Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
12 Μαρτίου 2021

Έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κοινότητας Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου

Ο Δήμος Πολυγύρου, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με το σύστημα μελέτη-κατασκευή για την ανάθεση του έργου: «Έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου» με προϋπολογισμό 1.445.000 € (με την δαπάνη για αναθεώρηση)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία Η/Μ Έργων, με προϋπολογισμό (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) 272.160,62 €

β) κατηγορία Υδραυλικών Έργων (Έργα ΠΜ), με προϋπολογισμό (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) 538.244,47 €

γ) κατηγορία έργων Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερών και Αερίων Αποβλήτων, με προϋπολογισμό (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)  570.594.91 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ελεύθερα, πλήρως και με δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, (Διαγωνισμός ΕΣΗΔΗΣ με α/α 159707) καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.polygyros.gr).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23710.25192 / 25118, φαξ επικοινωνίας 23710.25194 / 25138, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Αργυρού Αστερία.

Ημερομηνία διαβούλευσης ορίζεται η 16η Μαρτίου 2021και ώρα 12:00

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 19η  Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 07/04/2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 13/04/2021.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα προσφοράς «Μελέτη και Κατασκευή» του άρθρου 50 του Ν.4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες «Υδραυλικών έργων» , «Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων» και «Έργων Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων» και που είναι εγκατεστημένα σε

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικοί φορείς συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1(ε) και 3(β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών από το ίδιο φυσικό πρόσωπο

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 28.900,00 € και με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι­  δεκατρείς (13) μήνες μετά το χρόνο υποβολής προσφορών.

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι εικοσιτέσσερις (24) ημερολογιακοί μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και ίδιους πόρους.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία CPV: 45252127-4 (Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων)

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή νέας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) για τον οικισμό της Τ,Κ, Ολύνθου  η οποία θα εξυπηρετεί στην Α’ Φάση (20ετία), πληθυσμό 1.100 κατοίκων το χειμώνα και 1.400 κατοίκων το καλοκαίρι, ενώ στη Β’ Φάση (40ετία) θα εξυπηρετεί, πληθυσμό 1.400 κατοίκων το χειμώνα και 1.700 κατοίκων. Η δημοπρασία περιλαμβάνει:

  • την εκπόνηση Οριστικής Μελέτης και της μελέτης Εφαρμογής της ΕΕΛ και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας που αφορά στο έργο,
  • την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,
  • την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
  • τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωση
  • τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο
  • τη συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, μέχρι την Οριστική Παραλαβή του έργου.

Κατεβάστε εδώ την περίληψη

Κατεβάστε εδώ τη διακήρυξη

Κατεβάστε εδώ τα τεύχη δημοπράτησης

Προσοχή σημαντική ενημέρωση


Στo πλάισιo της ΔΙΑΒΟYΛΕΥΣΗΣ για την Ανάθεση Μελέτης-Κατασκευής του έργου με Τίτλο: “ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΟΛΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ” (αρ. μελ. 2/2019, α/α 159707 ΕΣΗΔΗΣ), σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ6στ/3776/31-3-2021 έγγραφο Δ.Πολυγύρου που αφορά σε Τεύχος Διαβούλευσης/Απαντήσεις σε Ερωτήματα, μαζί με τα δύο συνημμένα αυτού. Το συγκεκριμένο τεύχος ήδη έχει αναρτηθεί και στο Portal του με α/α 159707 Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ.

Κατεβάστε εδώ το τεύχος

Συνημμένα: (ΑΠ3616_…. .pdf) & (ΑΠ3617_…. .pdf)