” της Πράξης (359082) “Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων Δήμου Πολυγύρου”

128 Ανταλλαγή ακινήτου Αθανασίου Τσιαμουρτζή (ακινήτου όμορου Κότσιανου) με οικόπεδο Δήμου Πολυγύρου

129 Ενημέρωση για ακίνητο Κότσιανου, κήρυξή του ως διατηρητέου- Διατύπωση ή μη αντιρρήσεων επί της αιτιολογικής έκθεσης του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Μακεδονίας – Θράκης)

130 Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδατικών αρδεύσεων έτους 2012 (Β.Δ. 28.3/15-4-1957)

131 Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 20 παρ. 4 Ν. 2738/99)

132 Έγκριση μελέτης και απευθείας ανάθεση για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και ιατρού Εργασίας

133 Χωροθέτηση-ορισμός αδειών υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου

134 Χορήγηση θερινών αδειών λιανικής πώλησης τσιγάρων έτους 2012

135 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του παραδοσιακού ξενώνα “ΑΓΝΑΝΤΙ” στην Τ.Κ. Παλαιόχωρας

136 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ στην θέση ΠΛΑΤΑΝΑ της Τ.Κ. Μαραθούσας

137 Λήψη απόφασης για την μίσθωση οικοπέδου εντός της Δ.Κ. Ορμύλιας, για στάθμευση αυτοκινήτων

138 Λήψη απόφασης για την μίσθωση οικοπέδου εντός της Δ.Κ. Πολυγύρου, για στάθμευση αυτοκινήτων

139 Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) ή με δημοπρασία και καθορισμός επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/81

140 Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Δημοτική ενότητα Ορμύλιας κατόπιν αιτήσεων πολιτών

141 Λήψη απόφασης για ενοικίαση πεζοδρομίου στην Δημοτική ενότητα Ορμύλιας, κατόπιν αιτήσεων πολιτών

142 Λήψη απόφασης για έναρξη εργασιών του έργου “Αστικές Αναπλάσεις Πολυγύρου”

143 Έγκριση απολογισμού χρήσεως Β’ εξαμήνου 2011 της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης

144 Έγκριση απολογισμού χρήσεως Β’ εξαμήνου 2011 της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης

145 Έκτακτη επιχορήγηση σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

146 Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Τοπική Κοινότητα Γαλαρινού

147 Λήψη απόφασης για την υδροδότηση οικίας στην περιοχή “Ξεπάτωμα” στον οικισμό Γερακινής Πολυγύρου

148 Λήψη απόφασης για την κλάδευση – καθαρισμό της παρόδιας βλάστησης κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Πολυγύρου – Ταξιάρχη μέσω Τσουκαλά

149 Λήψη απόφασης για την αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης του Αθλητικού Κέντρου του ΣΚ.Ο.ΧΑΛΚ – στο Δήμο Πολυγύρου

150 Επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων

151 Εορτασμός της 17ης Μαΐου 1821

152 Υποβολή πρότασης του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟ ΤΟΥ ’23 ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ” στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015”

153 Υποβολή πρότασης του έργου “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ” στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015”.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10/16-5-2012

154 Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης Δημάρχου

155 Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση του έργου “Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Πολυγύρου”

156 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Τομέα Διαχείρισης Υδάτων στους Δήμους

157 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πολυγύρου στο Δ.Σ. της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας “Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Χαλκιδικής” με διακριτικό τίτλο “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ”

158 Έγκριση εξόδων κίνησης εκτός έδρας (23-25/5/ 2012) Αθήνα

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11/25-5-2012

159 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα Δήμου Πολυγύρου” Μέτρο 322 “Ανακαίνιση και Ανάπτυξη χωριών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013

160 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αγροτική οδός Σανά – Καλαμωτό (έως όρια Π.Ε. Χαλκιδικής)” Μέτρο 321 “Ανακαίνιση και Ανάπτυξη χωριών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013

161 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών αντλιοστασίων Δήμου Πολυγύρου” Μέτρο 321 “Ανακαίνιση και Ανάπτυξη χωριών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013

162 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κελλί-Ορμύλια του Δήμου Πολυγύρου” Μέτρο 321 “Ανακαίνιση και Ανάπτυξη χωριών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013

163 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αγροτική οδός οικισμού Ταξιάρχη” του Δήμου Πολυγύρου, Μέτρο 321 “Ανακαίνιση και Ανάπτυξη χωριών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013

164 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του “Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Βραστάμων, Δήμου Πολυγύρου”, Μέτρο 321 “Ανακαίνιση και Ανάπτυξη χωριών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013

165 Υποβολή πρότασης του έργου “ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ” στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015”.

166 Υποβολή πρότασης του έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑΣ” στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015”.

167 Υποβολή πρότασης του έργου “ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας –Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 7 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ, Κωδικός Προτεραιότητας 45-Διαχείριση και Διανομή Ύδατος – Πόσιμο Νερό

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12/30-5-2012

168 Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και αναμορφώσεις προϋπολογισμού (ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

169 Παραλαβή μελετών 

170 Παραλαβή μελετών του έργου: “Αποτύπωση Αρχιτεκτονικών τμήματος κτιρίου του Εσπερινού Γυμνασίου Λυκείου Πολυγύρου

171 Εκμίσθωση αγροτεμαχίου 315 στρμ. στην περιοχή “ΤΣΑΪΡΙ” Καλυβών

172 Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 88-2012 απόφασης Δ.Σ.

173 Έξοδος του Δήμου Πολυγύρου από το Δίκτυο ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ

174 Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους 12θέσιου “Δημοτικό Σχολείο Γαλάτιστας”

175 Βράβευση μαθητών που διακρίθηκαν σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό

176 Πρόταση τροποποίησης Ρυμοτομίας στο οικόπεδο του Γυμνασίου-Ενιαίου Λυκείου

177 Μεταφορά λυμάτων σφαγείων Γαλάτιστας στον Βιολογικό Γαλάτιστας

178 Ορισμός Διευθύνουσας υπηρεσίας, εποπτεύουσας υπηρεσίας με απόφαση του ΔΣ Δήμου Πολυγύρου και καθορισμός επιβλεπόντων μηχανικών για τη συνέχιση της μελέτης “Αποτύπωση Κτηματογράφηση, υψομετρική μελέτη, πολεοδομική μελέτη και πράξη εφαρμογής στο έδαφος των περιοχών επέκτασης που καθορίζονται στο ΓΠΣ Πολυγύρου”

179 Διαβούλευση επί του σχεδίου δράσης εδάφους της λεκάνης Ανθεμούντα

180 Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής κατά τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ.4 του Ν. 3979/2011

181 Λήψη απόφασης για την απαγόρευση στάθμευσης βαρέων φορτηγών οχημάτων στην οδό Ερασιστράτους

182 Πρόταση τοπικής κυκλοφοριακής ρύθμισης

183 Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πολυγύρου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης Πολυγύρου

184 Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πολυγύρου και της ΑΝΕΤΧΑ για την καταπολέμηση των ψύλλων έτους 2012

185 Αποδοχή της αίτησης μετάθεσης χρόνου παράδοσης δύο οχημάτων με συρόμενη πυροσβεστική κατασκευή στον Δήμο Πολυγύρου

186 Συγκρότηση επιτροπής καθορισμού Λατομικών περιοχών Νομού Χαλκιδικής

187 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πολυγύρου στο Δ.Σ. του “Ιδρύματος Στεφάνου Αθανασίου Κότσιανου και Καίτης Στεφάνου Κότσιανου”

188 Αίτημα συλλόγου Τριτέκνων Δήμου Πολυγύρου για παραχώρηση χώρου στέγασης γραφείων 

189 Έκδοση Εγγυητικών επιστολών από τον Δήμο Πολυγύρου για τη συμμετοχή των Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ. και “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ” στην πρόσκληση για την υλοποίηση της δράσης Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

190 Λήψη απόφασης για την παραλαβή μελετών με τίτλο: Α) “Αντιπυρική μελέτη προστατευτικού δάσους Πολυγύρου” (αρ. μελ. 146/2011) Β) “Αντιπυρική μελέτη Κοινοτικού δάσους Δουμπιών” (αρ. μελ. 139/2011) του ιδιώτη μελετητή Αντώνιου Παντάλη, Δασολόγου, ελεγμένες και θεωρημένες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με το αρ.37 του Ν. 3316/05. Γ) “Αντιπυρική μελέτη προστατευτικού δάσους Δ.Κ. Παλαιόχωρας και Τ.Κ. Ριζών” (αρ. μελ. 143/2011) (Εισηγ.: κ. Δ. Κοντογιώργης) Δ) “Αντιπυρική μελέτη προστατευτικού δάσους Γαλάτιστας” (αρ. μελ. 147/2011) Ε) “Αντιπυρική μελέτη Κοινοτικού δάσους Βάβδου” (αρ. μελ. 142/2011) του ιδιώτη μελετητή Απόστολου Τουπλικιώτη, Δασολόγου, ελεγμένες και θεωρημένες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με το αρ.37 του Ν. 3316/05

191 Λήψη απόφασης για την παραλαβή μελετών με τίτλο: Α) “ΜΠΕ προστατευτικού δάσους Πολυγύρου” (αρ. μελ. 145/2011) Β) “ΜΠΕ Κοινοτικού δάσους Δουμπιών” (αρ. μελ. 140/2011) Γ ) “ΜΠΕ Κοινοτικού δάσους Βάβδου” (αρ. μελ. 141/2011) Δ) “ΜΠΕ προστατευτικού δάσους Γαλάτιστας” (αρ. μελ. 144/2011) του ιδιώτη μελετητή Απόστολου Τουπλικιώτη, Δασολόγου, ελεγμένη και θεωρημένη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με το αρ.37 του Ν. 3316/0 

192 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κρασπέδωση – Πλακόστρωση στο Δ.Δ. Παλαιόχωρας” της υπ’ αριθ. 39/2010 μελέτης

193 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας “Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου 2012”

194 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νέου οικισμού Παλαιοκάστρου” της υπ’ ριθ. 124/2010 μελέτης

195 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στο Δ.Δ. Βραστάμων” της υπ’ αριθ. 276/2009 μελέτης

196 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου “Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στον οικισμό Πατελιδά” με αρ. μελ. ΤΥΔΚ 376/2008

197 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου “Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού στο Δ.Δ. Ταξιάρχη” με αρ. μελ. ΤΥΔΚ 8/2009

198 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Δ.Δ. Μαραθούσας” με αρ. μελ. ΤΥΔΚ 186/2009

199 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου “Αντικατάσταση και επέκταση δικτύων αποχέτευσης στα Δ.Δ. του Δήμου (πρώην Δήμου Ζερβοχωρίων)” με αρ. μελ. ΤΥΔΚ 154/2009

200 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου “Κατασκευή ρείθρου στο Δ.Δ. Ριζών θέση ‘ΚΑΡΑΚΑΖΑΝΙ’ (πρώην Δήμου Ζερβοχωρίων)” με αρ. μελ. ΤΥΔΚ 129/2008

201 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου “Περιφράξεις δεξαμενών στα ΔΔ του Δήμου (πρώην Δήμου Ζερβοχωρίων)” με αρ. μελ. ΤΥΔΚ 155/2009

202 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου “Ανάπλαση κεντρικού δρόμου ΔΔ Παλαιόχωρας (πρώην Δήμου Ζερβοχωρίων)” με αρ. μελ. ΤΥΔΚ 16/2008

203 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου “Έργα υποδομής και ασφαλτοστρώσεις επί της οδού Πλάτωνος” με αρ. μελ. ΤΥΔΚ 15/2010

204 Λήψη απόφασης για την χρήση κτιρίου στα παλιά σφαγεία Γαλάτιστας ως Πολιτιστικό Κέντρο

205 Λήψη απόφασης για αίτηση ενοικίασης τμήματος γης από το Αεραθλητικό πολιτιστικό Κέντρο Χαλ/κής “ΠΗΓΑΣΟΣ”

206 Λήψη απόφασης για “Οριοθέτηση και διάνοιξη δρόμου εντός του οικισμού Κρήμνης έναντι οικοπέδου ιδιώτη

207 Λήψη απόφασης για “Αντικατάσταση με σωλήνες λόγω υγρασίας του τσιμενταύλακου πλησίον οικιών”

208 Λήψη απόφασης για Καθορισμό ημερομηνίας της γιορτής των Παρθενομαρτύρων καθώς και ως Δημοτική Εκδήλωση, και κάλυψη δαπάνης κατάθεσης στεφάνων στην εκδήλωση της “ΠΛΑΤΑΝΑΣ” Ζερβοχωρίων

209 Λήψη απόφασης για παροχή ύδρευσης εκτός οικισμού σε κτηνοτροφική μονάδα στην τοποθεσία “ΜΟΥΣΤΑΚΑ”

210 Λήψη απόφασης για παροχή ύδρευσης εκτός οικισμού σε χωράφια στην τοποθεσία ΣΦΙΝΤΑΝΙ

211 Λήψη απόφασης για να περάσει στην δικαιοδοσία του Δήμου το αρδευτικό δίκτυο, μετά τη συγχώνευση των Αγροτικών συνεταιρισμών με τις πρώην Ενώσεις Α.Σ.

212 Λήψη απόφασης για διάθεση νερού γεώτρησης στην τοποθεσία “ΜΠΡΕΚΙ” μόνο για γέμισμα βυτίων

213 Λήψη απόφασης για διάθεση νερού πηγής “ΒΡΥΣΕΣ” στην Τ.Κ. Βραστάμων

214 Λήψη απόφασης για χορήγηση παροχής ύδρευσης κατόπιν αιτήσεων πολιτών της Δ.Ε. Ορμύλιας

215 Λήψη απόφασης για απομάκρυνση διαφημιστικών πινακίδων στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης

216 Λήψη απόφασης για εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στην τοποθεσία “Μελανή Πέτρα” στην Τ.Κ. Βάβδου

217 Λήψη απόφασης για αίτημα πολίτη προς τον Δήμο Πολυγύρου για ανταλλαγή ακινήτων στην πρώην Κοινότητα Γεροπλάτανου

218 Έγκριση εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης και διαμονής της Προέδρου Δ.Κ. Πολυγύρου

219 Λήψη απόφασης για σύναψη Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Πολυγύρου και Π.Ε.Δ.

220 Παραίτηση μέλους από το Δ.Σ. του Ραδιοφωνικού Σταθμού Πολυγύρου

221 Εξέταση αίτησης για μείωση καταβαλλόμενου μισθώματος

222 Οργάνωση 4ου Φεστιβάλ Πολυγύρου

223 Επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων

224 Λήψη απόφασης για εγκατάσταση υπαίθριων ψηφιακών μονάδων στους οικισμούς Καλυβών, Ολύνθου και Πλανών

225 Λήψη απόφασης για ενοικίαση αιγιαλού στην Δ.Ε. Ορμύλιας, κατόπιν αιτήσεως πολιτών

226 Εξέταση αίτησης πολίτη για υδροδότηση κτήματός της στην θέση “Αναστασίτικο” Δήμου Πολυγύρου

227 Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης Δημάρχου

228 Λήψη απόφασης για παραχώρηση δημοτικού χώρου για τοποθέτηση καντίνας στην ΔΕ Ορμύλιας

229 Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου για κάμπινγκ στην ΔΕ Ορμύλιας

230 Παραλαβή μελετών του έργου: Αποτύπωση Αρχιτεκτονικών τμήματος κτιρίου του Λυκείου Πολυγύρου

231 Παραλαβή μελετών του έργου: Αποτύπωση Αρχιτεκτονικών τμήματος κτιρίου του γυμναστηρίου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ Πολυγύρου

232 Παραλαβή μελετών του έργου: Αποτύπωση Αρχιτεκτονικών τμήματος κτιρίου του Γυμνασίου Πολυγύρου

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13/5-6-2012

233 Λήψη απόφασης επιλογής υδρονομέων έτους 2012 (Β.Δ. 28.3/15-4-1957)

234 Υποβολή πρότασης του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας –Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 7 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ, Θεματική Προτεραιότητα 45,46- Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) & Επεξεργασία νερού (λύματα)

235 Υποβολή πρότασης με τίτλο “Διαχείριση αστικών απορριμμάτων και ανακύκλωση Δ. Πολυγύρου” στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015”

236 Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4070/12 περί καθορισμού της έδρας των ΕΔΧ

237 Ενίσχυση ενδεών

238 Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Πολυγύρου για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού εκμίσθωσης σχολικών κυλικείων

239 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής προμήθειας “Θεματικό Πάρκο για την προβολή παραδοσιακών επαγγελμάτων (προμήθεια οικίσκων)

240 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για μεταφορά μαθητών Α-θμιας και Β-θμιας 2012-2013

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14/22-6-2012

241 Τροποποίηση του προϋπολογισμού α) Τοπογραφική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Δουμπιών Δ.Ε. Ανθεμούντα, προϋπολογισμού 15.022,19, β) Τοπογραφική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Βάβδου Δ.Ε. Ανθεμούντα, προϋπολογισμού 15.022,19, γ) Στατική μελέτη αντλιοστασίων εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και Ε.Ε.Λ. οικισμού Δουμπιών και Βάβδου Δ.Ε. Ανθεμούντα, προϋπολογισμού 4.392,71, δ) Αρχιτεκτονική μελέτη ολοκληρωμένης αστικής ανάπλασης οικισμού Ορμύλιας Δ. Πολυγύρου, προϋπολογισμού 4.947,92

242 Άδειες υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου

243 Λήψη απόφασης για το γεύμα φιλοξενίας εθελοντών στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τον HIV/AIDS

244 Τροποποίηση του προϋπολογισμού Γεωτεχνική έρευνα- μελέτη για το έργο “Προσθήκη κατ’ επέκταση Γενικού Λυκείου Πολυγύρου”, προϋπολογισμού 9.225,00

245 Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις κατασκηνώσεις

246 Ηλεκτροδότηση κεντρικής πλατείας Ριζών

247 Ηλεκτροδότηση δημοτικής οδού εντός οικισμού Ριζών

248 Ηλεκτροδότηση πάρκου Τ. Κ. Κρήμνης

249 Ηλεκτροδότηση οδικού κόμβου στην είσοδο του οικισμού Βραστάμων

250 Προμήθεια λαμπτήρων

251 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Τομέα Διαχείρισης Υδάτων που ασκούνται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους Δήμους της Π.Κ.Μ.

252 Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης Δημάρχου

253 Καθορισμός ειδικοτήτων των τριάντα (30) θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα έναντι των σαράντα εννέα (49) που είχαν ζητηθεί με την υπ’ αριθ. 12/2012 απόφαση του Δ.Σ

254 Εκλογή εκπροσώπου του Δήμου Πολυγύρου για τη συμμετοχή στο Σύνδεσμο Φορέων Διαχ/σης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας

255 Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού

256 Ενημέρωση – λήψη απόφασης για την σύνταξη προμελέτης υπογείωσης δικτύου Χαμηλής και Μέσης Τάσης στην περιοχή Νοσοκομείου (έμπροσθεν του σούπερ μάρκετ Αρβανιτίδη)

257 Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην περιοχή Αγία Τριάδα Βραστάμων

258 Ενίσχυση ενδεών

259 Έκδοση Εγγυητικών επιστολών από τον δήμο Πολυγύρου Ν.Π.Δ.Δ. εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής της ΕΕΤΑΑ

260 Παραχώρηση κατά χρήση κτιρίου Προσκόπων σε Σύλλογο Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Πολυγύρου

261 Διεξαγωγή δημοπρασίας για μεταστέγαση Νηπιαγωγείο Καλυβών

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15/19-7-2012

262 Έναρξη διαδικασιών για την εκμίσθωση εδαφικών εκτάσεων γαιών της σχολικής περιουσίας Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου

263 Άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

264 Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών

265 Εξέταση αίτησης για μείωση καταβαλλόμενου μισθώματος 

266 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Τομέα Διαχείρισης Υδάτων που ασκούνται από την Π.Κ.Μ. στους δήμους της ΠΚΜ

267 Προεκτίμηση μελέτης ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CORINE ΔΕΛΤΑ ΧΑΒΡΙΑ

268 Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για “ΣΤΑΣΙΜΗ ΚΑΝΤΙΝΑ” εντός της Παιδικής Εξοχής Μεταμόρφωσης

269 Διαγραφή χρεών

270 Υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ αναβάθμηση βιολογικού Γαλάτιστας και Ορμύλιας

271 Υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ ύδρευση Γαλάτιστας – Πολύγυρου- Βραστάμων – Σανών

272 Υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ: Αποχευτικό Αγίου Προδρόμου

273 Υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ: Αναπλάσεις Γαλάτιστα-Πολύγυρου

274 Υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ: Αναστήλωση οικίας Κότσιανου – μετατροπή σε Λαογραφικό Μουσείο – Χώρο Πολιτισμού

275 Αγορά ακινήτου στην περιοχή “Λαγκαδούδι” Αγίου Προδρόμου για την εγκατάσταση αντλιοστασίου Βιολογικού

276 Αποδοχή δωρεάς Χρήστου Τσέκου

277 Ανάληψη από τον Δήμο Πολυγύρου όλου του αρδευτικού συστήματος στην περιοχή Γαλάτιστας- Γαλαρινού από την νέα αρδευτική περίοδο

278 Έγκριση του ετήσιου κόστους διαχείρισης του ΧΥΤΑ για το έτος 2012

279 Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και αναμορφώσεις προϋπολογισμού

280 Κατανομή διαφόρων πιστώσεων 

281 Εξώδικος συμβιβασμός και κατάργηση δίκης Δήμου Πολυγύρου

282 Αποδοχή δωρεάς του αυτοκινήτου της Π.Ε.Δ. Κ.Μ. στον Δήμο Πολυγύρου

283 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011 της Δ.Ε.Δ.Α 2ης Διαχ/κής Ενότητας Ν. Χαλκιδικής

284 Λήψη απόφασης για την συγκέντρωση και ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών από τον ΦΟ.Δ.Σ.Α. 3ης Διαχ/κής Ενότητας Ν. Χαλκιδικής

285 Υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού” του Πράσινου Ταμείου

286 Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΝΕΤΧΑ και Δήμου Πολυγύρου για την υλοποίηση Προγράμματος “Απολύμανσης – Απεντόμωσης και Μυοκτονίας στα σχολεία της Π.Ε. Χαλκιδικής για το Σχολικό Έτος 2012-2013”

287 Υποβολή πρότασης του δήμου Πολυγύρου στην πρόσκληση Γενικής Γραμματείας (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) για την ίδρυση και λειτουργία ”ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ”- Ίδρυση & λειτουργία Κέντρου Δια Βίου μάθησης στον Πολύγυρο με αποκεντρωμένες δομές στις Δημοτικές και Κοινοτικές ενότητες και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή των εγγράφων της υποβολής του φακέλου

288 Παραλαβή γεωτεχνικών μελετών αντλιοστασίων αποχέτευσης Πολυγύρου, Ε.Ε.Λ. Πολυγύρου, και αντλιοστασίων αποχέτευσης Καλυβών – Ολύνθου

289 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργου με αρ. μελ. ΤΥΔΚ 8/2009 “Κατασκευή Αποχετευτικού Αγωγού Ταξιάρχη”

290 Λήψη απόφασης για εφαρμογή διατάξεων παρ. 4 άρθρου 28 Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, σχετικά με την άρση της αναστολής διαδικασιών προσλήψεων για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις προσωπικού (ναυαγοσώστες, βρεφονηπιοκόμους, προσωπικό πυρασφάλειας κ.λ.π.)

291 Λήψη απόφασης για ένσταση πολιτών κατά απόφασης Δ.Σ. έτους 2002 σχετικά με χρήση γεώτρησης

292 Επιβολή προστίμου σε κτηνοτρόφο για παραβίαση ορίων βόσκησης Τ.Κ. Γεροπλατάνου

293 Μετακίνηση Λαογραφικής Συλλογής σε άλλο κτίσμα , στον ίδιο προαύλιο χώρο με τον σημερινό, στην Τ.Κ. Βάβδου

294 Χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης τσιγάρων στην Τ.Κ. Παλαιόχωρας

295 Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Γαλάτιστας

296 Αίτηση πολίτη Παλαιοκάστρου για επανεξέταση υδρομέτρου

297 Αίτηση υπεύθυνου Δημοτικού Καταστήματος στην Μεταμόρφωση για μείωση ενοικίου 

298 Αίτηση πολίτη για μετατόπιση κολώνας της ΔΕΗ στη θέση “ΜΑΧΑΙΡΑ ΛΑΚΑ” Καλυβών Πολυγύρου

299 Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην περιοχή του ξενοδοχείου GERAKINA BEACH στην Γερακινή

300 Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων στις εισόδους της Τ.Κ. Σανών

301 Επέκταση δικτύου άρδευσης στην Τ.Κ. Σανών

302 Παραίτηση Συμβούλου Τοπικής κοινότητας Ταξιάρχη από το αξίωμά του

303 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στην κεντρική πλατεία Ταξιάρχη

304 Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου  για το έτος 2012, στην διασταύρωση Κελίου-Πλανών

305 Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων

306 Ενίσχυση ενδεών

307 Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης Δημάρχου

308 Αποδοχή απόφασης ένταξης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της πράξης με τίτλο “Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου- Καλυβών Δήμου Πολυγύρου”, με κωδικό MIS 349419 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον- Αειφόρος Ανάπτυξη”

309 Αίτημα χρηματοδότησης της πράξης “Συλλογή μεταφορά και επεξεργασία και διάθεση λυμάτων οικισμού Ολύνθου Δ. Πολυγύρου” στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ” του Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης 2007-2013

310 Έγκριση δαπάνης για την παραλλαγή δικτύου Μ.Τ. ή Χ.Τ.

311 Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου για το διδακτικό έτος 2012 -2013

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16/ 27-7-2012

312 Αποδοχή απόφασης ένταξης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της πράξης με τίτλο “Εσωτερική Οδοποιία στο Δήμο Πολυγύρου και κατασκευή γηπέδων 5Χ5 στην Τ.Κ. ΚΡΗΜΝΗΣ ΚΑΙ στην Τ.Κ. ΡΙΖΩΝ Δήμου Πολυγύρου”, με κωδικό MIS 379479 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μακεδονία – Θράκη”

313 Αποδοχή απόφασης ένταξης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της πράξης με τίτλο “Εσωτερικές Διαρρυθμίσεις και επισκευές – αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου”, με κωδικό MIS 349478 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μακεδονία- Θράκη”

314 Αποδοχή απόφασης ένταξης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της πράξης με τίτλο “Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση Οικισμού Ορμύλιας Δήμου Πολυγύρου”, με κωδικό MIS 379476 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μακεδονία – Θράκη”

315 Επιχορήγηση αθλητικού συλλόγου

316 Έγκριση δύο θέσεων με σύμβαση έργου για πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας

317 Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Γενικού Γραμματέα Δήμου Πολυγύρου

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17/28-8-2012

318 Ένσταση πολίτη

319 Μίσθωση ακινήτου στην Ορμύλια για χρήση ως δημοτικό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων

320 Διατύπωση απόψεων για παραχώρηση θαλάσσιας έκτασης για εγκατάσταση θυννείου στη θέση “Νησί” Ορμύλιας

321 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Π.Κ.Μ. Και Δήμων Χαλκιδικής για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία Λαϊκών Αγορών

322 Λήψη απόφασης κατάταξης προσωπικού ΙΔΑΧ με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία σύστασης της νέας Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Πολυγύρου ή άλλως από την ημερομηνία λήψης της παρούσης

323 Αίτηση- Καταγγελία βοσκών Γεροπλατάνου

324 Ορισμός επιτροπής για διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια του εορτασμού 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Μακεδονίας-Χαλκιδικής

325 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 251/2012 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Τομέα Διαχείρισης Υδάτων στους δήμους”

326 Αποχαρακτηρισμός περιοχής “ΤΣΑΪΡΙ” Καλυβών ως γη υψηλής παραγωγικότητας

327 Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω Δανείου Πληρωμή 116.000,00 

328 Αγορά οικοπέδου εντός οικισμού Ορμύλιας και ορισμός επιτροπής εκτίμησης ακινήτου

329 Παρααλβή γεωτεχνικών μελετών Ε.Ε.Λ. Οικισμού Δουμπιών και οικισμού Βάβδου Δ.Ε. Ανθεμούντα

330 Ίδρυση Λαϊκής αγοράς στην Τοπική κοινότητα Παλαιόχωρας

331 Διαγραφή χρεών ΤΑΠ

332 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κρασπέδωση- Πλακόστρωση στο Δ. Δ. Παλαιόχωρας” της υπ’ αριθ. 39/2010 μελέτης

333 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας και περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Δ. Δ. Ριζών” της υπ’ αριθ. 166/2009 μελέτης

334 Έγκριση και παραλαβή μελέτης “Δίκτυο υδατοπαροχών με δεξαμενή 300 κ. μ. αντιπυρικής προστασίας στο προστατευτικό δάσος Γαλάτιστας” αρ. μελ. 184/2011

335 Έγκριση και παραλαβή μελέτης “μελέτη βελτίωσης αντιπυρικής οδού “Οικισμός Βάβδου-Χατζή Πηγάδι” στο κοινοτικό δάσος Βάβδου” αρ. μελ. 192/2011

336 Έγκριση και παραλαβή μελέτης “Δίκτυο υδατοπαροχών αντιπυρικής προστασίας στο προστατευτικό δάσος Πολυγύρου” αρ. μελ. 183/2011

337 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής Έργου “Ασφαλτοστρώσεις Δ.Δ. Ορμύλιας”, αρ. μελ. ΤΥΔΚ 01/10

338 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής Έργου “Πλακοστρώσεις εσωτερικού ιστού Δ.Δ. Ορμύλιας”, αρ. μελ. ΤΥΔΚ 262/09

339 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής Έργου “Ασφαλτοστρώσεις Δ. Δ. Μεταμόρφωσης Δ. Ορμύλιας”, αρ. μελ. ΤΥΔΚ 165/09

340 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής Έργου “Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στο Δ. Δ. Ολύνθου”, αρ. μελ. ΤΥΔΚ 77/08

341 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής Έργου “Ασφαλτοστρώσεις Δ. Δ. Ορμύλιας”, αρ. μελ. ΤΥΔΚ 214/09

342 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου με αριθ. Μελ. 124/2010 και τίτλο: “Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νέου οικισμού Παλαιοκάστρου

343 Μετατόπιση σήματος του Κ.Ο.Κ. λόγω παρεμπόδισης εισόδου σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή επί της οδού Στ. Κότσιανου 16 στον Πολύγυρο

344 Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας (Ε.Μ.Κ.Φ.) Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής

345 Προκήρυξη των σχολαζόντων περιπτέρων του Δήμου Πολυγύρου

346 Σύνταξη μελέτης για τον ακριβή προσδιορισμό των ορίων του υδροβιότοπου Ορμύλιας

347 Αποδοχή επιχορήγησης για δαπάνες λειτουργίας των κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος 2012

348 Μεταφορά λυμάτων σφαγείων Γαλάτιστας στον Βιολογικό Γαλάτιστας

349 Αίτηση πολιτών για παραχώρηση νερού για άρδευση

350 Διοργάνωση 45ου Ράλλυ Δ.Ε.Θ. στον Πολύγυρο

351 Απογραφή περιουσίας των Ν.Ε.Λ.Ε.

352 Λήψη απόφασης για ίδρυση Επιχειρησιακού Κέντρου των Ελλήνων Διασωστών στην Μαραθούσα Χαλκιδικής

353 Ενίσχυση ενδεών

354 Εγγραφή του Δήμου Πολυγύρου ως συνδρομητή στις εφημερίδες “Θέμα της Χαλκιδικής” και στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών Δήμος ΝΕΤ

355 Αίτηση μισθωτή δημοτικού κοινόχρηστου χώρου για διαγραφή χρέους λόγω μεγάλης οικονομικής καταστροφής του καταστήματός του από πυρκαγιά

356 Ονομασία κοινοτικού δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Προδρόμου

357 Ενημέρωση για το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκλεγμένων Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ Βαθμού

358 Χωροθέτηση-ορισμός αδειών υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου

359 Ακύρωση διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την προμήθεια δύο οχημάτων με συρόμενη πυροσβεστική κατασκευή στον Δήμο Πολυγύρου

360 Οριοθέτηση ρέματος αγροτεμαχίου στη θέση “Τρίκορφο” Γερακινής Δήμου Πολυγύρου

361 Ορισμός δύο (2) μελών αντιπολίτευσης για την Εκτελεστική Επιτροπή

362 Αποδοχή 52.551,48 ΚΑΠ στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών

363 Εγκριση εκτέλεσης του υποέργου 3 των αστικών αναπλάσεων Πολυγύρου με τίτλο Υπογείωση Δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης ΔΕΔΔΗΕ” προϋπολογισμού 172.346,37 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

364 Κάλυψη δεξιώσεων-εκδηλώσεων Δήμου Πολυγύρου

365 Έγκριση των επικείμενων εκτός έδρας μετακινήσεων, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης Δημάρχου

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/28-9-2012

366 Εκτός έδρας μετακίνηση 

367 Επιχορήγηση 200.000,00 € στον “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ”

368 Ακύρωση-ανάκληση ανακοίνωσης για την παραχώρηση σχολαζόντων περιπτέρων

369 Έγκριση προϋπολογισμού της Δ.Ε.Δ.Α. 2ης Διαχειριστικής Ενότητας έτους 2013

370 Αναφορά καταγγελία Προέδρου Τ.Κ. Γεροπλατάνου για παράνομη βόσκηση

371 “Σύμβαση Διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου και ΠΕΧ”

372 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού

373 Υποβολή πρότασης προς το Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση αγοράς αυτοκινήτου – πλυντηρίου κάδων

374 Ανάθεση προμήθειας ειδών Ύδρευσης και Άρδευσης

375 Αποδοχή απόφασης ένταξης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της πράξης με τίτλο: “Διαχείριση αστικών απορριμμάτων και ανακύκλωση”

376 Σύμβαση συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας μεταξύ Δήμου και Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης -Ανακύκλωσης Α.Ε

377 Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Πολυγύρου οικ. Έτους 2012

378 Ενημέρωση-λήψη απόφασης για προμήθεια αιθουσών ΠΡΟΚΑΤ στο Γενικό Λύκειο Πολυγύρου

379 Αποδοχή απόφασης ένταξης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της πράξης με τίτλο “Συλλογή, μεταφορά επεξεργασία και διάθεση λυμάτων οικισμού Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου”, με κωδικό MIS 376380 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μακεδονία- Θράκη”

380 Υποβολή πρότασης στο “Πράσινο Ταμείο” για την καταβολή αμοιβών από μελέτες Πολεοδομικών Εφαρμογών Πολυγύρου – Γαλάτιστας και αποζημιώσεις από Ρυμοτομικά Σχέδια Πολυγύρου – Γαλάτιστας – Ορμύλιας

381 Πρόταση για συμμετοχή σε πρόγραμμα LIFE+ για την εξόρυξη αποβλήτων με στόχο την απόληψη πολύτιμων μεταλλικών και άλλων αξιών από σύμμεικτα αστικά απορρίμματα και χώρο εφαρμογής τον ΧΥΤΑ Πολυγύρου

382 Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωματικού μέλους στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) Συνεργεία για την απασχόληση στη Χαλκιδική με διακριτικό τίτλο: “ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ”

383 Ορισμός μελών ομάδας έργου για την Α.Σ. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Χαλκιδικής” με διακριτικό τίτλο “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” και τίτλο του έργου “Ενίσχυση της απασχόλησης των μεταναστών στη Χαλκιδική”

384 Εξέταση ένστασης πολιτών για διαγραφή χρεών τελών ύδρευσης λόγω λανθασμένης καταγραφής στην Δ.Κ. Γαλάτιστας

385 Διαγραφή χρεών τελών ύδρευσης λόγω λανθασμένης καταγραφής στην Τ.Κ. Γαλαρινού και Τ.Κ. Βάβδου

386 Επιβολή προστίμου ύψους 1.000,00 € σύμφωνα με την με Αριθ. Πρωτ.: 1020/2329/2-β΄ αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Πολυγύρου για παράνομη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

387 Γνωμοδότηση ΔΣ Πολυγύρου για την εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από παραγωγή και καύση βιοαερίου ισχύος 0,998 MW και ανόρυξη γεώτρησης της εταιρείας με την επωνυμία “Τζιάκας Β. – Τζιάκας Β. – Μητσόπουλος Α. ΟΕ” με δ. τ. “Βιοενέργεια Μαραθούσας Ο.Ε.”, στη Μαραθούσα

388 Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 29-2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ορμύλιας με τίτλο “Παραχώρηση κατά χρήση έκτασης του σταδίου Ορμύλιας από το Δήμο Πολυγύρου στην ΓΓΑ, για την κατασκευή κλειστού Γυναστηρίου τύπου Τ11Β”

389 Επαύξηση ισχύος από 15.0 KVA (No 1) σε 35.0 KVA (No 3) της παροχής με αριθμό 25000022-01 στη Διεύθυνση “Δημαρχείου Πολυγύρου”

390 Λήψη απόφασης για διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια του εορτασμού 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Μακεδονίας-Χαλκιδικής

391 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου “Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων στην περιοχή ‘ΛΟΥΚΙ'” της υπ’ αριθ. 140/2009 μελέτης

392 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου “Έργα υποδομής στην επέκταση οικισμού Γερακινής” της υπ’ αριθ. 112/2008 μελέτης

393 Έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης Δημάρχου

394 Λύση μισθώματος του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Ολύνθου

395 Εγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου “Βελτίωση της φέρουσας ικανότητας οδού στην περιοχή Έξι Βρύσες Πολυγύρου” της υπ’ αριθ. 63/2010 μελέτης

396 Μεταφορά των υφιστάμενων νεκροταφείων από τον οικισμό του Πολυγύρου

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19/17-10-2012

397 Γνωμοδότηση για την ίδρυση – προαγωγή- υποβιβασμό- συγχώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πολυγύρου

398 Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών Ύδρευσης και Άρδευσης στον Δήμο Πολυγύρου

399 Έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης Δημάρχου

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20/24-10-12

400 Προμήθεια στεφανιών για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2012

401 Μετατροπή άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε πλανόδιου

402 Αποδοχή ποσών από Φόρο Ζύθου-Τέλη Διαφήμισης και ΤΑΠ

403 Αποδοχή πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής εξοπλισμού στο Δήμο Πολυγύρου της πρώην ΤΕΔΚ

404 Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 122/2012 απόφασης ΔΣ σχετικά με τον κανονισμό ύδρευσης

405 Δημοπρασία Κοινοτικών Αγροτεμαχίων

406 Παραλαβή αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου με τίτλο: Εσωτερικές διαρρυθμίσεις σε τμήμα του υπογείου του Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου

407 Παραλαβή μελέτης ΦΑΥ-ΣΑΥ του έργου με τίτλο: Εσωτερικές διαρρυθμίσεις σε τμήμα του υπογείου του Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου

408 Παραλαβή τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: Εσωτερικές διαρρυθμίσεις σε τμήμα του υπογείου του Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου

409 Παραλαβή αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου με τίτλο: Εσωτερικές διαρρυθμίσεις τμήματος υπογείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πολυγύρου

410 Παραλαβή αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου με τίτλο: Εσωτερικές διαρρυθμίσεις τμήματος ισογείου του Ειδικού Σχολείου Πολυγύρου

411 Αίτηση Αγροτικού Συνεταιρισμού Γαλάτιστας για μείωση ενοικίου

412 Χωροθέτηση – Ορισμός αδειών υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου για το 2013

413 Αίτηση πολίτη για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου 5 τ.μ. στην οδό Παπαγεωργάκη, για τοποθέτηση ψυγείου και πάγκου εμπορευμάτων

414 Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου Πολυγύρου

415 Έναρξη διαδικασιών για την εκμίσθωση εδαφικών εκτάσεων γαιών της σχολικής περιουσίας Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου (Πολυγύρου-Ορμύλιας-Ανθμούντα)

416 Αποδοχή ποσού ΚΑΠ 64.121,5 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήμου Πολυγύρου

417 Εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ Δήμου Πολυγύρου και πολίτη

418 Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 20 παρ. 4 Ν. 2738/99) 

419 Ανταλλαγή δημοτικής έκτασης (Αγροτική Οδός διανομής) με ιδιωτική έκταση (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη οδός) στην περιοχή Ι.Μ. Αγ. Ιωάννη Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής

420 Πρόταση τοπικής κυκλοφοριακής ρύθμισης 

421 Προσβάσεις οχημάτων σε ιδιοκτησίες στην Περιοχή των Αναπλάσεων στον Πολύγυρο

422 Διαγραφή χρεών

423 Παράνομη βόσκηση των κοπαδιών κτηνοτρόφων Τ.Κ. Παλαιόχωρας

424 Καθορισμός αριθμού των προς διάθεση νέων επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών για το έτος 2013

425 Εξέταση αιτήσεων πολιτών για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου

426 Αίτημα της Δ.Κ. Γαλάτιστας προς την Εγνατία Οδό για την αναγκαιότητα κατασκευής παράπλευρου από τον δυτικό κόμβο Γαλάτιστας έως την περιοχή Μπανίκοβη

427 Μίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ. Ταξιάρχη για χρήση ως χώρο στάθμευσης

428 Εξέταση αιτήματος πολίτη για μείωση καταβαλλόμενου μισθώματος στο Δημοτικό Αναψυκτήριο Καλυβών

429 Επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων 

430 Ενίσχυση ενδεών

431 Αίτηση πολίτη για οικονομική βοήθεια από τον Δήμο Πολυγύρου, λόγω καταστροφής του σπιτιού της από πυρκαγιά

432 Επανεξέταση θέματος μετονομασίας οδού για τα εκατοντάχρονα της Απελευθέρωσης της Χαλκιδικής

433 Αίτημα κατοίκου Πλανών για ονοματοδοσία οδού ή τοποθέτηση πινακίδας με την επιγραφή “ΣΜΙΞΗ”

434 Εξέταση αίτησης σχετικά με υδροδότηση οικίας εκτός οικισμού (περιοχή Ράχη- Τσουρναρούδα) με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης 

435 Αίτηση πολιτών για παραχώρηση νερού για άρδευση στην περιοχή “Αναστασίτικο” Πολυγύρου 

436 Αποκατάσταση στατικής επάρκειας Κλειστού γυμναστηρίου Πολυγύρου που προκλήθηκε από διαφορική καθίζηση και έγκριση δαπάνης

437 Λήψη απόφασης για χωροθέτηση μνημείου στα πλαίσια του εορτασμού 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Μακεδονίας-Χαλκιδικής

438 Κάλυψη δαπανών για δεξίωση υποδοχής της Εικόνας “Άξιον Εστί”

439 Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης Δημάρχου

440 Έγκριση και Παραλαβή γεωτεχνικών μελετών αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δήμου Πολυγύρου

441 Ανάκληση αιτήσεων χρηματοδότησης και υποβολή πρότασης του έργου “Έργα αναβάθμισης εσωτερικών υδραγωγείων ύδρευσης και επεκτάσεις αποχετευτικών δικτύων οικισμών δήμου Πολυγύρου” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας–Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 7– Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ, Θεματική Προτεραιότητα 45, 46- Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) & Επεξεργασία νερού (λύματα).

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/29-11-2012

442 Έγκριση ψηφίσματος για ΟΤΑ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22/7-12-2012

443 Κατανομή πιστώσεων ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2012 (ΣΑΤΑ)

444 Κατανομή πιστώσεων ΚΑΠ για επισκευή και συντήρηση Σχολικών Κτιρίων έτους 2012 (ΣΑΤΑ)

445 Αποδοχή 52.551,48 € από ΚΑΠ και κατανομή τους στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών

446 Χορήγηση βεβαίωσης από τον Δήμο για αδυναμία σύνδεσης του εργοστασίου πλαστικών φιαλών στις Καλύβες με το δίκτυο ύδρευσης 

447 Πρόταση τροποποίηση ρυμοτομίας στον οικισμό Ολύνθου

448 Ενοικίαση γραφείων για στέγαση της δ/σης Περιβάλλοντος-Πολεοδομίας

449 Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Ανταλλαγής εκτάσεων μεταξύ του Ι.Η. Αγ. Ιωάννη του Πρόδρομου και του Δήμου Πολυγύρου, στο αγρόκτημα Μεταμόρφωσης

450 Έγκριση και παραλαβή τοπογραφικής μελέτης του έργου με τίτλο: “Τοπογραφική Αποτύπωση κοινόχρηστης έκτασης στο Βατοπέδι, στη θέση “Αλατόμπαρα”

451 Παραλαβή τοπογραφικής μελέτης εσωτερικού δικτύου αποχεύτεσης ακάθαρτων οικισμού Δουμπιών Δ.Ε.Ανθεμούντα”

452 Έγκριση και παραλαβή μελέτης του έργου με τίτλο: Στατικός έλεγχος υφιστάμενου τμήματος κτιρίου του 3ου δημοτικού σχολείου Πολυγύρου

453 Έγκριση και παραλαβή μελέτης του έργου με τίτλο: Αποτύπωση φέροντος οργανισμού τμήματος κτιρίου του 3ου δημοτικού σχολείου Πολυγύρου

454 Παραλαβή στατικής μελέτης δεξαμενής για το έργο με τίτλο: Νέα γεώτρηση και αγωγός μεταφοράς νερού και δεξαμενή Τ.Κ. Μαραθούσας

455 Παραλαβή Στατικής μελέτης δεξαμενής αντλιοστασίου για το έργο: Νέα γεώτρηση και αγωγός μεταφοράς νερού Τ.Κ. Βάβδου (123/2012)

456 Επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης με το ποσό των 1.431,62 €

457 Αποδοχή χρηματοδοτήσεων

458 Αίτημα του Δήμου με εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4093/2012 προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων του

459 Εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ Δήμου Πολυγύρου και πολίτη ή ανταλλαγή γης

460 Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού ύψους 79.361,49 € και μετατροπή του κονδυλίου ύψους 32.060,75 € των επενδυτικών δραστηριοτήτων σε λειτουργικές δαπάνες

461 Ενίσχυση ενδεών

462 Πρόταση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. Γ351 και Γ345 περιοχής Καλυβών Δήμου Πολυγύρου

463 Διάθεση χρηματικού ποσού από τα έσοδα του κληροδοτήματος Βασιλείου Φραντζή, που υπάγεται στην Άμεση Διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών, στα σχολεία της πόλης του Πολυγύρου

464 Εκτέλεση εργολαβίας και παράκαμψης εκτροπής κυκλοφορίας μεταξύ Χ.Θ.: 29+750,00 έως και τον Ι/Κ Αγίας Αναστασίας – Γαλαρινού και παροχή έγκρισης από το Δήμο για τη χρήση οποιουδήποτε ιδιόκτητου τμήματος (ιδιοκτησίας του) που θ’ απαιτηθεί για την κατασκευή του δρόμου

465 Διασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στις παραλίες

466 Τροποποίηση Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης – Άρδευσης

467 Έλεγχος ενστάσεων για λογαριασμούς ύδρευσης στην Τ.Κ. Δουμπιών

468 Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο: “Εργαστηριακές και επιτόπου δοκιμές αντοχής σκυροδέματος”

469 Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο: “Αρχιτεκτονική μελέτη (αρ. Μελ.120/2012) ολοκληρωμένης αστικής ανάπλασης οικισμού Ορμύλιας Δ. Πολυγύρου”

470 Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο: “Τοπογραφική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Δουμπιών Δ.Ε. Ανθεμούντα”

471 Παραλαβή και έγκριση των υδραυλικών μελετών αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. Βάβδου-Ολύνθου-Ορμύλιας-Παλαιόχωρας”

472 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου με αριθ. Μελέτης 3/2010 και τίτλο “Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Σανών”

473 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής- Οριστικής Παραλαβής έργου με αρ.μελ. ΤΥΔΚ 447/02 και τίτλο: “Ανάδειξη εισόδου Δ.Δ. Βάβδου”

474 Απομάκρυνση ζώων από ποιμνιοστάσιο εντός οικισμού Δ.Ε. Ζερβοχωρίων

475 Λήψη Δανείου 2.500.000,00 € για αποπληρωμή κάθε είδους οφειλών μέχρι 31-12-2012

476 Εξέταση αίτησης σχετικά με υδροδότηση οικίας στην περιοχή “Προύνη Καλύβα” στην περιοχή Πατελιδά

477 Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε ιδιωτικό χώρο στην οδό Ιπποκράτους 7 στον Πολύγυρο

478 Απάντηση του Γυμνασίου- Γενικού Λυκείου Ορμύλιας στην τοποθέτηση του Δ.Σ. κ. Παρθενιώτη Ν. στη συνεδρίαση της 24-10-2012 του Δ.Σ. Δήμου Πολυγύρου

479 Επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων

480 Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

481 Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ Δήμου Πολυγύρου πολιτών

482 Διαμόρφωση εισόδου-εξόδου για την διασύνδεση της παράπλευρης οδού με την περιμετρική oδό Πολυγύρου- Αγίου Βλάση- Δασαρχείου

483 Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης Δημάρχου

484 Έγκριση και παραλαβή των μελετών εργαταξιακής σήμανσης – ρύθμισης κυκλοφορίας που συντάχθηκαν στα πλαίσια της υλοποίησης των έργων: 1. “Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού εισόδων Πολυγύρου” και 2. ” Αστικές αναπλάσεις στον Πολύγυρο” του Δήμου Πολυγύρου

485 Χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο του έργου “Εσωτερική Οδοποιία στον Δήμο Πολυγύρου στις θέσεις: Δ.Κ. Πολυγύρου – Δ. Κ. Ορμύλιας Τ.Κ. Αγ. Προδρόμου – Τ.Κ. Μαραθούσας – Τ.Κ. Κρήμνης Τ.Κ. Βραστών – Οικισμός Πλανών Τ.Κ. Βραστάμων” σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 242 του Ν. 4072/2012

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/21-12-2012

486 Επιχορήγηση “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ” 10.000,00 € για μισθοδοσία

487 Αποδοχή ποσού ΚΑΠ 326.113,35 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήμου Πολυγύρου

488 Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στο Ξύνονέρι

489 Εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ Δήμου και πολιτών

490 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργου “Κατασκευή πάρκου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου έμπροσθεν των αποθηκών Καλυβών

491 Κατανομή ΚΑΠ για σχολικούς τροχονόμους

492 Κατανομή ΚΑΠ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

493 Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων στη σύσταση επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και την επιτροπή παραλαβή εργασιών και μεταφορών του ΦΟΔΣΑ 3ης Δ/κης Ενότητας

494 Καθορισμός καταβολής δικαιώματος ειδικού τέλους εμφιάλωσης ξινού νερού Αγ. Αποστόλων Δουμπιών

495 Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου

496 Ενίσχυση ενδεών

497 Ορισμός υπαλλήλου της Οικον. Υπηρεσίας ως υπεύθυνου ληξιπρόθεσμων

498 Μεταστέγαση Πολεοδομίας

499 Επιχορήγηση σε αθλητή

500 Έκτακτη επιχορήγηση ποσού 4.000,00 € στην Β/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Πολυγύρου

501 Εξέταση ενστάσεων για “Αποτύπωση -κτηματογράφηση -υψομετρική μελέτη-πολεοδομική μελέτη & πράξη εφαρμογής στο έδαφος των περιοχών επέκτασης που καθορίζονται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πολυγύρου”

502 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πολυγύρου έτους 2013

503 Καθορισμός δικαιώματος βοσκής έτους 2013

504 Παραχώρηση χρήσης ακινήτου, ιδιοκτησίας του Δήμου Πολυγύρου στην περιοχή “Λεύκο”

505 Ορισμός χώρου για θέση περιπτέρου στην περιοχή Καλυβών

506 Έγκριση μελέτης της πράξης με τίτλο “Έργα αναβάθμισης εσωτερικών υδραγωγείων ύδρευσης και επεκτάσεις αποχετευτικών δικτύων οικισμών Δήμου Πολυγύρου”

507 Τροποποίηση της πράξης “Αποκατάσταση πέντε χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου” με κωδικό MIS 375263 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη”

508 Δημοπράτηση της πράξης “Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου- Καλυβών Δήμου Πολυγύρου”

509 Αποδοχή χρηματοδότησης 18.500,00 από Γ.Γ.Ν.Γενιάς

510 Αλλαγή μέλους στο Δ.Σ. Σχολικής Επιτρο-πής Β/θμιας Εκπαίδευσης

511 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης εργαταξιακής σήμανσης – ρύθμισης κυκλοφορίας που συντάχθηκε στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου:”Εσωτερική οδοποιία στον Δήμο Πολυγύρου”