Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
15 Σεπτεμβρίου 2022

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια και επιτόπου μεταφορά ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια κι επιτόπου μεταφορά ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος» για τις ανάγκες της Δ.Ε. Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου για εικοσιτέσσερις (24) μήνες, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο ανοιχτός διαγωνισμός αφορά τις παρακάτω ομάδες: Άσφαλτος (CPV): 44113620-7, Σκυρόδεμα (CPV): 44114000-2 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/2022 μελέτη τoυ Τμήματος ΑΤΣΥΕ του Δήμου Πολυγύρου συνολικού προϋπολογισμού 121.450,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ: € 150.598,00€, ΦΠΑ 24% 29.148,00€) και θα χρηματοδοτηθεί από τακτικές πιστώσεις του οικονομικού έτους 2022, του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 και του προβλεπόμενου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του ∆ήµου Πολυγύρου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Συστημικός Ηλεκτρονικός Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 158015
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03/10/2022 και ώρα 15:00.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. του/των τμήματος/τμημάτων της υπ’ αριθμ. 2/2022 μελέτης τoυ Τμήματος ΑΤΣΥΕ του Δήμου Πολυγύρου ήτοι: για το τμήμα α) ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 1.484,00 ευρώ, για το τμήμα β) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ποσού 945,00 ευρώ.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου: www.polygyros.gr.

Κατεβάστε εδώ:

Τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού μαζί με τα Παραρτήματα της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ ψηφιακά υπογεγραμμένο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή HTML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή XML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς