Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Βεβαίωση περί δυνατότητας ίδρυσης δραστηριότητας σε συγκεκριμένη θέση

Για τη χορήγηση της βεβαίωσης η υπηρεσία διερευνά τις υφιστάμενες χρήσεις γης και άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης για την έκδοση της βεβαίωσης.

Δικαιολογητικά για χορήγηση βεβαίωσης εγκατάστασης (νέες και μεταβολές γνωστοποιήσεων)

1) Αίτηση

2) Διάγραμμα της περιοχής

3) Υπεύθυνη δήλωση α) του ιδιοκτήτη του οικήματος (όταν δεν υπάρχει κανονισμός) στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι επιτρέπει τη λειτουργία του υπό ίδρυση συγκεκριμένου καταστήματος  1) ή β) του ενδιαφερόμενου (όταν υπάρχει κανονισμός ο οποίος και προσκομίζεται), ο οποίος δηλώνει ότι βάσει του ισχύοντα κανονισμού της πολυκατοικίας δεν απαγορεύεται η  λειτουργία του υπό ίδρυση συγκεκριμένου καταστήματος (με το γνήσιο της υπογραφής και στη δυο περιπτώσεις)

4) Βεβαίωση Χρήσης Γης από την Πολεοδομία

5) Παράβολο α) 185 ευρώ για τις Κοινότητες Πολυγύρου, Καλυβών και Γερακινής

β) 75 ευρώ για τις υπόλοιπες κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου  γ) Σύμφωνα με την ΚΥΑ 61167/2007: Υπεραγορές τροφίμων (super market) μέχρι 1000 τ.μ. 180 €, πάνω από 1.000 τ.μ. – 5000 τ.μ. , 250 € και με εμβαδόν πάνω 5.000 τ.μ. 375 €.   Στο  Ταμείο Εσόδων Δήμου Πολυγύρου (στο όνομα του αιτούντος,)

6) Δημοτική ενημερότητα για την μη ύπαρξη οφειλών προς το Δήμο Πολυγύρου

Κομμωτής-Κουρέας, είναι εκείνος που παρέχει κάθε είδους εργασία κομμώσεως σε παιδιά, άνδρες και γυναίκες, όπως κούρεμα, χτένισμα απλό ή καλλιτεχνικό, απλό ή ειδικό λούσιμο, αποχρωματισμό, αποχρώσεις, ανταύγειες (MECHES), κατσάρωμα (PERMANENTE), ίσιωμα, τοποθέτηση τοπικής περούκας, ξύρισμα και λοιπές καλλιτεχνικές εργασίες.

Για την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κομμωτή -κουρέα προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι ο αναγγέλων δεν έχει καταδικαστεί για καμία πράξη αξιόποινη ή για πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής του ιδιότητας (ενσωματώνεται στο παρόν έντυπο)
2. α. Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής «Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών» ή πτυχίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Α’ κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης», ή ισότιμου τίτλου σπουδών και ένας (1) χρόνος προϋπηρεσία.
ή
3. β. Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών και εννέα (9) μήνες προϋπηρεσία.
4. γ. Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του ν. 3475/2006 ειδικότητας ΕΠΑ.Σ. «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών αλλοδαπής και εννέα (9) μήνες προϋπηρεσία.
ή
5. δ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση της ειδικότητας «Τεχνίτης Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σποδών και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία.
ή
6. ε. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 4, που χορηγείται στους απόφοιτους της Γ’ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις ή Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), επιπέδου 4 (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), που χορηγείται στους απόφοιτους της Γ’ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις, ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία.
ή
7. στ. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. και τους αποφοίτους «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση της ειδικότητας «Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.
8. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
9. Παράβολο Δημοσίου 8 €
10. Παράβολο Χαρτοσήμου 30 €
11. Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (αρ.Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797, τ.β ΦΕΚ 1199/11-4-2012)
12. Φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας και παραμονής (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών) και φωτοαντίγραφο κάρτας ομογενούς ισχύος τριών ετών
13. Δημοτική ενημερότητα

ΧΡΟΝΟΣ: Εντός 20 ημερών από την αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος. Η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκηση του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο η δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (αρ. 3 του Ν. 3919/2011-ΦΕΚ 32/Α’/2-3-2011). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση τις σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).

Δικαιολογητικά για την παράταση ωραρίου μουσικής
1. Αίτηση του αιτούντα όπου θα αναφέρονται τα προσωπικά του στοιχεία, το είδος του καταστήματος, τοποθεσία εγκατάστασης και την επιθυμητή παράταση ωραρίου μουσικής
2. Δημοτική ενημερότητα
3. Φωτοαντίγραφό της άδειας λειτουργίας του καταστήματος ή της γνωστοποίησης λειτουργίας.

Εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε υπαίθριο χώρο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ιδιόκτητο ή μισθωμένο, και διακρίνεται σε εμπόριο σε οργανωμένες υπαίθριες αγορές, στάσιμο εμπόριο και πλανόδιο εμπόριο.
α) Εμπόριο σε οργανωμένες υπαίθριες αγορές:
αα) λαϊκές αγορές (ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ κάθε Σάββατο, ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ κάθε Τετάρτη, ΟΡΜΥΛΙΑ κάθε Δευτέρα)
αβ) πρότυπες λαϊκές αγορές,
αγ) βραχυχρόνιες αγορές
αδ) υπαίθριες αγορές παρασκευής έτοιμου φαγητού και ποτού επί του δρόμου (street food markets)
αε) αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών
αστ) αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων
β) στάσιμο εμπόριο
γ) πλανόδιο εμπόριο (Αρμόδια Αρχή: Περιφερειακή Ενότητα Χαλ/κης)

* Για χορήγηση νέων θέσεων σε στάσιμο εμπόριο & αγορές χειροτεχνών – καλλιτεχνών πρέπει πρώτα να καθοριστούν χώροι με θέσεις δραστηριοποίησής των πωλητών, από τον Δήμο.

Δικαιολογητικά για τη δήλωση ατόμου αναπλήρωσης ή υποβοήθησης ή πρόσληψης, στο στάσιμο εμπόριο

1) Αίτηση για την αναπλήρωση, υποβοήθηση, πρόσληψη από τον πωλητή.
2) Υπεύθυνη Δήλωση από το άτομο που αναπληρώνει ή που υποβοηθάει ή που προσλαμβάνεται.
3) Ταυτότητα ατόμου που αναπληρώνει ή υποβοηθά ή προσλαμβάνεται από τον πωλητή Στάσιμου εμπορίου
4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει ο βαθμός συγγένειας του πωλητή και του αναπληρωτή ή του προσώπου που υποβοηθά τον πωλητή
5) Πιστοποιητικό υγείας της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797/11.4.2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1199), σε ισχύ για τον αναπληρωτή ή το πρόσωπο που υποβοηθά τον πωλητή, ή που προσλαμβάνεται από αυτόν.

Διακαιολογητικά για τη χορήγηση – ανανέωση άδειας στάσιμου εμπορίου

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση 
• Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
• Αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (TAXIS).
• Ισχύον αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
• Ισχύον αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
• Κωδικό Αριθμό Δραστηριοποίησης (ΚΑΔ)
• Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων στην οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης.
• Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.)
• Τελευταία δήλωση στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ)
Υπεύθυνη Δήλωση για τις ποσότητες, που θα διαθέσει στο υπαίθριο εμπόριο, ανά προϊόν, για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην δήλωση ΟΣΔΕ της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής Ε.Λ.Γ.Α. 
• Αν τα προϊόντα ανήκουν σε αυτά που δεν δηλώνονται στο ΟΣΔΕ, υπεύθυνη δήλωση ότι τα προϊόντα αυτά προέρχονται από ίδια παραγωγή και την ποσότητα που θα διαθέσει στο υπαίθριο εμπόριο.
• Άδεια κυκλοφορίας οχήματος σε ισχύ και δελτίο Καταλληλόλητας Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος)
• Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/04-04-2012 (Β΄1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Τα ειδικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση του άρθρου 7, της υπ’ αριθμ.55332/22 (ΦΕΚ2660/Β/30-05-22) απόφασης.

Βραχυχρόνιες αγορές – βεβαιώσεις δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας

Οργανωμένες υπαίθριες αγορές, με σαφή και καθορισμένη περιορισμένη διάρκεια. Στις βραχυχρόνιες αγορές μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:
α) Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας. Για την έκδοση των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης θα χρειαστεί να προσκομιστούν στον Δήμο Πολυγύρου, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXΙS
2. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS (όπου απαιτείται)
3. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος & ΚΤΕΟ (όπου απαιτείται)
4. Πιστοποιητικό υγείας (όπου απαιτείται)
5. Φωτοτυπία Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
6. Άδεια διαμονής σε ισχύ (όπου απαιτείται)
7. Ειδικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση (α. Στην περίπτωση των χριστουγεννιάτικων δενδρυλλίων, βεβαίωση κοπής ελάτων από Δασαρχείο, β. Στην περίπτωση καντίνας ή πάγκου έψησης, βεβαίωση καταλληλότητας από την Δ/νση Υγείας της ΠΕ Χαλ/κης κ.α.)
8. Δημοτική Ενημερότητα για μη ύπαρξη οφειλών.

β) άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,
γ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο,
δ) άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.

Λαϊκή αγορά: Η υπαίθρια, μετακινούμενη, οργανωμένη αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται παραγωγοί πωλητές πρωτογενών προϊόντων και μεταποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελματίες πωλητές για τη διάθεση πρωτογενών και βιομηχανικών – βιοτεχνικών μη εδώδιμων ειδών.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής είναι αρμόδια για:
α) τη χορήγηση των αδειών και θέσεων στις λαϊκές αγορές, β) τη χορήγηση, την ανανέωση αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή σε λαϊκή αγορά, γ) την παραχώρηση των νέων θέσεων και δ) τη μεταβίβαση της άδειας και των θέσεων δραστηριοποίησης πωλητή στις λαϊκές αγορές
Ο Δήμος Πολυγύρου είναι αρμόδιος για:
α) την αναπλήρωση του πωλητή στη Λαϊκή αγορά από ενήλικο άτομο, β) την υποβοήθηση του πωλητή στη Λαϊκή αγορά από ενήλικο άτομο γ) την πρόσληψη υπαλλήλου του πωλητή στη Λαϊκή αγορά από ενήλικο άτομο και δ) την προσθήκη νέων προϊόντων σ΄ αυτά που πουλάει στη Λαϊκή Αγορά.

Για την υλοποίηση των παραπάνω χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

1) Αίτηση για την αναπλήρωση, υποβοήθηση, πρόσληψη από τον πωλητή.
2) Υπεύθυνη Δήλωση από το άτομο που αναπληρώνει ή που υποβοηθάει ή που προσλαμβάνεται.
3) Ταυτότητα ατόμου που αναπληρώνει ή υποβοηθά ή προσλαμβάνεται από τον πωλητή Λαϊκής Αγοράς.
4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει ο βαθμός συγγένειας του πωλητή και του αναπληρωτή ή του προσώπου που υποβοηθά τον πωλητή.
5) Πιστοποιητικό υγείας της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797/11.4.2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1199), σε ισχύ για τον αναπληρωτή ή το πρόσωπο που υποβοηθά τον πωλητή, ή που προσλαμβάνεται από αυτόν.

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας υπαίθριας προσωρινής δραστηριοποίησης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας προσωρινής εγκατάστασης-έως εξήντα (60) ημερών- κάθε φύσεως ψυχαγωγικών παιχνιδιών, λούνα παρκ, πίστας «go cart», τσίρκο, μουσικών συναυλιών, επιδείξεων και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση που θα αναφέρεται το είδος της υπαίθριας δραστηριότητας, ο χώρος και η περίοδος λειτουργίας.
 2. Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, αν η δραστηριότητα αναπτυχθεί σε κοινόχρηστο χώρο.
 3. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο (Δημοτική Ενημερότητα).
 4. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας περί υποβολής δήλωσης έναρξης-άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με το Ν. 4045/1960 (Α΄ 47) και το άρθρο 13 και το άρθρο 29 Ν. 1642/1986 (Α΄ 125), (άρθρο 2 Π.Δ. 12/2005).
 5. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008.
 6. Σχέδιο που να αποτυπώνει το χώρο άσκησης της δραστηριότητας με την ακριβή θέση τοποθέτησης κάθε παιχνιδιού.
 7. Γνωμάτευση κτηνιάτρου της αρμόδιας οργανικής μονάδας Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αν πρόκειται για έκθεση ζώων, περί της υγειονομικής καταλληλότητας των ζώων (άρθρο 6 Π. Δ. 12/2005).
 8. Βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών (άρθρο 6 Π. Δ. 12/2005).
 9. Βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (άρθρο 6 Π. Δ. 12/2005).
 10. Βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των τυχόν χρησιμοποιουμένων αερίων ή άλλων υλών (άρθρο 6 Π. Δ. 12/2005).
 11. Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 (Α’ 216), (άρθρο 6 Π. Δ. 12/2005).
 12. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου (άρθρο 6 Π. Δ. 12/2005).
 13. Βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση (άρθρο 6 Π. Δ. 12/2005).

Αν κάποιες από τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες δεν υπάρχουν η αίτηση θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση περί μη άσκησής της.

 1. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας (ενεργητικής) για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται κατά περίπτωση στις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις (Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 1 της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/2015 (ΦΕΚ Β 529).
 2. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας (ενεργητικής) για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται κατά περίπτωση στις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις (Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 1 της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/2015 (ΦΕΚ Β 529).
 3. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογεγραμμένη από μηχανικό, συνοδευόμενη από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λπ.) και από σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων, στα οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. αποχωρητήρια για Α.Μ.Ε.Α). (παρ.1γ άρθρο 1 ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013).
 4. Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την τήρηση των κανόνων ασφαλούς λειτουργίας των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. (Εγκ. 1-37698-03.04.2018 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ).
 5. Παράβολο των είκοσι (20) ευρώ για την προσωρινή άσκηση δραστηριότητας, έως και δεκαπέντε (15) ημέρες (παρ. 2, άρθρου 9, υπ. ‘αριθμ. 65006/2022 ΚΥΑ-ΦΕΚ3364/Β/30-06-2022).