Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
14 Σεπτεμβρίου 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας ειδών γραφικής ύλης, διπλογραφικών εντύπων και λοιπών πολλαπλών εκτυπώσεων και λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (μελάνια, τόνερ)

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη “Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, διπλογραφικών εντύπων και λοιπών πολλαπλών εκτυπώσεων, λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (μελάνια, τόνερ)” για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου για τριάντα έξι (36) μήνες, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η εργασία αφορά τις παρακάτω ομάδες: Είδη Γραφικής ύλης (CPV): 30192700-8, Μελάνια- Τόνερ (CPV): 30125110-5 και Διπλότυπα έντυπα και λοιπά (CPV): 22900000-9 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 04/2022 μελέτη τoυ Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών κι Αποθήκης του Δήμου Πολυγύρου συνολικού προϋπολογισμού των 180.296,20€ πλέον ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ: € 223.567,29€, ΦΠΑ 24% 43.271,09€) και θα χρηματοδοτηθεί από τακτικές πιστώσεις του οικονομικού έτους 2022, του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και των προβλεπόμενων προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2024 και 2025 του ∆ήµου Πολυγύρου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Συστημικός Ηλεκτρονικός Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 169680
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03/10/2022 και ώρα 15:00
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. του/των τμήματος/τμημάτων της υπ’ αριθμ. 4/2022 μελέτης τoυ Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών κι Αποθήκης του Δήμου Πολυγύρου ήτοι: για το τμήμα α) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 2.315,30 ευρώ (δύο χιλιάδες τριακόσια δεκαπέντε ευρώ και τριάντα λεπτά), για το τμήμα β) ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ποσού 1.132,15 ευρώ (χίλια εκατόν τριάντα δύο ευρώ και δεκαπέντε λεπτά) και για το τμήμα γ) ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ- ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ποσού 158,48 ευρώ (εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά).

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου: www.polygyros.gr.

Κατεβάστε εδώ:

Τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού μαζί με τα Παραρτήματα της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ ψηφιακά υπογεγραμμένο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή HTML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή XML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς