Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
3 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΑΖΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Πολυγύρου θα προβεί στην παραχώρηση Σχολαζόντων Περιπτέρων

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

  • οι ανάπηροι πολέμου, Εθνικής Αντίστασης, Ειρηνικής περιόδου ν. 1370/1944, αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989, πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943,
  • Τα θύματα πολέμου, Εθνικής Αντίστασης, Ειρηνικής περιόδου ν. 1370/1944, αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989, πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943

εφόσον λαμβάνουν στρατιωτική ή πολεμική σύνταξη και δεν έχουν αποκατασταθεί με άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου.

 Εφόσον δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι σε αυτές τις κατηγορίες καλούνται :

  • Οι Πολεμιστές της Κύπρου, παρ. 9γ του άρθρου 10 του Ν.Δ. 1044/1971
  • Τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)
  • Οι Πολύτεκνοι, ν. 1910/1944 (Α' 229)

σύμφωνα με το Π.Δ. 37/39 (ΦΕΚ 54/Τα/01/04/2009) και εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πολυγύρου, να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης των κάτωθι Σχολαζόντων Περιπτέρων του Δήμου μας

  • Δημοτική Κοινότητα Γαλάτιστας στον κεντρικό δρόμο (παλαιά Εθνική Οδό Θες/νίκης-Πολυγύρου), νοτιοδυτικά και συγκεκριμένα έμπροσθεν του καταστήματος (μίνι μάρκετ) της Αικατερίνης Λουμπούτη.
  • Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχη, στην πλατεία
  • Τοπική Κοινότητα Ολύνθου, μπροστά από το χώρο του πάρκου του Δημοτικού Σχολείου
  • Τοπική Κοινότητα Βραστάμων, απέναντι από το Κοινοτικό Κατάστημα.

Προτιμώνται κατά σειρά:

 

α. Οι ανάπηροι πολέμου, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου ν. 1370/1944, οι ανάπηροι αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989 και οι ανάπηροι πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943 όπως ισχύει σήμερα, που έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω και μεταξύ αυτών όσοι έχουν μείζονα εκατοστά αναπηρίας και σε περίπτωση ισότητας εκατοστών αναπηρίας, αυτοί που έχουν μεγαλύτερα οικογενειακά βάρη.

β. Τα θύματα πολέμου, τα θύματα ειρηνικής περιόδου ν. 1370/1944, τα θύματα αγωνιστών Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989 και τα θύματα αναπήρων πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943, όπως ισχύει σήμερα, που έχουν κατά συνεκτίμηση προστατευόμενα τέκνα και βαριά διαρκή αναπηρία εξαιτίας της οποίας κρίνονται ως ανίκανοι από την ΑΣΥΕ.

γ. Οι ανάπηροι πολέμου, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου ν. 1370/1944, οι ανάπηροι αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989 και οι ανάπηροι πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943, όπως ισχύει σήμερα, που έχουν ποσοστό αναπηρίας 30% έως 45% και μεταξύ τούτων όσοι έχουν μείζονα εκατοστά αναπηρίας και σε περίπτωση ισότητας εκατοστών αναπηρίας, αυτοί που έχουν μεγαλύτερα οικογενειακά βάρη.

δ. Οι λοιποί ανάπηροι πολέμου, ανάπηροι ειρηνικής περιόδου ν.1370/1944, ανάπηροι αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989 και ανάπηροι πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943, όπως ισχύει σήμερα, και σε περίπτωση ισότητας εκατοστών αναπηρίας όσοι έχουν μεγαλύτερα οικογενειακά βάρη και τα λοιπά θύματα πολέμου, θύματα ειρηνικής περιόδου ν. 1370/1944, θύματα αγωνιστών Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989 και θύματα αναπήρων πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943, όπως ισχύει σήμερα, προτιμωμένων μεταξύ αυτών των οικονομικά ασθενέστερων. (άρθρο 13 παρ.2 ΝΔ 1044/71).

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν αιτήσεις δικαιούχων των ανωτέρω παραγράφων, οι άδειες αυτές παραχωρούνται με την παρακάτω σειρά στους δικαιούχους του ΠΔ37/2009, δικαιούχοι δηλαδή είναι:

α. Οι πολεμιστές της Κύπρου, σύμφωνα με την παρ. 9γ του άρθρου 10 του Ν.Δ. 1044/1971. [Σε όσους μόνιμους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου, καθώς και στις χήρες αυτών εν ειρήνη που παραμένουν άγαμες και ελλείψει αυτών στα τέκνα τους, εφόσον αυτά έχουν αναπηρία άνω του 60%. Οι δικαιούχοι της κατηγορίας αυτής, που πληρούν τους όρους του άρθρου 5 του π.δ. 37/2009 (ΦΕΚ 54/Α'), και οι χήρες και τα τέκνα τους ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα. (Τα πρόσωπα αυτά θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν έντονο βιοποριστικό πρόβλημα εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό της Δ/νσης Πρόνοιας της Ν.Α. Ως μακροχρόνια άνεργοι νοούνται όσοι έχουν παραμείνει εκτός αγοράς εργασίας, παρόλο που την αναζητούν, για χρονικό διάστημα ανώτερο του ενός (1) έτους). Σε περίπτωση πολλών αιτήσεων σε αυτή την κατηγορία:

 1.Οι πολεμιστές της Κύπρου μοριοδοτούνται ως εξής για τον καθορισμό της σειράς τους:

α. Οι έχοντες προβλήματα λειτουργικότητας λαμβάνουν εκατόν πενήντα (150) μόρια.

β. Οι έχοντες έντονο βιοποριστικό πρόβλημα λαμβάνουν εκατό (100) μόρια.

γ. Οι μακροχρόνια άνεργοι λαμβάνουν πενήντα (50) μόρια.

2. Ως κριτήριο για τον καθορισμό της σειράς στα τέκνα των πολεμιστών Κύπρου λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό αναπηρίας και προηγούνται τα έχοντα μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας.

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων για τους πολεμιστές της Κύπρου ή ποσοστών αναπηρίας για τα τέκνα αυτών, θα προτιμούνται οι έχοντες το χαμηλότερο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα.

β. Τα άτομα με αναπηρία (Α με Α), με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης, η οποία αποδεικνύεται από γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997 (Α' 270). Σε περίπτωση πολλών αιτήσεων σε αυτή την κατηγορία:

1) Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο της αναπηρίας καθορίζεται σύμφωνα με τον ακέραιο αριθμό, στον οποίο ανέρχεται το ποσοστό αναπηρίας τους, πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή πέντε (5).

2) Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης καθορίζεται ως εξής:

α) Για τον έγγαμο ή διαζευγμένο ή άγαμο ή χήρο γονέα που έχει την επιμέλεια ενός (1) ή περισσότερων τέκνων προστίθενται επιπλέον τριάντα (30) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Αν στην οικογένεια υπάρχει τέκνο ή σύζυγος με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, προστίθενται επιπλέον πενήντα (50) μόρια.

β) Για το ανήλικο τέκνο με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, προστίθενται επιπλέον εκατό (100) μόρια.

3) Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων θα προτιμούνται οι έχοντες το χαμηλότερο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα.

γ. Οι πολύτεκνοι, όπως ορίζονται στο άρθρο πρώτον του ν. 1910/1944 (Α' 229), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση πολλών αιτήσεων σε αυτή την κατηγορία:

1) Μεταξύ των πολυτέκνων προτιμούνται κατά σειρά οι έχοντες περισσότερα μόρια, τα οποία υπολογίζονται ως εξής:

α) Εκατό (100) μόρια λαμβάνει κάθε ανήλικο τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών.

β) Εκατόν πενήντα (150) μόρια λαμβάνει κάθε άγαμο τέκνο που φοιτά κανονικά στο Δημοτικό σχολείο ή το Γυμνάσιο ή είναι απόφοιτος Δημοτικού ή Γυμνασίου και μέχρι της συμπληρώσεως του εικοστού τρίτου (23ου) έτους της ηλικίας τους.

γ) Διακόσια (200) μόρια λαμβάνει κάθε άγαμο τέκνο εάν φοιτά κανονικά στο Λύκειο ή είναι απόφοιτος Λυκείου και μέχρι της συμπληρώσεως του εικοστού τρίτου (23ου) έτους της ηλικίας τους.

δ) Τριακόσια (300) μόρια λαμβάνει κάθε άγαμο τέκνο εάν φοιτά κανονικά σε TEΙ ή ΑΕΙ ή είναι πτυχιούχος αντίστοιχα και μέχρι της συμπληρώσεως του εικοστού πέμπτου (25ου) έτους της ηλικίας τους.

ε) Εκατό (100) μόρια λαμβάνει ο χήρος(α) πολύτεκνος πατέρας ή μητέρα ή ο μόνος υπόχρεος για τη διατροφή των τέκνων γονέας.

στ) Από εκατό (100) μόρια λαμβάνει ο πολύτεκνος γονέας ή το τέκνο αυτού όταν έχει ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά (67%) και άνω.

ζ) Διακόσια (200) μόρια λαμβάνονται σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων.

2) Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων θα προτιμούνται οι έχοντες το χαμηλότερο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα.

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου:

 

1. Να κατοικεί στη Δημοτική /Τοπική Κοινότητα, όπου ανήκει το περίπτερο, τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) χρόνια. (Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τους έχοντες αναπηρία σε ποσοστό 100%).

2. Εφόσον σε Δημοτική /Τοπική Κοινότητα υφίσταται κενή θέση περιπτέρου και δεν υπάρχουν, σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαιούχοι, δύνανται να αποκατασταθούν σε αυτή δικαιούχοι από τους κατοικούντες στις περιοχές των λοιπών δημοτικών διαμερισμάτων του Νομού, προτιμώμενων αυτών που διαμένουν πλησιέστερα στην εν λόγω θέση.

3. Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Τράπεζα, Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας ή λαμβάνει σύνταξη λόγω υπηρεσίας σε αυτά.

4. Να μην υπερβαίνει το ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ποσόν της πολεμικής ή στρατιωτικής σύνταξης και το εισόδημα από ιδιοκατοίκηση.

5. Για μεν τους πολεμιστές της Κύπρου το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις, για δε τους πολύτεκνους και ΑμεΑ, το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήματος που ισχύει γι αυτούς, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ποσό του αναπηρικού ή πολυτεκνικού επιδόματος.

6. Να μην έχει παραιτηθεί ή στερηθεί, λόγω ανακλήσεως με υπαιτιότητά του, παραχωρηθέντος δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, εντός της τελευταίας τριετίας.

7. Να μην έχει κάνει χρήση της άμεσης ή έμμεσης προστασίας του Ν. 2643/1998

Χρόνος Υποβολής Δικαιολογητικών

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Πολυγύρου, τη σχετική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 27/9/2012.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Α. Για τους ανάπηρους/θύματα πολέμου, Εθνικής Αντίστασης, ειρηνικής περιόδου Ν.1370/1944, αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού Ν.1863/1989, Αμάχου Πληθυσμού Ν.812/1943:

1. Αίτηση

2. Αντίγραφο απόφασης κανονισμού πολεμικής σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

3. Αντίγραφο του τελευταίου τριμηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος καταβολής πολεμικής σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας την τελευταία πενταετία από τον Δήμο.

6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους.

7. Υπεύθυνη δήλωση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου στην οποία να αναγράφεται ότι ο υπογράφων δεν έχει :

α) αποκατασταθεί με άδεια περιπτέρου κυλικείου, καφενείου ή κουρείου σε καμιά άλλη περιοχή και δεν έχει παραιτηθεί ή δεν του/της έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα αυτό με σχετική απόφαση εντός της τριετίας πριν από την υποβολή της αίτησης (άρθρο 14 παρ.1 β & γ του ν.1044/71) και

β)δεν υπηρετεί με οποιοδήποτε τρόπο στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση και δεν παίρνει σύνταξη από καμιά τέτοια υπηρεσία.

8. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Β. ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ):

1) Αίτηση

2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

3) Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α. του άρθρου 6 του ν.2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.

4) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας την τελευταία πενταετία από τον Δήμο.

5) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους και σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

6) Υπεύθυνη δήλωση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου στην οποία να αναγράφεται ότι ο υπογράφων δεν έχει :

α) αποκατασταθεί με άδεια περιπτέρου κυλικείου, καφενείου ή κουρείου σε καμιά άλλη περιοχή και δεν έχει παραιτηθεί ή δεν του/της έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα αυτό με σχετική απόφαση εντός της τριετίας πριν από την υποβολή της αίτησης (άρθρο 14 παρ.1 β & γ του ν.1044/71) και

β)δεν υπηρετεί με οποιοδήποτε τρόπο στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση και δεν παίρνει σύνταξη από καμιά τέτοια υπηρεσία.

γ) Δεν έχω κάνει χρήση της άμεσης ή έμμεσης προστασίας του ν. 2643/1998, όπως ισχύει σήμερα.

δ) Δεν συνταξιοδοτούμαι οριστικά (εφ' όρου ζωής) από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

 

Γ. ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ:

1) Αίτηση

2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

3) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.

4) Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών).

5) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών) και στην περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

6) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας την τελευταία πενταετία από τον Δήμο.

7) Υπεύθυνη δήλωση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου στην οποία να αναγράφεται ότι ο υπογράφων δεν έχει :

α) αποκατασταθεί με άδεια περιπτέρου κυλικείου, καφενείου ή κουρείου σε καμιά άλλη περιοχή και δεν έχει παραιτηθεί ή δεν του/της έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα αυτό με σχετική απόφαση εντός της τριετίας πριν από την υποβολή της αίτησης (άρθρο 14 παρ.1 β & γ του ν.1044/71) και

β)δεν υπηρετεί με οποιοδήποτε τρόπο στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση και δεν παίρνει σύνταξη από καμιά τέτοια υπηρεσία.

γ) Δεν έχω κάνει χρήση της άμεσης ή έμμεσης προστασίας του ν. 2643/1998, όπως ισχύει σήμερα.

δ) Δεν συνταξιοδοτούμαι οριστικά (εφ' όρου ζωής) από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

8) Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α. του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας (σε περίπτωση αναπηρίας μέλους της οικογένειας).

9) Πιστοποιητικά σπουδών για τα τέκνα που είναι άνω των έξι (6) ετών και άγαμα.

Δ. ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ:

1) Αίτηση.

2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

3) Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ Α΄ 270), όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας των τέκνων των πολεμιστών Κύπρου.

4) Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α'.

5) Πιστοποιητικό από τη Δ/νση Πρόνοιας της Νομαρχίας, που να βεβαιώνει ότι είναι οικονομικά αδύνατος, ή βεβαίωση από τον O.A.Ε.Δ. ή από άλλο Φορέα που να αποδεικνύει ότι είναι μακροχρόνια άνεργος, ή γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε, που να αποδεικνύει ότι έχει προβλήματα λειτουργικότητας.

6) Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών).

7) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών) και στην περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

8) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας την τελευταία πενταετία από τον Δήμο.

9) Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα ακόλουθα:

α) Δεν υπηρετώ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή Τράπεζα, στην οποία το Δημόσιο έχει το σύνολο ή την πλειοψηφία των μετοχών ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας, ούτε λαμβάνω σύνταξη, λόγω υπηρεσίας σε αυτά ή από μεταβίβαση, λόγω θανάτου, σύνταξης προσώπου που

υπηρετούσε σε αυτά.

β) Δεν έχω αποκατασταθεί με περίπτερο σε ολόκληρη τη χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 23713 50722 (Χρήστος Παπατσικουράκης).

                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                                  ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ