Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
18 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για το έργο «Βελτίωση πρόσβασης αγροτικών περιοχών Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας Δήμου Πολυγύρου»

Ο Δήμος Πολυγύρου, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση πρόσβασης αγροτικών περιοχών Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας Δήμου Πολυγύρου», με προϋπολο-γισμό 970.500,00€ μετά Φ.Π.Α.. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:
α) κατηγορία ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 782.661,29€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικές εργασίες).
Η υπό μελέτη οδός είναι ολικού μήκους L= 6.433,79m. Η εν λόγω οδός αποτελείται από τρεις (3) επιμέρους κλάδους (ΟΔ31, ΟΔ40, ΟΔ41), τα βασικά στοιχεία των οποίων παρέχο¬νται ακολούθως. Οι τρεις (3) επιμέρους κλάδοι (ΟΔ31, ΟΔ40, ΟΔ41) είναι συνεχόμενοι και συναποτελούν μία ενιαία οδό ολικού μήκους L= 6.433,79m. Η οδός ανήκει σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ στην κατηγορία AV (αγροτικές οδοί), των οποίων βασική αρχή σχεδιασμού αποτελεί η διατήρηση της γεωμετρίας της χάραξης, δηλαδή η τη¬ρηση υφιστάμενων χαράξεων και δεσμεύσεων από ιδιοκτησίες με στόχο τον περιορισμό του κό¬στους κατασκευής. Η χάραξη της οδού προβλέπεται να ακολουθεί εν γένει την αντίστοιχη υφιστάμενη οδό οριζοντιογραφικά σε όλο το μήκος της και μηκοτομικά να προσαρμόζεται στο υφιστάμενο ανάγλυφο, ώστε να μην καταστούν αναγκαίες απαλλοτριώσεις των παρακεί¬μενων ιδιοκτησιών και να περιοριστούν οι απαιτήσεις χωματουργικών εργασιών. Λαμβά¬νοντας υπόψη τα παραπάνω, επιλέγεται για όλο το μήκος της οδού πλάτος 2,75m ανά κατεύ¬θυνση και με τριγωνικές χωμάτινες και εκ σκυροδέματος τάφρους εκατέρωθεν (όπου αυτό απαιτείται για την εκροή των ομβρίων υδάτων). Όπως προαναφέρθηκε, η επιλεγείσα διατομή είναι η διατομή ζ2 της Εγκυκλίου 41/18-11-2005 (α.π. ΔΜΕΟ/α/ο/2006) του ΥΠΕΧΩΔΕ, δι¬α¬θέτει πλάτος 2,75m+2,75m= 5,50m και εκατέρωθεν χωμάτινη τάφρο απορροής ή επενδυ¬μένη με σκυρόδεμα για την αποτελεσματική απορροή των ομβρίων υδάτων (σε ορισμένες θέσεις).
2. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.polygyros.gr) αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».
3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (αρ. διαγ. ΕΣΗΔΗΣ 201149), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΔΕΚΑ (10) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, καθώς και στην παρ. 3.5 περ. γ έως στ της παρούσας.
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
4. Οι μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, όπως ορίζονται στην παρ. 12 του άρθρου 51 του π.δ. 71/2019:
α) Ίδια κεφάλαια, τουλάχιστον ίσα με εκατό χιλιάδες (100.000,00) €.
β) Πάγια στοιχεία, αξίας τουλάχιστον ίσης με πενήντα χιλιάδες (50.000,00) €.
γ) Ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας, ύψους τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) €.
Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, εφόσον πληρούν κατ΄ ελάχιστον τις προϋποθέσεις της παρ.5β του άρθρου 100 του ν. 3669/2008:
Διαθέτουν καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000,00) € ή πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000,00) € ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000,00) €.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
Οι μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς πρέπει να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον: Έναν (1) τεχνικό με ελάχιστη εμπειρία δώδεκα (12) έτη. Εναλλακτικά, μπορεί να αντικατασταθεί ο ένας (1) τεχνικός με ελάχιστη εμπειρία δώδεκα (12) έτη από δύο (2) τεχνικούς με ελάχιστη εμπειρία εννέα (9) έτη και ο ένας (1) εκ των δύο τελευταίων μπορεί να αντικατασταθεί από δύο (2) τεχνικούς με εμπειρία έξι (6) έτη. για να μην γίνεται παραπομπή σε τάξεις πτυχία ούτε βαθμίδες κατηγορίες ΜΕΚ σύμφωνα με την υποσημείωση 135 της πρότυπης διακήρυξης.
5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των € 15.653,23€.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών , από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
6. Το έργο είναι ενταγμένο με την 4133/29.9.2022 Απόφαση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»,Υπομέτρο 4.3 : «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση 4.3.4. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις » με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0035997092 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από Εθνικού Πόρους με κωδικό ΣΑΕ 2022ΣΕ08210033.
7. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σε ποσοστό έως και δεκαπέντε (15)% της αξίας της σύμβασης, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής..
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23710-25192 και 23710-25196, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κυπριώτης Ιωάννης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ.

Συνημμένα παρακάτω τα Τεύχη:

Κατεβάστε εδώ:

1. H με αρ. Πρωτοκ. Φ6στ/13734/18-09- 2023 Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ,

2. Η με αρ. Πρωτοκ. Φ6στ/13735/18-09-2023 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας,

3. Τεύχη του Διαγωνισμού (Προϋπολογισμός)

4. Τεύχη του Διαγωνισμού (Τεχνική Έκθεση).