Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1/19-1-15
1 Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού (Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ.) οικονομικού έτους 2015

2 Έγκριση Εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πολυγύρου, για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής του διαχειριστικού έτους 2015

3 Παραχώρηση αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Βάβδου και στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου

4 Απολογισμός εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2013 Δήμου Πολυγύρου

5 Προμήθεια επιβατικού οχήματος

6 Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για την πληρωμή δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων μέσω Τράπεζας της Ελλάδος

7 Ορισμός μελών επιτροπής για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων για το έτος 2015

8 Αποδοχή της ένταξης στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ 57100015 του έργου με τίτλο: «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου & Περιβάλλοντος- σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου», με το ποσό των 9.750.000,00 €

9 Αποδοχή της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 4.500.000,00 € του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου»

10 Αντικατάσταση του έργου Δήμου Πολυγύρου «Προμήθεια Εξοπλισμού για την διαχείριση και την προώθηση της Ανακύκλωσης αστικών απορριμμάτων Δήμου Πολυγύρου» ποσού 290.000,00 € στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Π.Τ. «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015» με το έργο «Προμήθεια α) ενός μικρού απορριμματοφόρου χωρητικότητας 5 κ.μ., β) ενός (1) μεγάλου απορριμματοφόρου χωρητικότητας 16κ.μ., και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου

11 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 (άρθρο 208 παρ.3 Ν.3463/2006) για τις παραπάνω αποδοχές Γυμναστήριο – Υποδομές Πολυγύρου

12 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πολυγύρου

13 Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2015-2016

14 Εξέτασης αίτησης σύνδεσης αγροτεμαχίου με το δίκτυο ύδρευσης στην Τ.Κ. Αγίου Προδρόμου

15 Ορισμός εκπροσώπου (και αναπληρωτή) του Δήμου Πολυγύρου για την σύσταση επιτροπής χαρακτηρισμού των χώρων αιγιαλού – παραλίας ως πολυσύχναστων ή μη

16 Έγκριση και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του Γ’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, για εκδίκαση υπόθεσης του Δήμου Πολυγύρου

17 Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάθμευσης μπροστά σε ιδιοκτησία στην Τ. Κ. Μεταμόρφωσης

18 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών έτους 2015 ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 206 Ν. 3584/2007)

19 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (άρθρο 21 Ν. 2190/1994) διάρκειας οκτώ (8) μηνών έτους 2015 ανταποδοτικού χαρακτήρα

20 Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδατικών αρδεύσεων έτους 2015 (Β.Δ. 28.3/15-4-1957)

21 Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων

22 Επιχορήγηση Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

23 Παράταση της σύμβασης προμήθειας λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Πολυγύρου κατά ένα τρίμηνο ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού υλικού

24 Παράταση της σύμβασης προμήθειας ελαστικών Δήμου Πολυγύρου κατά ένα τρίμηνο ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού υλικού

25 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2015, κατόπιν κλήρωσης

26 Σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας

27 Χωροθέτηση κοινόχρηστου χώρου για εγκατάσταση Υπαίθριου Λούνα Παρκ στην Τ. Κ. Μεταμόρφωσης

28 Εξέταση της υπ’ αριθ. 14711/8-8-2014 αίτησης δημότη σχετικά με την άδεια σύνδεσης αγροτεμαχίου με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης

29 Ανάθεση της εργασίας «Μεταφορά του υπολείμματος ανακυκλώσιμου υλικού από ΚΔΑΥ Θέρμης στον ΧΥΤΑ Πολυγύρου

30 Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης Δήμου Πολυγύρου έτους 2015

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2/28-1-2015

31 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών έτους 2015 ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 206 Ν. 3584/2007)

32 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (άρθρο 21 Ν. 2190/1994) διάρκειας οκτώ (8) μηνών έτους 2015 ανταποδοτικού χαρακτήρα

33 Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδατικών αρδεύσεων έτους 2015 (Β.Δ. 28.3/15-4-1957)

34 Λήψη απόφασης για την οργάνωση καρναβαλικών εκδηλώσεων στο Δήμο Πολυγύρου έτους 2015

35 Αποδοχή ποσού 65590,52 € για λειτουργικές ανάγκες σχολείων και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού σχολ. Τροχονόμου Α΄ εξαμήνου 2015

36 Διενέργεια διαγωνισμού για προμήθεια τροφίμων-παντοπωλείου σε ΝΠΔΔ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3/10-2-2015

37 Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» οικονομικού έτους 2015

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/25-2-2015

38 Έγκριση προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Ραδιοφώνου

39 Εξέταση αίτησης κατοίκου Ολύνθου για άδεια σύνδεσης ακινήτου του με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης

40 Αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες και κατανομή

41 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών έτους 2015 ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 206 Ν. 3584/2007)

42 Γνωμοδότηση για Μ.Π.Ε. από Ελληνικοί Λευκόλιθοι – Γεωτρήσεις

43 Εξέταση αιτήματος Δασικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Πολυγύρου για υλοτόμηση των συστάδων της περιοχής Βάβδου

44 Εξέταση αιτήματος για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ

45 Εξέταση αιτήματος περί χορήγησης άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για την εξυπηρέτηση της εισόδου- εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων εκτός οδού

46 Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής

47 Ορισμός αμοιβής δικηγόρου για την υποβολή προσφυγής κατά της με αριθ. πρ.: 54802/Α.Πλ.57090/03.11.2014 απόφασης Δημοσιονομικής διόρθωσης της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου

48 Έγκριση αιτήσεως για 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον οικισμό «Ψακούδια» Δ. Ορμύλιας της υπ’ αριθ. μελ. 241/2006 μελέτης ΤΥΔΚ Ν. Χαλκιδικής

49 Έγκριση αιτήσεως για 1η παράταση συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Υδραυλική μελέτη για την αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «ΚΡΥΟΝΕΡΙ» και αγωγού μεταφοράς νερού έως την δεξαμενή Τ.Κ. Βάβδου» με αριθ. μελ. 54/2014

50 Έγκριση αιτήσεως για 1η παράταση συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Υδραυλική μελέτη για την αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «ΞΗΡΟΛΑΚΑΣ» και αγωγού μεταφοράς νερού για την ύδρευση του οικισμού Μεταμόρφωσης» με αριθ. μελ. 55/2014

51 Ορισμός επιτροπής διαπίστωσης βλαβών – αναγνώρισης αποζημίωσης του έργου: «Αστικές αναπλάσεις στον Πολύγυρο» της υπ’ αριθ. 01/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Πολυγύρου

52 Ορισμός επιτροπής διαπίστωσης βλαβών – αναγνώρισης αποζημίωσης του έργου: «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και επισκευές- αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου» της υπ’ αριθ. 02/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Πολυγύρου

53 Εξέταση ενστάσεων για χρεώσεις στα τέλη ύδρευσης της Τ.Κ. Γαλαρινού

54 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου εντός Πολυγύρου στην οδό Μ. Αλεξάνδρου

55 Σύμβαση ανάθεσης εργασίας: «Απομαγνητοφώνηση των CD που είναι καταγεγραμμένες οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου, καθώς και τη σύνταξη του απομαγνητοφωνημένου κειμένου, βιβλιοδέτηση και εκτύπωσή του»

56 Μειώσεις – διαγραφές βεβαιωθέντων δικαιωμάτων ύδρευσης – άρδευσης, στη Δ.Ε. Ορμύλιας

57 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος σε δημότη της Δ.Ε. Ορμύλιας

58 Ανάκληση της 253-2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου και λήψη απόφασης για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το ανταποδοτικό πρόγραμμα life reclaim

59 Λήψη απόφασης για δέσμευση διοικητικών δομών και υπηρεσιών που θα είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία των συστημάτων της πράξης «Οδηγός Πόλης» με κωδικό MIS 482384., πρόσκληση 59 Ε.Π Μακεδονία – Θράκη του άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ» του ΕΦΔ Ε.Ε.Τ.Α.Α.

60 Έγκριση αιτήσεως για 1η παράταση συνολικής προθεσμίας σύνταξης της Τοπογραφικής μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική μελέτη για την αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «ΚΡΥΟΝΕΡΙ» και αγωγού μεταφοράς νερού έως την δεξαμενή Τ.Κ. Βάβδου» με αριθ. μελ. 62/2014

61 Έγκριση αιτήσεως για 1η παράταση συνολικής προθεσμίας σύνταξης της Τοπογραφικής μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική μελέτη για την αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «ΞΗΡΟΛΑΚΑΣ» Δ. Κ. Ορμύλιας και αγωγού μεταφοράς νερού για την ύδρευση του οικισμού Μεταμόρφωσης» με αριθ. μελ. 61/2014

62 Διαγραφές χρεών

63 Ανανεώσεις αδειών υπαίθριου εμπορίου

64 Ανανεώσεις επαγγελματικών αδειών Λαϊκών αγορών

65 Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα Δήμου Πολυγύρου», της υπ’ αριθ. 95/11 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

66 Μειώσεις – Διαγραφές βεβαιωθέντων δικαιωμάτων ύδρευσης στη Δ.Ε. Γαλάτιστας

67 Καθορισμός επιβολής προστίμων για την διατήρηση της καθαριότητας του Δήμου μας

68 Χορήγηση προκαταβολής που αφορά στην πράξη «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Ορμύλιας και Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου (Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού)» 1ο υποέργο «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Ορμύλιας Δήμου Πολυγύρου»

69 Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων

70 Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

71 Διερεύνηση δυνατότητας εξώδικης επίλυσης διαφοράς Ι.Μ. Διονυσίου – Ορισμός Επιτροπής

72 Αίτηση παραχώρησης χρήσης της γεώτρησης και του δικτύου ύδρευσης Γ’ οικισμού Αγίας Αναστασίας στο Δήμο Πολυγύρου

73 Παραχώρηση 150 m2 κατά χρήση για διευκόλυνση εξόδου αυτοκινήτων στην τοποθεσία Βατοπεδίου

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5/10-3-2015

74 Παραχώρηση κατά χρήση για δύο μήνες 2 απορριμματοφόρων σε Δήμο Αριστοτέλη

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6/23-3-2015

75 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Πολυγύρου ΝΠΔΔ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συνεργατική

76 Χωροθέτηση – ορισμός αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το 2015

77 Αίτηση δημότη για σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης

78 Παραχώρηση αιθουσών από το 1ο Γυμνάσιο Πολυγύρου, στο ίδρυμα νεολαίας και δια βίου μάθησης Δήμου Πολυγύρου, για την υλοποίηση των προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων

79 Παραχώρηση χώρου από το Λύκειο Γαλάτιστας στο σύλλογο Νεολαίας Γαλάτιστας για λειτουργία δανειστική βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο

80 Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων

81 Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

82 Μαθητικό Φεστιβάλ ΚΝΕ – Έξι Βρύσες

83 Ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων

84 Έγκριση αιτήσεως για 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αστικές αναπλάσεις στον Πολύγυρο» της υπ’ αριθ. 01/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Πολυγύρου

85 Αλλαγή εκπροσώπων της Π.Ε. Χαλκιδικής

86 Έγκριση και ψήφιση πίστωσης αμοιβής Δικηγόρου σε σχέση με ακίνητο κατασκηνώσεων Ι.Μ. Διονυσίου

87 Επιστροφή εγγυήσεων ύδρευσης κατόπιν αιτήσεως των καταναλωτών

88 Προμήθεια στεφανιών για την 25η Μαρτίου

89 Οργάνωση εγκαινίων Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου

90 Διαγραφή χρεών ΤΑΠ Πολυγύρου 2012-2013

91 Λήψη απόφασης για ετήσια συνδρομή του Δήμου Πολυγύρου στο τεχνικό περιοδικό Γεωτεχνικής Ενημέρωσης «ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»

92 Χορήγηση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ

93 Χρηματοδότηση Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

94 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πολυγύρου οικονομικού έτους 2015

95 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ.

96 Προγραμματισμός προσλήψεων σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων)

97 Μειώσεις – διαγραφές βεβαιωθέντων δικαιωμάτων ύδρευσης – άρδευσης, στη Δ.Ε. Ορμύλιας

98 Τροποποίηση συμπληρωματικού κανονισμού άρδευσης γεώτρησης στη θέση «ΑΝΑΣΤΑΣΙΤΙΚΟ»

99 Εξέταση ενστάσεων για υπερβολικές χρεώσεις σε λογαριασμούς ύδρευσης στην Τ.Κ. Βάβδου

100 Γνωμοδότηση Δήμου Πολυγύρου για Μ.Π.Ε. του έργου: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση ξενοδοχειακής μονάδας 5* δυναμικότητας 712 κλινών, με την επωνυμία «ΓΕΡΑΚΙΝΑ BEACH» ιδιοκτησίας OCM ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΞΕΝ. ΕΠΙΧ. Α.Ε. στην εκτός σχεδίου περιοχή παραλίας Γερακινής Δ. Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής (υποκατηγορία Α2-ομάδα 6Η- Τουριστικές εγκαταστάσεις με α/α2)»

101 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για την κατασκευή του έργου «Έργα συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου – Καλυβών Δήμου Πολυγύρου»

102 Mεταγραφή του εξωκκλησιού Αγίας Κυριακής από την ενορία του οικισμού Κελιού στην ενορία της Κοινότητας Βραστάμων

103 Αίτηση ενστάσεων Δ.Κ. Γαλάτιστας

104 Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Πολυγύρου

105 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Πολυγύρου

106 Διαγραφή χρεών

107 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2015

108 Ανάκληση της υπ’ αριθ. 67/2015 απόφασης ΔΣ

109 Έγκριση του 2ου (τακτοποιητικού) Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Βραστάμων Δήμου Πολυγύρου» με αριθ. μελ. 129/2011

110 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση τεσσάρων ΧΑΔΑ Δήμου Πολυγύρου» (Αριθ. μελ.05/2013)

111 Γνωμοδότηση για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου στην Δ.Κ. Γαλάτιστας

112 Παράταση χρόνου ισχύος της υπ’ αριθ. 1496/10-2-2015 σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Πολυγύρου λόγω εκτάκτων αναγκών

113 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών της προμήθειας: «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Ορμύλιας και Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου (Προμήθεια Η/Μ Εξοπλισμού)» Υποέργο 1: Αναβάθμιση Ε.Ε.Λ. Οικισμού Γαλάτιστας – Προμήθεια Η/Μ Εξοπλισμού Υποέργο 2: Αναβάθμιση Ε.Ε.Λ. Οικισμού Ορμύλιας – Προμήθεια Η/Μ Εξοπλισμού

114 Έγκριση και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου για την άσκηση αναίρεσης της 2637/2014 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7/9-4-2015

115 Λήψη απόφασης επιλογής υδρονομέων έτους 2015 (Β.Δ. 28.3/15-4-1957)

116 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων του Δήμου Πολυγύρου και των Νομικών προσώπων έτους 2015

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8/28-4-2015

117 Παραχώρηση κενής αίθουσας: Α) του Δημοτικού Σχολείου Βάβδου για την αποθήκευση των εκθεμάτων του Λαογραφικού μουσείου Βάβδου Β) του 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Γαλάτιστας για την διεξαγωγή εορταστικής συναυλιακής παράστασης στις 17 Μαϊου 2015

118 Παραχώρηση κατά χρήση μέρος οικοπέδου όπου είναι κτισμένο το Δημοτικό Σχολείο, στον Αθλητικό Σύλλογο Ολύνθου «Η ΟΛΥΝΘΟΣ»

119 «Παροχή άρδευσης στον Μαυρουδή Σταύρο του Δήμου, στην περιοχή «ΑΛΜΠΑΝΗ» μεταξύ των Τ.Κ. Σανών και Γεροπλατάνου»

120 Ρύθμιση χρεών Δήμου Πολυγύρου προς το ΦΟΔΣΑ

121 Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για την κατασκευή του έργου: «Ολοκλήρωση τοιχίου αντιστήριξης επί της οδού Γ. Σεφέρη»

122 Έγκριση και παραλαβή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου με αρ. μελ. ΤΥΔΚ 3/2010 και τίτλο: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Σανών»

123 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015

124 Λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την προσχώρηση του Δήμου Πολυγύρου στο «ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ»

125 Απόδοση ποσοστού εισπραχθέντος ημερισίου τέλους Λαϊκών Αγορών

126 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού στο Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου»

127 Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου για τον ορισμό των μελών της επιτροπής εκτίμησης ακινήτου ( άρθρο 7 ΠΔ 270/81)

128 Μειώσεις – διαγραφές βεβαιωθέντων δικαιωμάτων ύδρευσης, άρδευσης στην Δ.Κ. Ορμύλιας

129 Εξέταση αίτησης για παροχή ύδρευσης – άρδευσης στην Δ.Κ. Ορμύλιας

130 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν στην Δ.Κ. Ορμύλιας

131 Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) οριστικής παραλαβής του έργου: «Εγκατάσταση ηλεκτοφωτισμού εισόδων Πολυγύρου» με αριθ. μελ. 3/2012

132 Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Βραστάμων, Δήμου Πολυγύρου» με αριθ. μελ. 129/2011

133 Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση δημοτικών οδών στην Περιοχή Δημαρχείου, οικισμού Ορμύλιας» με αριθ. μελ. 44/2014

134 Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ορμύλιας» με αριθ. μελ. 5/2011

135 Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική έρευνα-μελέτη για το έργο: προσθήκη κατ’ επέκταση Γενικού Λυκείου Πολυγύρου» και αρ. μελ. 121/2012

136 Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Προγράμματος Μυοκτονίας, Απολυμάνσεων και Απεντομώσεων στην Π.Ε. Χαλκιδικής έτους 2015

137 Λήψη απόφασης για παραχώρηση κατά χρήση αγροτεμαχίου 50 τ.μ. στην Τ.Κ. Βάβδου ιδιοκτησίας κ. Χρηστίδη, σχετικά με α) εκτέλεση γεωτήσεως και β) διέλευση αγωγού ύδρευσης του Δήμου Πολυγύρου

138 Καθορισμός χώρου στέγασης Λυκειακών τάξεων Λυκείου Γαλάτιστας

139 Εξέταση αίτησης για μείωση μισθώματος που μισθώνει ο κ. Οικονόμου Παναγιώτης

140 Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό δρόμου από δευτερεύον Επαρχιακό δίκτυο σε δημοτική οδό

141 Εξέταση αίτησης για αλλαγή κατηγορίας πωλούμενων προϊόντων άδειας Λαϊκής Αγοράς

142 Ψήφισμα – απόφαση Δ.Σ. για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα ταμειακά διαθέσιμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

143 Αποδοχή ποσού 65.689,35€ για λειτουργικές ανάγκες σχολείων και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού σχολ. Τροχονόμου Β’ εξαμήνου 2015

144 Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσεις και καθορισμός τμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) ή με δημοπρασία

145 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων Δήμου Πολυγύρου» (Αριθ. μελ. 815/2012)

146 Λύση σύμβασης και έναρξη διαδικασιών για δημοπράτηση αγροτικών κτημάτων «ΓΚΟΥΜΑ ΧΩΡΑΦΙΑ», «ΚΟΥΝΙΑΡΙΚΟ» και «ΝΤΟΥΡΤΣΙΟΥ ΜΑΝΤΡΙ» στην Τ.Κ. Δουμπιών

147 Διαγραφές βεβαιωθέντων τελών ύδρευσης – άρδευσης παρελθόντων ετών της Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχώρας

148 Μειώσεις – διαγραφές βεβαιωθέντων διακαιωμάτων ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π. οικονομικού έτους 2013 και παρελθόντων ετών Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων Τοπικής Κοινότητας Ριζών

149 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Πρότυπου Δημοτικού Γηροκομείου Πολυγύρου-Αποπεράτωση»

150 Εκμίσθωση χωραφιού στη θέση «ΑΝΩ ΚΥΒΕΛΗ» με απευθείας διαπραγμάτευση, λόγω άγονης δημοπρασίας για 2η φορά (άρθρο 192 παρ. 1 εδαφ. ΒΔΚΚ)

151 Επιχορήγηση συλλόγων Δήμου Πολυγύρου

152 Διαγραφή χρεών

153 Αίτηση για διαγραφή οφειλών αποβιώσαντος ατόμου από τους συγγενείς του, καθώς έχουν αποποιηθεί την κληρονομιά

154 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση οχημάτων – και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου 2015»

155 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου 2015»

156 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Αγροτική οδός Σανά – Καλαμωτό (έως όρια Π.Ε. Χαλκιδικής)» αριθ. μελ. 77/201

157 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 378-2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Καθορισμός δικαιώματος βοσκής έτους 2015

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9/29-5-2015

158 Επιλογή υδρονομέα άρδευσης για την Δ.Ε. Ορμύλιας, λόγω αντικατάστασης παραιτηθέντος

159 Αίτηση της Α.Ε. με την επωνυμία «Διαμαντής Μσούτης Α.Ε. – Σούπερ Μάρκετ» για χορήγηση άδειας φορτοεκφόρτωσης μπροστά από την είσοδο του καταστήματός του, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη

160 Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτρορής Σχολείων Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου

161 Παραχώρηση χρήσης του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Πολυγύρου στο Φιλοζωικό – Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό Σωματείο «Η ΚΙΒΩΤΟΣ», ως έδρα

162 Αίτημα Δήμου Αριστοτέλη για παράταση δωρεάν παραχώρησης απορριμματοφόρων

163 Γνωμοδότηση Δ.Σ. για την Μ.Π.Ε. της μονάδας τυροκόμησης ΒΑΛΜΑ Ο.Ε. στην Τ.Κ. Παλαιόχωρας Χαλκιδικής

164 Αναστολή αδειών Λαϊκής Αγοράς λόγω μη καταβολής ημερίσιου τέλους από υπόχρεο, για διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών

165 Επιχορήγηση Συλλόγου Γυναικών Ορμύλιας “Η ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

166 Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για την Παιδική Εξοχή Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2015

167 Απόφαση – Ψήφισμα για το κλείσιμα του Α.Τ. Γαλάτιστας

168 Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αριστοτέλη και Δήμου Πολυγύρου για την Πράξη «Διοικητική Υποστήριξη για την έκδοση οικοδομικών αδειών του Δήμου Αριστοτέλη»

169 Κατανομή ΣΑΤΑ

170 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου: «Ανάπλαση της παραλιακής και κεντρικής οδού της Τ.Κ. Ματαμόρφωσης»

171 Έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών αρχικής – 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, επισκευές – Αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου» (Αριθ. μελ. 2/2011)

172 Αποδοχή και Κατανομή ποσού 90.600,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας – 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015

173 Αίτηση δημότη Τ.Κ. Μεταμόρφωσης για χορήγηση παροχής ύδρευσης

174 Αίτηση Μπίμπη Σταματίας για χορήγηση παροχής ύδρευσης

175 Αίτηση Συλλόγου Γυναικών Ορμύλιας «ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ» για παραχώρηση αίθουσας κατά χρήση

176 Διαγραφές χρεών

177 Αίτημα του Κυνηγετικού Συλλόγου Πολυγύρου (παράρτημα Γαλάτιστας) για την παραχώρηση κατά χρήση της ξύλινης κατασκευής στη θέση «ΠΗΓΑΔΑΚΙ»

178 Καθορισμός τρόπου πρόσληψης προσωπικού στην κατασκήνωση «Παιδική Εξοχή Μεταμόρφωσης»

179 Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2015 της κατασκήνωσης «Παιδική Εξοχή Μεταμόρφωσης»

180 Έγκριση και ψήφιση απολογισμού οικον. Έτους 2014 της κατασκήνωσης «Παιδική Εξοχή Μεταμόρφωσης»

181 Καθορισμός επιβολής προστίμων για την διατήρηση της καθαριότητας του Δήμου μας (εξ ανάκλησης της υπ’ αριθ. 67/2015 αρχικής απόφασης)

182 Αιτήματα παραχώρησης χώρου σε σχολικές μονάδες για πραγματοποίηση εκδηλώσεων

183 Έγκριση και ψήφιση απολογισμού Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής οικονομικού έτους 2014

184 Ανανέωση επαγγελματικών αδειών Λαϊκών Αγορών

185 Καθορισμός χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001)

186 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Ανάπλαση της Παραλιακής και Κεντρικής Οδού της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 44/2013

187 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015

188 Λήψη απόφασης για αίτημα του «Εθελοντικού Ομίλου Γυναικών Κοινοτικής Ανάπτυξης Πολυγύρου» για παραχώρηση προς χρήση ως έδρα του Συλλόγου, του δημοτικού ακινήτου δωρεάς Αθ. Καραγκάνη στον Πολύγυρο

189 Αίτημα της εταιρείας Βουλανά Μαρίας και Σία Ο.Ε. για χορήγηση παροχής υδροδότησης εκτός οικισμού

190 Εξέταση αίτησης «ΑΦΟΙ ΜΑΧΑΙΡΑ ΙΔ. ΚΤΕΟ Ο.Ε.» για σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης

191 Ψηφιοποίηση του αρχείου φωτογραφιών του κ. Γαβανά Δημητρίου

192 Καθορισμός θέσεων στάθμευσης οχημάτων της Αστυνομικής Δ/νσης Χαλκιδικής

193 Έγκριση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης Πολυγύρου

194 Προσθήκη θέσης χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) ή με δημοπρασία αιγιαλού στην 144/2015 απόφαση ΔΣ

195 Παράταση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για εργαζόμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου

196 Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Πολυγύρου και Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων Αντιπυρικής προστασίας σε Προστατευτικά Δάση Πολυγύρου, Γαλάτιστας, Παλαιόχωρας και Ριζών του Δήμου Πολυγύρου

197 Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) οριστικής παραλαβής του έργου: «Προμήθεια υλικών αντλιοστασίου»

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10/29-6-2015

198 Απόφαση Δ.Σ. για την ανάθεση της υλοτομίας του Κοινοτικού Δάσους Βάβδου για το διαχειριστικό έτος 2015

199 Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) οριστικής παραλαβής του έργου: «Αστικές αναπλάσεις στον Πολύγυρο» με αριθ. μελ. 1/2011

200 Διαμαρτυρία – απόφαση για μείωση στο 50% των έργων (Απένταξη)

201 Στέγαση αρχείων Πολεοδομίας

202 Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων «Γκούμα χωράφια», «Κουνιάρικο», «Ντούρτσιου Μαντρί» και «Καλόγερος» στην Τ.Κ. Δουμπιών

203 Ενστάσεις για τις χρεώσεις στα τέλη ύδρευσης, Δ.Κ. Γαλάτιστας

204 Εκμίσθωση δύο καλλιεργήσιμων εκτάσεων στη θέση «Κάμπος» στην Τ.Κ. Γεροπλατάνου

205 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με αρ. μελ. 129/11 και τίτλο «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Βραστάμων, Δήμου Πολυγύρου»

206 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών

207 Έγκριση τελικού σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Μυοκτονίας, απολυμάνσεων και Απεντομώσεων στην Π.Ε. Χαλκιδικής έτους 2015

208 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση της τροποποίησης της λειτουργίας σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» και κωδικό αριθμό «0190032» της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΤΕ Α.Ε., και διαβίβαση συμπληρωματικών στοιχείων»

209 Πρόσκληση για συμμετοχή στη σύσταση του Δικτύου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

210 Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) οριστικής παραλαβής του έργου: «Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση οικισμού Ορμύλιας Δήμου Πολυγύρου» με αριθ. μελ. 41/2012

211 Έγκριση και ψήφιση απολογισμού χρήσης οικον. Έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

212 Παραχώρηση χώρου στο Δημοτικό κατάστημα Πολυγύρου κατά χρήση στο Σύλλογο εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Χαλκιδικής, προκειμένου να στεγαστεί ο Σύλλογος

213 Ανανεώσεις αδειών Υπαίθριου Εμπορίου

214 Εξέταση αίτησης δύο πολιτών στην Τ.Κ. Βραστάμων για υδροδότηση των αγροτεμαχίων τους

215 Μειώσεις διαγραφές βεβαιωθέντων δικαιωμάτων ύδρευσης – άρδευσης στη Δ.Κ. Ορμύλιας

216 Εξέταση αίτησης για χρήση αιγιαλού στη Δ.Ε. Ορμύλιας

217 Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) οριστικής παραλαβής του έργου: «Κρασπέδωση – Πλακόστρωση στο Δ.Δ. Παλαιόχωρας» με αριθ. μελ. 39/2010

218 Διαβίβαση Αίτησης για έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον οικισμό Ψακούδια” Δ. Ορμύλιας, της υπ’ αριθ. 241/2006

219 Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών (ειδικών χρήσεων) 131,492 στρ. εντός του χώρου του Δημοσίου Μεταλλείου Βάβδου

220 Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για την κατασκευή του έργου: «Αστικές αναπλάσεις ιστορικού ιστού και περιοχών προ του ’23 στον Πολύγυρου»

221 Αίτηση Συνδέσμου Φιλολόγων Π.Ε. Χαλκιδικής για παραχώρηση κατά χρήση αίθουσας στη Δ.Κ. Παλαιόχωρας

222 Απευθείας ανάθεση προμήθειας άρτου και γάλακτος στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, λόγω άγονου διαγωνισμού

223 Επιχορηγήσεις Συλλόγων

224 Έγκριση συνεργασίας με Π.Κ.Μ. και Δήμους Χαλκιδικής για την υλοποίηση πράξης “Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

225 Συμπλήρωση κατηγορίας πωλούμενων προϊόντων άδειας Λαϊκής Αγοράς

226 Ετήσια συνδρομή στην εφημερίδα “ΘΕΜΑ” της Χαλκιδικής

227 Διαβίβαση αίτησης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Εσωτερική οδοποιία στο Δήμο Πολυγύρου” της υπ’ αριθ. Μελ. 40/2012 της ΤΥΔΚ Ν. Χαλκιδικής

228 Διαβίβαση αίτησης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νέου οικισμού Παλαιοκάστρου” της υπ’ αριθ. μελ. 124/2010 της ΤΥΔΚ Ν. Χαλκιδικής

229 Προμήθεια στεφανιών για την εκδήλωση στην Πλατάνα Δ.Ε. Ζερβοχωρίων

230 Παραχώρηση κατά χρήση αύλιου χώρου και του διδακτηρίου Δημοτικού Σχολείου Ολύνθου στον Πολιτιστικό Προοδευτικό Σύλλογο Ολύνθου

231 Κατανομή ΣΑΤΑ

232 Οργάνωση Φεστιβάλ Πολυγύρου

233 Σύσταση Λιμενικού Ταμείου Πολυγύρου

234 Δημόσια διαβούλευση για τον Πεζόδρομο του Πολυγύρου

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11/20-07-2015

235 Αποδοχή εκλογικής αποζημίωσης & 8η αναμόρφωση προϋπολογισμου οικ. έτους 2015

236 Απονομή πλακετών στις ομάδες Μπάσκετ Πολυγύρου και Γαλάτιστας για την άνοδό τους στις Εθνικές κατηγορίες Β΄ και Γ΄ αντίστοιχα

237 Έγκριση Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών του έργου: «Εσωτερικές Διαρρυθμίσεις επισκευές- αναβάθμιση Δημοτικού θεάτρου Πολυγύρου» αρ. μελ. 02/11

238 Έγκριση 1ου ΑΠΕ της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Εσωτερικές Διαρρυθμίσεις επισκευές- αναβάθμιση Δημοτικού θεάτρου Πολυγύρου» αρ. μελ. 02/11

239 Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κελλί- Ορμύλια» αρ. μελ. 76/11

240 Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αγροτική οδός οικισμού Ταξιάρχη» αρ. μελ. 78/11

241 Διαβίβαση Αίτησης για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κελί- Ορμύλια Δ. Πολυγύρου» αρ. μελ. 76/11

242 Διαβίβαση Αίτησης για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική οδός οικισμού Ταξιάρχη» αρ. μελ. 78/11

243 Διαβίβαση Αίτησης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση-Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών- Ύδρευση Βραστάμων και Σανών» αρ. μελ. 153/12

244 Διαβίβαση Αίτησης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Πολυγύρου» αρ. μελ. 7/2013

245 Έγκριση και ψήφιση απολογισμού εσόδων- εξόδων χρήσης οικον. Έτους 2014 του Δήμου Πολυγύρου Έγκριση

246 Απροθυμία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για αναχρηματοδότηση των Δανείων του Δήμου Πολυγύρου

247 Εξέταση αίτησης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην παραλία Γερακινής

248 Αλλαγή κατηγορίας πωλούμενων προϊόντων άδειας Λαϊκής Αγοράς

249 Εξέταση απόφασης Δ.Κ. Γαλάτιστας σχετικά με τον καθορισμό σημείων για την τοποθέτηση καθρεπτών διευκόλυνσης της οδικής κυκλοφορίας

250 Λήψη απόφασης Τ.Κ. Γαλαρινού σχετικά με την ένσταση πολίτη για χρεώσεις στα τέλη ύδρευσης Εξέταση

251 Εξέταση αίτησης πολίτη για χορήγηση παροχής ύδρευσης- άρδευσης στη Δ.Ε. Ορμύλιας

252 Λήψη απόφασης για διευκόλυνση της διοργάνωσης του 48ου Ράλλυ Δ.Ε.Θ.

253 Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή πρωτοβάθμιου συμβουλίου θεάτρων – κινηματογράφων

254 Αίτηση για σύνδεση της «Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης» στα δίκτυα Ύδρευσης- Αποχέτευσης

255 Εκμισθώσεις καλλιεργήσιμων εκτάσεων

256 Διαγραφές χρεών

257 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος σε δημότη

258 Έγκριση και ψήφιση ισολογισμών του Δήμου Πολυγύρου ετών 2012 και 2013

259 Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της επέκτασης- εκσυγχρονισμού της ομάδας συγκροτημάτων Γ’ (καμινεία και τελική επεξεργασία του λευκόλιθου) της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ στο δημόσιο μεταλλείο Γερακινής

260 Ανάκληση της υπ’ αριθ. 197-2015 απόφασης Δ.Σ. με θέμα Ορισμός επιτροπής παραλαβής της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών αντλιοστασίου» αρθ. 28 παρ.1 του ΕΚΠΟΤΑ

261 Έγκριση δυναμικότητας παραρτήματος του Παιδικού Σταθμού του Ν.Π. Δήμου Πολυγύρου στην Τ. Κ. Ολύνθου

262 Παράταση χρόνου ισχύος της υπ’ αριθ. 4215/1-4-2015 σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Πολυγύρου λόγω εκτάκτων αναγκών

263 Αποδοχή της 1ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: “Αντιπυρική προστασία Κοινοτικών και Προστατευτικών Δασών Δήμου Πολυγύρου” στο Μέτρο 226 Δράση 1 “Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013” (Π.Α.Α.)-Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

264 2η Tροποποίηση συστατικής πράξης Διαδημοτικής Επιχείρησης σφαγείων Β. Χαλκιδικής

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12/28-08-2015

265 Λήψη απόφασης για οριοθέτηση του ποταμού Ολύνθιου σε μήκος 4+420.24

266 Κατανομή ΣΑΤΑ

267 Ορισμός επιτροπής διαπίστωσης βλαβών-για το έργο: ««Αποκατάσταση-Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών- Ύδρευση Βραστάμων και Σανών» αρ. μελ. 153/12

268 Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ιδιοκτητωμ κτηνοτροφικής μονάδας στην περιοχή «Νησί» Δ.Ε. Ορμύλιας 

269 Λήψη απόφασης για την επιστροφή πρόσθετης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το έργο : «Αναπλάσεις Ιστορικού Ιστού και περιοχών προ του ’23 στον Πολύγυρο» με αριθ. μελέτης 45/2012

270 Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου, οικ. έτους 2014

271 Παραχώρηση χώρου πλατείας Έξι Βρύσεων κατά χρήση στην Κ.Ο.Β. Πολυγύρου του Κ.Κ.Ε.

272 Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και τακτοποίηση Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ορμύλιας

273 Ανάγκη 24ωρης λειτουργίας υπηρεσιών (καθαριότητα, ύδρευση αποχέτευση, αποκομιδή σκουπιδιών, ανακύκλωση κ.λ.π.

274 Διαβίβαση αίτησης και εισήγησης για έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΩΝ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με αρ. μελ. 185-2011

275 Διαβίβαση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΩΝ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με αρ. μελ. 185/2011

276 Διαβίβαση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «12 – θέσιο Δημοτικό Σχολείο Γαλάτιστας με αρ. μελ. 39-2011

277 Διαβίβαση απόφασης επιχορήγησης Δήμου Πολυγύρου για τις εκλογικές αποζημιώσεις του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 και αποδοχή του ποσού αυτού

278 Διαβίβαση αιτήσεως για έγκριση 7ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα Δήμου Πολυγύρου» της υπ’ αρ. μελέτης 95/11 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

279 Αίτηση για σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης ακινήτου στην Τ.Κ. Ολύνθου

280 Υδροδότηση παραλιακής ζώνης Καλυβών – Γερακινής

281 Παραχώρηση Απορριμματοφόρου σε Δήμο Αριστοτέλη

282 Μείωση μισθώματος του διαμερίσματος επί της οδού Λ. Καυταντζόγλου 10 στη Θεσ/νίκη ιδιοκτησίας του Δήμου Πολυγύρου

283 Μείωση τελών ύδρευσης λόγω λάθους στην καταμέτρηση

284 Διαβίβαση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Κρασπέδωση – πλακόστρωση στο Δ.Δ. Παλαιόχωρας» Αριθμ. Μελ. 39-2010

285 Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Κρήμνης Δήμου Πολυγύρου» αρ. μελ. 89-2011

286 Λήψη απόφασης για διαγραφή ή όχι των οφειλών πολίτη που απορρέουν από Τέλη Ακαθάριστων Εσόδων

287 Λήψη απόφασης για 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πολυγύρου, οικ. Έτους 2015

288 Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Ριζών Δήμου Πολυγύρου» αρ. μελ. 88-2011

289 Αίτηση για χορήγηση άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου και απότμησής του για λειτουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων

290 Αναπροσαρμογή δικαιώματος ενταφιασμού για τους μη κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας

291 Διασωστικού Εξοπλισμού από Δήμο Πολυγύρου στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας

292 Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις & επισκευές – αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου» αρ. μελ. 2-2011

293 Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου «Έργα υποδομής κεντρικής οδού Τ.Κ. Γεροπλατάνου

294 Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. της λειτουργίας σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» και κωδικό αριθμό «0190032» της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΤΕ Α.Ε.

295 Αποδοχή της υπ’ αριθ. 38/2015 απόφασης της 2ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Κ.Δ.Κ. (3463/2006) και λήψη αιτιολογημένης απόφασης για την απομαγνητοφώνηση των Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου -Ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων

296 Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2015, με την προσθήκη των κάτωθι μελετών: Α) «Στατική μελέτης διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κλειστού Γυμναστηρίου Γαλάτιστας», και Β) «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης κλειστού Γυμναστηρίου Γαλάτιστας»

297 Μειώσεις – διαγραφές βεβαιωθέντων δικαιωμάτων ύδρευσης άρδευσης, στη Δ.Κ. Ορμύλιας

298 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν

299 Λήψη απόφασης για αίτηση παροχή ύδρευσης – άρδευσης κλπ στη Δ.Κ. Ορμύλιας

300 Λήψη απόφασης για μειώσεις – διαγραφές βεβαιωθέντων δικαιωμάτων ύδρευσης – άρδευσης

301 Συμμετοχή Δήμου Πολυγύρου, στο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Εξόρυξη Αποβλήτων (LIFE RECLAIM)

302 Επικαιροποίηση της απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» για την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού στον Ταξιάρχη

303 Λήψη απόφασης για μετακίνηση των Νηπίων στον Παιδικό Σταθμό στην οδό Ερασιστράτους 17, στον Πολύγυρο

304 Λήψη απόφασης για έκδοση εγγυητικής επιστολής για Ε.Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με τους παιδικούς σταθμούς

305 Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη για την αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στην θέση «ΚΡΥΟΝΕΡΙ» και αγωγό μεταφοράς νερού έως τη δεξαμενή Τ.Κ. Βάβδου με αρ. μελ. 54/2014

306 Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική Μελέτη για την αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «ΚΡΥΟΝΕΡΙ» και αγωγό μεταφοράς νερού ως τη δεξαμενή Τ.Κ. Βάβδου και αριθ. μελ. 62/2014

307 Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη για την αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στην θέση «ΞΗΡΟΛΑΚΑΣ» Δ.Κ. Ορμύλιας και αγωγό μεταφοράς νερού για την ύδρευση του οικισμού Μεταμόρφωσης με αρ. μελ. 55/2014

308 Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική Μελέτη για την αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στην θέση «ΞΗΡΟΛΑΚΑΣ» και αγωγό μεταφοράς νερού για την ύδρευση του οικισμού Μεταμόρφωσης» και αρ. μελ. 61/2014

309 Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας και περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Ριζών αρ. μελ. 166/09

310 Λήψη απόφασης για αποζημίωση μετακίνησης Δημάρχου

311 Παραχώρηση κατά χρήση αύλιου χώρου, μιας αίθουσας και των τουαλετών του Λυκείου Γαλάτιστας για την Γιορτή Κτηνοτροφίας

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13/14-09-2015

312 Αποδοχή και κατανομή ποσού 41.500 ευρώ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

313 Λήψη απόφαση επί ενστάσεως της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής περί υπαγωγής της στη ρύθμιση των 100 δόσεων του ν. 4321/15

314 Λήψη απόφασης για την μεταφορά μαθητών από Γαλαρινό και Οικισμό της Αγίας Αναστασίας προς Γαλάτιστα

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14/16-09-2015

315 Επικύρωση της υπ’ αριθ. 79/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» περί Αποδοχής της έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

316 Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2015, με την προσθήκη των κάτωθι έργων: Α) «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση ‘ΝΤΕΛΑΔΙΚΑ’ Τ.Κ. Παλαιόχωρας», Β) «Επισκευή Ιατρείου (ιδιοκτησίας δήμου) της Τ.Κ. Ολύνθου» και Γ) «Επισκευή κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Ολύνθου»

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15/28-09-2015

317 Έγκριση και παραλαβή «Τακτοποίηση του Ν. 4178/2013 των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κυνοκομείου Πολυγύρου» με αρ. μελέτης 41/2014

318 Διαβίβαση Αίτησης για έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση-Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών- Ύδρευση Βραστάμων και Σανών» αρ. μελ. 153-12

319 Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων

320 Εξέταση αίτησης για σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης στο Σελιό

321 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για την κατασκευή του έργου: « Έργα υποδομής Κεντρικής οδού Δ.Κ. Γαλάτιστας»

322 Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης κλειστού γυμναστηρίου Γαλάτιστας» με αριθμό μελέτης 07/2015

323 Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Στατική μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Γαλάτιστας» με αριθμό μελέτης 08/2015

324 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος με την εγγραφή τεσσάρων έργων: Α) «Βελτίωση κτιρίων και εγκαταστάσεων κυνοκομείου Πολυγύρου» Β) «Επέκταση Νεκροταφείου οικισμού Πλατανοχωρίου» Γ) Αντιπλημμυρική προστασία Πολυγύρου Δ) Κατασκευή βάσης έδρασης δύο (2) προκάτ αιθουσών σύμφωνα με την σχετική μελέτη του ΟΣΚ

325 Αποδοχή πιστώσεων 2015 από Π.Δ.Ε. για το έργο «Πρότυπο Γηροκομείο Δήμου Πολυγύρου» και εγγραφή πιστώσεως στον Προϋπολογισμό του Δήμου

326 Εκποίηση καυσόξυλων στο Τ.Κ. Βάβδου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/1981

327 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: « Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ορμύλιας» μελ 5/2011

328 Παραχώρηση αίθουσας στην Κοινότητα Δουμπιών κατά χρήση για την στέγαση του Πολιτιστικού Συλλόγου Δουμπιών

329 Κατανομή ΣΑΤΑ

330 Ανανεώσεις επαγγελματικών αδειών Λαϊκών αγορών

331 Παραλαβή μελέτης : «Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων κλειστού γυμναστηρίου Γαλάτιστας» με αρ. μελ. 15/2015

332 Παραλαβή μελέτης : «Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κλειστού γυμναστηρίου Γαλάτιστας» με αρ. μελ. 14/2015

333 Αίτημα για χορήγηση βεβαίωσης υδροδότησης του παραθεριστικού οικισμού Αποστράτων Αξιωματικών Μακεδονίας – Θράκης στην περιοχή Δασαρχείου στον Πολύγυρο

334 Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στον Ι.Ν. Παμμέγιστων Ταξιαρχών Σανών Χαλκιδικής αγροτεμαχίου (Νεκροταφείο) εμβαδού 3200 τ.μ.

335 Λήψη απόφασης για μείωση τελών ύδρευσης στη Δ.Ε. Ορμύλιας κατόπιν αιτήσεως του κ. Καμαργιώτη Άγγελου

336 Λήψη απόφασης για μείωση τελών ύδρευσης στη Δ.Ε. Ορμύλιας κατόπιν αιτήσεως του κ. Κυριακίδη Ιωάννη

337 Εξέταση αιτήσεων δύο πολιτών για χορήγηση παροχής ύδρευσης – άρδευσης στη Δ.Ε. Ορμύλιας

338 Λήψη απόφασης για την ένσταση πολίτη της Δ.Κ. Γαλάτιστας επί της αυξημένης χρέωσης σε λογαριασμό ύδρευσής της

339 Λήψη απόφασης για μείωση τελών ύδρευσης στη Δ.Ε. Γαλάτιστας

340 Λήψη απόφασης για χορήγηση παροχής ύδρευσης εκτός οικισμού σε οικόπεδο στη Δ. Κ. Γαλάτιστας

341 Λήψη απόφασης για χορήγηση παροχής ύδρευσης εκτός οικισμού σε αγροτεμάχιο στη Δ. Κ. Γαλάτιστας

342 Λήψη απόφασης για χορήγηση παροχής άρδευσης στη θέση «ΓΚΡΕΜΙΑ» της Τ.Κ. Ολύνθου

343 Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη δωρεάς από τα Λατομεία Γαλάτιστας Α.Ε.

344 Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου σε πολίτη λόγω πρόκλησης φθοράς σε δημοτικό κάδο ανακύκλωσης

345 Λήψη απόφασης για ανταλλαγή εκτάσεων στην Τ.Κ. Βάβδου και ορισμό επιτροπής εκτίμησης των προς ανταλλαγή ακινήτων

346 Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την πολεοδόμηση έκτασης 120 στρ. περίπου ιδιοκτησίας του Σωματείου Οικιστικού Ομίλου «Τα Διονυσιάτικα», θέση «ΣΙΔΕΡΟ» Τ.Κ. Μεταμόρφωσης

347 Αίτηση για ακύρωση χρέωσης ΤΑΠ στην Τ.Κ. Ταξιάρχη

348 Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα υποδομής στην επέκταση οικισμού Καλυβών» αρ. μελ. 132/08

349 Ανάκληση της υπ’ αριθ. 123/2015 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πολυγύρου οικονομικού έτους 2015»

350 Έγκριση 5ης και 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Πολυγύρου οικονομικού έτους 2015

351 Λήψη απόφασης για διαγραφή τελών κοινόχρηστων χώρων που επιβλήθηκαν σε ΔΕΗ και ΟΤΕ

352 Έγκριση της 8ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα Δήμου Πολυγύρου» της υπ’ αρ. μελέτης 95/11 της Τεχνικής Υπηρεσίας

353 Λήψη απόφασης για προτεινόμενους χώρους υπαίθριας διαφήμισης στον Δήμο Πολυγύρου

354 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών

355 Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» οικονομικού έτους 2016

356 Λήψη απόφασης για τρεις αιτήσεις πολιτών της Δ. Κ. Ορμύλιας περί χορήγησης παροχής ύδρευσης – άρδευσης

357 Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη δημοτικών τελών

358 Εξέταση αίτησης δημότη για διαγραφή οφειλών εισφοράς σε χρήμα για οικόπεδο στην περιοχή «ΛΟΥΚΙ»

359 Παραλαβή της μελέτης με τίτλο “Έλεγχος και επικαιροποίηση στατικής μελέτης Κλειστού Γυμναστηρίου Γαλάτιστας”

360 Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην περιοχή «Άγιος Νικόλαος» της Δ.Κ. Γαλάτιστας

361 Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επέκταση δικτύων ύδρευσης στα Δ.Δ. του Δήμου» αρ. μελ. 156/09

362 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση οχημάτων-και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου 2015»

363 Έγκριση αιτήματος προς τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. για την δωρεάν προμήθεια τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας λυόμενης προκατασκευής για τις ανάγκες του ΓΕΛ Πολυγύρου

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16/7-10-2015

364 Επανέγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Πολυγύρου οικονομικού έτους 2015

365 Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Πολυγύρου οικονομικού έτους 2015

366 Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού του Δήμου Πολυγύρου για την πληρωμή του έργου « Δημιουργία Ψηφιακού Αποθετηρίου Ιστορικού και Πολιτιστικού Αρχείου Στέφανου Κότσιανου» με ενάριθμο 2012ΣΕ01480062 (ΜΙS 373956)

367 Σύσταση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών για έργο: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Δ.Δ. Αγίου Προδρόμου»

368 Προμήθεια στεφανιών για 28η Οκτωβρίου

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17/27-10-2015

369 Έγκριση και ψήφιση ισολογισμού του Δήμου Πολυγύρου έτους 2012

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/27-10-2015

370 Έγκριση και ψήφιση ισολογισμού του Δήμου Πολυγύρου έτους 2013

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19/30-10-2015

371 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων Δήμου Πολυγύρου αρ. Μελ. 173/11

372 Διαβίβαση αίτησης για έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Βραστάμων και Σανών» αρ. Μελ. 153/12

373 Διαβίβαση αιτήσεως για έγκριση 9ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα Δήμου Πολυγύρου» της υπ’ αρ. μελέτης 95/11 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

374 Αίτηση σύστασης επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών για το έργο: «Έργα υποδομής κεντρικής οδού Δ.Κ. Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου»

375 Παραλαβή μελέτης : «Μ.Π.Ε. για αντικατάσταση υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ» της Τ.Κ. Ριζών για την ύδρευση του οικισμού Ριζών, Δήμου Πολυγύρου, Νομού Χαλκιδικής και λειτουργία υφισταμένου υδρευτικού δικτύου οικισμού Ριζών» με αριθ. Μελ. 89/2012»

376 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 Τ.Κ. στην Ριζών του Δήμου Πολυγύρου» με Αρ. Μελ. Τ. Υπ. Δήμου Πολυγύρου 88/2011

377 Αίτημα προς ΚΤΕΛ Χαλκιδικής για δρομολόγια προς Κρήμνη και Μαραθούσα

378 Ψήφισμα συμπαράστασης στα αιτήματα των αγροτών

379 Κατασκευή ψιλής αντιπυρικής ζώνης στο χώρο εναπόθεσης αδρανών και ογκωδών υλικών Δήμου Πολυγύρου

380 Λήψη απόφασης για σήμανση πεζόδρομου στο ύψος του Λαογραφικού Μουσείου στον Πολύγυρο

381 Αποδοχή ποσού από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οικονομική ενίσχυση για καταβολή αποζημίωσης σε Νικολούδη – Δρούγκα Γιαννούλα

382 Λήψη απόφασης για μετακίνηση εκτός έδρας Δημάρχου και αντιδημάρχου

383 Αίτηση για μείωση δημοτικών τελών σε ξενοδοχειακή μονάδα

384 Αίτηση δημότη Καλυβών Πολυγύρου για σύνδεση της αποθήκης του με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή «ΤΟΠΟΛΑ ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ» Δήμου Πολυγύρου

385 Έγκριση αιτήσεως για 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση τοιχίου αντιστήριξης επί της οδού Γ. Σεφέρη Δ.Κ. Πολυγύρου» με αριθ. μελ. 75-2014

386 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με Αρ. Μελ. 44/2014 και τίτλο «Ανάπλαση δημοτικών οδών στην περιοχή Δημαρχείου οικισμού Ορμύλιας»

387 Τροποποίηση των όρων της από 29.5.15 Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας των Δήμων Αριστοτέλη και Πολυγύρου

388 Παραχώρηση κατά χρήση ενός λεωφορείου στον ΑΟΠ λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεών του στη Β’ Εθνική Κατηγορία

389 Αντιμετώπιση προβλήματος λειτουργίας οστεοφυλακίου Τ.Κ. Παλαιοκάστρου

390 Αίτηση δημότη Δ.Κ. Γαλάτιστας για δεύτερη παροχή υδροδότησης στην οικία του στην θέση « ΠΑΤΣΙΛΟ» εκτός οικισμού

391 Αίτηση του Αθλητικού και Πολιτιστικού συλλόγου Γαλάτιστας «ΑΛΚΗ», για παραχώρηση αίθουσας κατά χρήση στο ισόγειο του Πολιτιστικού Κέντρου Γαλάτιστας

392 Μειώσεις – διαγραφές βεβαιωθέντων δικαιωμάτων ύδρευσης – άρδευσης, στη Δ.Ε. Ορμύλιας

393 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν στη Δ.Κ. Ορμύλιας

394 Αποδοχή και κατανομή 66.130,00 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων του Δήμου Πολυγύρου

395 Ορισμός Επιτροπής (ΑΡΘΡΟ 186) για ανταλλαγή οικοπέδων στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Καλυβών κατόπιν αιτήσεως δημότη

396 Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Κέντρο Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής» στη θέση Πολύγυρος Δήμου Πολυγύρου, Π.Ε. Χαλκιδικής

397 Διαβίβαση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ξενοδοχειακής μονάδας 3 αστέρων, με διακριτικό τίτλο «ΣΟΝΙΑ» δυναμικότητας 274 κλινών στη θέση «Φυδάνι Λάκκος» παραλίας Γερακινής της Δ.Κ. Πολυγύρου, Δήμου Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής και ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 6ης Ομάδας Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής με Α/Α 02»

398 Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 Δήμου Πολυγύρου

399 Αναπροσαρμογή ανταποδοτικών τελών – φόρων Δήμου Πολυγύρου

400 Λήψη απόφασης για χρηματοδότηση της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πολυγύρου για άμεση αποκατάσταση των ΠΡΟΚΑΤ αιθουσών

401 Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Πολυγύρου»

402 Μειώσεις – διαγραφές βεβαιωθέντων δικαιωμάτων ύδρευσης – άρδευσης, στη Δ.Ε. Πολυγύρου

403 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος σε δημότες της Δ.Ε. Πολυγύρου

404 Παράταση του χρόνου σύμβασης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών του Δήμο Πολυγύρου

405 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση & εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων δημοτικού κλειστού Γυμναστηρίου Πολυγύρου»

406 Αίτηση του κ. Νόστη Άγγελου για σύνδεση της οικίας του (εκτός σχεδίου) με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης

407 Διαβίβαση Αίτησης για έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Πολυγύρου» αρ. Μελ. 7/2013

408 Έγκριση παροχής υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου για το έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου – Καλυβών Δήμου Πολυγύρου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου (ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός)

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20/14-11-2015

409 Ψήφιση Προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2016 (άρθρο 4 του Ν. 4111/2013) του Δήμου Πολυγύρου

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/20-11-2015

410 Εισήγηση για την υποκατάσταση του αναδόχου του υποέργου 2 «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, Οικισμού Ορμύλιας (Προμήθεια Η/Μ Εξοπλισμού) Δήμου Πολυγύρου» με τις πράξεις με κωδικό ΟΠΣ 453333

411 Χορήγηση προκαταβολής που αφορά στην πράξη «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Ορμύλιας και Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου (Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού)» 1ο υποέργο «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Ορμύλιας Δήμου Πολυγύρου (Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού)

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22/23-11-2015

412 Αποδοχή της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών εκτιμητών αναφορικά με την αναχρηματοδότηση του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς επίσης και του προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Πολυγύρου

413 Λήψη απόφασης για μετακίνηση εκτός έδρας Δημάρχου

414 Απόφαση – Ψήφισμα ενάντια στην κατάργηση του Αστυνομικού Τμήματος Γαλάτιστας

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/3-12-2015

415 Καθορισμός Θέσεων Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Τ.Ε.Ι. στον Δήμο Πολυγύρου

416 Αποδοχή και κατανομή 66.130,00 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων του Δήμου Πολυγύρου

417 Αποδοχή 5ης κατανομής ΣΑΤΑ 2015

418 Εξέταση αίτησης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Δ.Κ. Πολυγύρου

419 Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Ενεργητική Πυροπροστασία τμήματος κτιρίου του Γυμνασίου- Λυκείου» με αριθ. Μελ. 33/2012

420 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο «Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού εισόδων Πολυγύρου» με αριθ. μελ. 3/2012

421 Παραλαβή τροποποιημένης μελέτης πυροπροστασίας του έργου: «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και επισκευές – αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου» της υπ. Αριθ. 02/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου

422 Έγκριση παράτασης της πράξης : «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, Οικισμού Ορμύλιας και Γαλάτιστας (Προμήθεια Η/Μ Εξοπλισμού)»

423 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο « Έργα υποδομής στην επέκταση οικισμού Καλυβών» αρ. Μελ. 132/08

424 Καθορισμός αμοιβών για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του Δήμου Πολυγύρου

425 Έγκριση του 1 ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση οικισμού Ορμύλιας Δ. Πολυγύρου» Αρ.Μελ.41/12 – Κωδ ΟΠΣ 379476

426 Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου : «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. Τ. Υπ. Δ. Πολυγύρου 95/2011

427 Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του τμήματος Ψακούδια – Νικήτη του οδικού άξονα Ν. Μουδανιά – Σιθωνία

428 Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της λειτουργίας του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία “ΜΑΡΑΘΟΥΣΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ” και κωδικό αριθμό “1001945” που ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία “ VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ” και είναι κατασκευασμένος στην θέση ύψωμα “Κ. Γιαννούσης” κοντά στο χωριό Μελισσουργός στο Δήμο Πολυγύρου

429 Έγκριση συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου Πολυγύρου»

430 Γνωμοδότηση περί υπαγωγής της πράξης εφαρμογής περιοχής Σταδίου της πόλης Πολυγύρου του Δ. Πολυγύρου στις προϊσχύουσες διατάξεις περί εισφοράς γης των παρ.1, παρ.3, παρ.5 και παρ.7 του άρθρου 1 του Ν. 4315/14

431 Αίτηση δύο δημοτών της Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης για μείωση τελών ύδρευση – άρδευση κλπ

432 Ψήφιση Πίστωσης 200,000 € για Ν.Π.Δ.Δ. «Αριστοτέλης»

433 Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού Παραλιών ως Πολυσύχναστων

434 Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής ανέλκυσης Ναυαγίων

435 Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευές Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μεταμόρφωσης» αρ. μελ. 53/1013

436 Επιλογή αιτήσεων αδειοδότησης για Υπαίθριο Στάσιμο Εμπόριο

437 Παραχώρηση κατά χρήση χώρου στο Σύλλογο Ηπειρωτών Χαλκιδικής

438 Επιχορήγηση Σύλλογων

439 Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 Δήμου Πολυγύρου

440 Έγκριση της πρώτης παράτασης του έργου: «Αποκατάσταση – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών Ύδρευση Πολυγύρου» με αρ. Μελέτης Τ.Υ. Δήμου Πολυγύρου 154/2012

441 Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων και όμβριων σε τμήματα Δ.Δ. Αγίου Προδρόμου» με αριθ. Μελ. 353/2004

442 Διενέργεια διαγωνισμού για προμήθεια τροφίμων – ειδών παντοπωλείου Δήμου Πολυγύρου και των Ν.Π.Δ.Δ. του για το έτος 2016

443 Διαγραφή χρεών λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπο του φορολογούμενο και ως προς τη φορολογητέα ύλη (ΤΑΠ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ)

444 Οργάνωση εκδηλώσεων Χριστουγέννων 2015

445 Λήψη απόφασης για μετακίνηση εκτός έδρας Δημάρχου

446 Τροποποίηση της σύμβασης Διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πολυγύρου και της Π. Κ.Μ. – Π.Ε.Χ. ως προς τα μέλη της επιτροπής για την επίβλεψη των συγχρηματοδοτούμενων έργων από το ΕΣΠΑ στο Δήμο Πολυγύρου

447 Καταγγελία ιδιωτικού συμφωνητικού εκμίσθωσης ακινήτου (Δημοτικό Αναψυκτήριο Δ.Κ. Ορμύλιας)

448 Χορήγηση παράτασης έργου «Έργα υποδομής κεντρικής οδού Τ.Κ. Γεροπλατάνου» με αρ. Μελ. 84/2014

449 Λήψη απόφασης για την ενίσχυση των σχολείων της Γαλάτιστας από μαθητές γειτονικών χωριών του Δήμου Πολυγύρου

450 Αίτηση πολίτη για ρύθμιση – διαγραφή χρεών

451 Αίτηση στην Δ.Κ. Ορμύλιας πολίτη για χορήγηση παροχής ύδρευσης

452 Αίτηση στην Δ.Κ. Ορμύλιας πολίτη για χορήγηση παροχής άρδευσης

453 Λήψη απόφασης διάθεσης διδακτηρίου (3ο Δημοτικό – 1ο Νηπιαγωγείο) Δήμου Πολυγύρου για πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε συνεργασία με την σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24/11-12-2015

454 Έγκριση 13ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 Δήμου Πολυγύρου

455 Αποδοχή και κατανομή 6-7ης κατανομής ΣΑΤΑ 2015

456 Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αστικές Αναπλάσεις Στον Πολύγυρο» με αριθ. μελ. 1/2011 κωδ. ΟΠΣ 334626

457 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση τοιχίου αντιστήριξης επί της οδού Γ. Σεφέρη – Δ.Κ. Πολυγύρου»