Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Περιβάλλον

Βεβαίωση μεταφοράς και φύλαξης οστών

Χορήγηση βεβαίωσης μεταφοράς και φύλαξης οστών θανόντων κατοίκων Πολυγύρου στο οστεοφυλάκιο των κοιμητηρίων Πολυγύρου από κοιμητήρια άλλων περιοχών.

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2371350750 | e-mail: envir@polygyros.gr

Αίτηση για καυσόξυλα

Δικαίωμα υποβολής αίτησης κάθε έτος έχουν οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (συνταξιούχοι ΟΓΑ, πολύτεκνοι και τρίτεκνοι, μακροχρόνια άνεργοι, άτομα που έχουν αναπηρία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 67% και στρατευμένοι οικογενειάρχες), οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Δ.Κ. Πολυγύρου.

Πληροφορίες στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, γραφείο 6, τηλ. 2371350750, e-mail: envir@polygyros.gr

Απαραίτητο δικαιολογητικό που θα συνοδεύει την αίτηση όλων των δικαιούχων είναι και φωτοαντίγραφο του πιο πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της ΔΟΥ καθώς και η πιο πρόσφατη μηνιαία απόδειξη σύνταξης για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ.

Η μακροχρόνια ανεργία πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ και το ποσοστό αναπηρίας με βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το ακριβές ποσοστό αναπηρίας.

Η ιδιότητα του τρίτεκνου και πολύτεκνου ισχύει για τους γονείς ή τους έχοντες τη γονική μέριμνα τριών ή τεσσάρων τέκνων αντίστοιχα τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

Για τους τρίτεκνους – πολύτεκνους απαραίτητο δικαιολογητικό είναι το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον αρμόδιο Δήμο. Για τους αλλοδαπούς το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να είναι μεταφρασμένο στα Ελληνικά.

Κατεβάστε εδώ την αίτηση συνταξιούχων ΟΓΑ.

Κατεβάστε εδώ την αίτηση λοιπών δικαιούχων.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ

Για την αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας, οι χρήστες ύδατος έχουν την υποχρέωσή για υποβολή φακέλου για έκδοση άδειας χρήσης ύδατος. Όσοι δεν έχουν προβεί ακόμα στις διαδικασίες για την έκδοση της απαιτούμενης άδειας χρήσης, καλούνται να υποβάλουν φάκελο αδειοδότησης. Η αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου όπου υπάγεται η υδροληψία και διαβιβάζεται μετά από τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ

Για τις άδειες χρήσης νερού που έχουν εκδοθεί μετά το έτος 2005 και για τις οποίες δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι της άδειας, ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης που αναγράφουν, παρατείνεται η ισχύς τους μέχρι το τέλος του 2024, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/5532/51/20-01-2022 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΜΣΥ

Υποχρέωση αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) υφίσταται πλέον μόνο για τα ανενεργά σημεία υδροληψίας.

Η σχετική αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και διαβιβάζεται στη συνέχεια στη Δ/νση Υδάτων.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Εφόσον έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου φάκελος για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος και προκειμένου να χορηγηθεί για ηλεκτροδοτημένα έργα υδροληψίας βεβαίωση υποβολής αιτήματος που θα χρησιμοποιηθεί στη ΔΕΗ για τη διατήρηση του αγροτικού τιμολογίου, κατατίθεται σχετική  αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Δήμου Πολυγύρου, στο τηλέφωνο 2371350729 και στο e-mail: envir1@polygyros.gr

Προστασία ζώων συντροφιάς – αδέσποτα

Ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο κυρίως μέσα στην οικεία του, για λόγους ζωοφιλίας.

Σκοπός μας είναι η προστασία των ζώων συντροφιάς και η εξασφάλιση της ευζωίας τους, η ενίσχυση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας των ζώων συντροφιάς, η θέσπιση σαφούς και συνεκτικού κανονιστικού πλαισίου για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και στρατηγικής για την δραστική μείωση του αριθμού τους μέσω προγραμμάτων υιοθεσίας, με απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων.

Στην περίπτωση εντοπισμού αδέσποτου ζώου συντροφιάς με ανάρμοστη και επιθετική συμπεριφορά πρέπει να επικοινωνήσετε και να αιτηθείτε στον Δήμο μας την περισυλλογή και την φροντίδα του ως εξής:

  1. Συμπληρώνοντας την αίτηση (κατεβάστε εδώ) και προσκομίζοντάς την στο Δημαρχείο Πολυγύρου στον αρμόδιο υπάλληλο του Γραφείου 6.
  2. Στέλνοντας e-mail στο emporio1@polygyros.gr αναφέροντας συνοπτικά τους λόγους που επιθυμείτε να γίνει η περισυλλογή του ζώου συντροφιάς, την περιοχή που βρίσκεται, το όνομά σας και το τηλέφωνό σας σε περίπτωση που χρειαστούμε βοήθεια για την εύρεσή του.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να υιοθετήσετε ένα αδέσποτο ζώο συντροφιάς επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2371350724 ή στείλτε μας email στη διεύθυνση emporio1@polygyros.gr