Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
20 Δεκεμβρίου 2013

Πρόσληψη Γυμναστών

Την πρόσληψη έξι Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ μηνών, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για όλους» περιόδου 2013-2014 ανακοινώνει το Μορφωτικό Πολιτιστικό Αθλητικό και Κοινωνικό Νομικό Πρόσωπου του Δήμου Πολυγύρου.  Ακολουθεί η προκήρυξη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις της παρ. 2. Του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύει με το άρθρο 1 παρ.2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄,Β΄, και Γ΄ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «πειθαρχικό Δικαίου Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

Την 26869/1-10-2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2527/8-10-2013 ΑΔΑ:ΒΛΛΚΓ-39Η)» «έγκριση Οργανωτικού πλαισίου προγραμμάτων άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο) Της γενικής γραμματείας Αθλητισμού»

Την «Έγκριση θέσεων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ)που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για όλους που υλοποιούν οι φορείς –Ο.Τ.Α για την περίοδο 2013-2014, έγγραφο 25583/20-09-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ2613/Β/16,10,2013/ΑΔΑΒΛΛΗΓ-ΔΟΓ)της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Την υπ’ αριθμ. 10/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π

Τον Εσωτερικό κανονισμό του Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού και Κοινωνικού Προσώπου του Δήμου Πολυγύρου.

Την υπ΄αριθμό 10080/21-05-2013απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Την υπ’ αριθμ. 44/2013 και 51/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π

Την υπ΄αριθμό 27814/26349 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη έξι (6) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για όλους» περιόδου 2013-2014, για τις εξής ειδικότητες:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
01 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΦΩΓΗΣ 6 ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:

ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση που πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1.Αίτηση- έντυπο με κριτήρια επιλογής

2.Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.

3. Eπικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας

6. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α η άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.τ.λ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την επιθεώρηση εργασίας.

7. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της Γ.Γ.Α., ή επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ

8 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ΌΤΙ: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε ενότητα, σύμφωνα με το ωράριο που θα μου υποδειχτεί β) ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

9 Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.

10 έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεικής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

11.Βιογραφικό σημείωμα

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την 26869/1-10-2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2527/8-10-2013/ΑΔΑ:ΒΛΛΚΓ-39Η) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθληση για Όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού»

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Βασικό πτυχίο: βαθμός πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δυο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,3)

Μεταπτυχιακή τίτλοι: (μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών master: 0,5 μονάδες – διδακτορικό: 1 μονάδα). Επισημαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δυο κατηγορίες μεταπτυχιακών και θα γίνεται αθροιστικά βαθμολόγηση τους.

Εμπειρία: το ανώτατο όριο εμπειρίας θα είναι 60 μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα ΠΑγΟ με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,080 μονάδες ενώ για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο των 120 οι μονάδες θα υπολογίζονται αρ. μηνών χ ώρες απασχόληση το μήνα χ 0,08 μονάδες/120).

Πολυτεκνία: βαθμολογείται με 2 μονάδες

Ανήλικα τέκνα: 0.3 μονάδες για τα δυο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο

Μονογονεική οικογένεια: 0,5 μονάδες για κάθε ένα τέκνο.

Λοιπά απαιτούμενα προσόντα

Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 μονάδα

Σημείωση σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθούν υπόψη: ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από τον φορέα σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο.

Επιλογή –Ανάρτηση πινάκων –Ενστάσεις

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε με την υπ’ αρ.44/2013 του Ν.Π. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πολυγύρου και του Ν.Π. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών στα γραφεία του Ν.Π του Δήμου Πολυγύρου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση στα γραφεία του Νομικού Προσώπου του Δήμου Πολυγύρου, (Παλιό Δικαστικό Μέγαρο) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πολυγύρου, εφόσον η ανάρτηση της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ.10 άρθρο 21Ν.2190/1994).