Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
30 Νοεμβρίου 2012

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 21/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι εννέα (29) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 21/23.11.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αριθμός θέματος:

Μοναδικό Έγκριση ψηφίσματος για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ

Αριθμός Απόφασης: 442

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα, ανέφερε ότι το Δ.Σ. συνήλθε έκτακτα λόγω του κατεπείγοντος και την ανάγκη έκδοσης ψηφίσματος για τον διαγραφόμενο κίνδυνο διάλυσης του Δήμου από την αναμενόμενη κατά τις διατάξεις του μνημονίου απόλυση υπαλλήλων των ΟΤΑ.

Μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος, ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. σχετικά με τις εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι οποίεςείναι απόρροια του μνημονίου, και οδηγούν στη συρρίκνωση των δραστηριοτήτων της, στην κατάργηση του Αυτοδιοίκητου και τελικά στην πλήρη αποσάρθρωση και διάλυσή της.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στις αποφάσεις της Κυβέρνησης για την διαθεσιμότητα των υπαλλήλων των ΟΤΑ που είναι ουσιαστικά απολύσεις στους Δήμους και στο Δημόσιο, κατ' εντολή των δανειστών, της Ευρωπαϊκής Ενωσης και0 του Δ.Ν.Τ., οι οποίες οδηγούν σε συρρίκνωση βασικών υπηρεσιών και τομέων, με απώτερο στόχο την ιδιωτικοποίησή τους.

2. Καλεί τους εργαζόμενους και όλο το λαό να εκφράσουν την απόλυτη αντίθεσή τους σ' αυτές τις πολιτικές και να υψώσουν το ανάστημά τους μέχρι την ανατροπή τους, γιατί κάθε απόλυση υπαλλήλου που κάλυπτε και καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Δήμων, οδηγεί τους Δήμους στην πλήρη αποδιοργάνωσή τους και αποδυνάμωση του στελεχιακού τους δυναμικού.

3. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλεί την Κυβέρνηση να πάρει πίσω τις διαθεσιμότητες – απολύσεις.

4. Υιοθετεί τις αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔΚΜ και αξιώνει:

α. την απόσυρση των αντισυνταγματικών διατάξεων που αφορούν τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και ουσιαστικά σηματοδοτούν την κατάργησή της.

β. Εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του για την διαθεσιμότητα, η οποία σύμφωνα και με την τοποθέτηση του Δημάρχου είναι απαράδεκτη όχι μόνο γιατί πλήττει τους εργαζόμενους αλλά και επειδή αφαιρεί πολύτιμο προσωπικό από τους ήδη υποστελεχωμένους Δήμους. Ταυτόχρονα επιβάλλεται στους Δήμους να καταβάλλουν στους σε διαθεσιμότητα υπαλλήλους το 75% των αποδοχών τους χωρίς να εργάζονται.

γ. Η ΚΕΔΕ να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση σε προσφυγές ενώπιον των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Συνταγματικών Δικαστηρίων για τη κατάδειξη της αντισυνταγματικότητας του Ν.4093/12, ο οποίος έρχεται σε αντίθεση με το Ελληνικό Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτονομίας.

δ. Την εκπόνηση από την ΚΕΔΕ άμεσα ενός ολοκληρωμένου επικοινωνιακού προγράμματος, με στόχο την ενημέρωση της κοινωνίας και την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με την προσφορά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλους τους τομείς (Παιδεία, Αθλητισμός, Πολιτισμός Περιβάλλον, κ.λπ) η οποία σκόπιμα αποσιωπάται και διαστρεβλώνεται από πολλές πλευρές.

5. Τέλος εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο για την υλοποίηση όλων των παραπάνω.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 442/2012

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Πολύγυρος 29-11-2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ