Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
22 Μαΐου 2020

Έναρξη εγγραφών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πολυγύρου

Οι αιτήσεις εγγραφής νέων και επανεγγραφής των είδη φιλοξενουμένων παιδιών για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πολυγύρου, με τροφεία , σχολικού έτους 2020- 2021, υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα 25 Μαΐου έως και τη Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 και ώρες 8:00π.μ. – 14:00μ.μ.

Στο πλαίσιο ωστόσο της αναγκαιότητας λήψης προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του Κορωνιού Covid-19 και με γνώμονα πάντα τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, η υποβολή των αιτήσεων δύναται να γίνει:

– Α) Είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία γονέων – κηδεμόνων κατόπιν συνεννόησης για συναντήσεις με ραντεβού, στη δομή που ο γονέας ενδιαφέρεται να φοιτήσει το παιδί του, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του και συγκεκριμένα:

– Α΄ Δημοτικός παιδικός σταθμός Πολυγύρου: Υπεύθυνη δομής: Μιχαλούδη Δήμητρα Τηλ. 2371022279
– Β΄ Δημοτικός παιδικός σταθμός Πολυγύρου: Υπεύθυνη δομής: Μπανάβα Αικατερίνη Τηλ. 2371022244
– Δημοτικός παιδικός σταθμός Γαλάτιστας: Υπεύθυνη δομής: Παπαδάκη Χριστούλα Τηλ. 2371031222
– Δημοτικός παιδικός σταθμός Ορμύλιας: Υπεύθυνη δομής: Κριτσούδη Μαρία τηλ. 2371041234
– Δημοτικός παιδικός σταθμός Ολύνθου : Υπεύθυνη δομής: Παπουτσή Ιωάννα Τηλ. 2371391170

– Β) Είτε με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, e-mail)

– Α΄ Δημοτικός παιδικός σταθμός Πολυγύρου: apaidikospoligirou@gmail.com
– Β΄ Δημοτικός παιδικός σταθμός Πολυγύρου: bpaidikospoligirou@gmail.com
– Δημοτικός παιδικός σταθμός Γαλάτιστας: dpstathmosgalatistas@gmail.com
– Δημοτικός παιδικός σταθμός Ορμύλιας: paidikosormylias@gmail.com
– Δημοτικός παιδικός σταθμός Ολύνθου: paidikosolunthou@gmail.com

Αιτήσεις που δε θα έχουν όλα τα δικαιολογητικά δεν θα αξιολογηθούν και δεν θα μοριοδοτηθούν.
Στα παιδικά τμήματα, θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών έως την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεώς εγγραφή τους.
Στους Παιδικούς Σταθμούς, εγγράφονται πρώτα τα νήπια των αποδεδειγμένα εργαζομένων μητέρων και επειδή οι αιτήσεις που υποβάλλονται είναι συνήθως περισσότερες από τις κενές θέσεις που υπάρχουν, γίνεται αξιολόγηση και κατάταξη όλων σύμφωνα με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και την μοριοδότηση.
Οι εργαζόμενες και οι άνεργες μητέρες θα πρέπει να ενημερωθούν και σχετικά με την ανακοίνωση για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 23710-23986.

Τα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚ Α ΕΓΓΡΑΦΗΣ Κ ΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦ ΗΣ

1. Αίτηση Εγγραφής
Τα έντυπα των αιτήσεων μπορούν να παραλαμβάνουν και να καταθέτουν με συνημμένα τα δικαιολογητικά τους οι ενδιαφερόμενοι, από τις υπεύθυνες των Παιδικών Σταθμών στο οποίο ανήκουν βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους.
2. Ιατρική Βεβαίωση (Ατομικό Δελτίο Υγείας -επισυναπτόμενο έντυπο) για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία.

3. Υπεύθυνη Δήλωση των γονέων περί αποδοχής του Κανονισμού λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού (επισυναπτόμενο έντυπο στην αίτηση)

4. Δήλωση παραλαβής παιδιού από τον παιδικό σταθμό (επισυναπτώμενο έντυπο στην αίτηση)

5. Υπέυθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων του)

6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου ή Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
(Εκδίδονται και από το Κ.Ε.Π του Δήμου Πολυγύρου από τις 8:00πμ. έως τις 20:00 μμ.)

7. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι

α1) Για γονείς μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα.
Βεβαίωση από τον εργοδότη (του γονέα) στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας και εκτυπωμένη κατάσταση ενσήμων, τελευταίου τριμήνου
α2) Για γονείς που πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, απαιτείται αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4
β) Για γονείς μισθωτούς του Δημόσιου τομέα.
Βεβαίωση από την υπηρεσία (του γονέα) στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας
γ1) Για γονείς ελεύθερ ου ς επαγγελματίες.
Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει την εργασία των γονέων.
γ2) Πρόσφατη έν αρξη εργασιών ελεύθερου επαγγελματία.
Έναρξη εργασιών από την Δ.Ο.Υ.
γ3) Απασχολού μεν οι στην οικογ εν ειακή επιχείρηση.
Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
δ) Για γονείς αγρότες
Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
ε) Για γονείς άνεργους
Πρόσφατη Βεβαίωση Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ (ΟΧΙ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ)
8. Αντίγραφα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος και αμέσως προηγούμενου οικονομικού έτους. (Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει εκκαθάριση προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/1986 για την μετέπειτα κατάθεσή
του).
Μη υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης :Βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία.

9. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή δικαιολογητικό που να αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία (λογαριασμό από οργανισμό κοινής ωφέλειας, μισθωτήριο συμβόλαιο κλπ).

10. Για τη εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Παιδικό Σταθμό εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

11. Αναπηρία γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67% και άνω. Προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕΠΑ) με ποσοστό αναπηρίας γονέων ή τέκνου 67% και άνω.

12. Μονογονεϊκή οικογένεια. Ληξιαρχική πράξη, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

13. Οικογένεια με τρία παιδιά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

14. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.) για τις πολύτεκνες οικογένειες

15. Διαζευγμένοι γονείς. Προσκομίζεται διαζευκτήριο από το οποίο να προκύπτει η ανάθεση επιμέλειας ή αντίγραφο αγωγής διαζυγίου και δικαστική απόφαση για επιμέλεια παιδιών.

16. Γονείς φοιτητές. Βεβαίωση ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ εξαμήνου από την Γραμματεία της Σχολής.

17. Γονέας στρατιώτης. Βεβαίωση από το Στρατό.

❖ Μπορεί να ζητηθεί επιπρόσθετα για το σχηματισμό ορθής κρίσης της επιτροπής εισηγήσεων εγγραφών οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο επίσημης αρχής κριθεί ανά περίπτωση απαραίτητο.
❖ Θα ληφθούν υπ΄ όψιν και θα είναι έγκυρα, μόνο τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν στην υπηρεσία έως και την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων.

• Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Πολυγύρου, εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα, τα παιδιά των εργαζόμενων μητέρων.
• Τα νήπια που επανεγγράφονται, φιλοξενούνται στον ίδιο Παιδικό Σταθμό.

• Σε περίπτωση που ένας Παιδικός Σταθμός παρουσιάζει πληρότητα, είναι δυνατή η μετακίνηση παιδιών, που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής, σε άλλο Παιδικό Σταθμό, με σκοπό την εξυπηρέτηση αυτών.

❖ Προϋπόθεση για την κατάθεση αίτησης επανεγγραφής είναι η τακτοποίηση της συμβολικής οικονομικής συμμετοχής, για το χρονικό διάστημα που το παιδί ήδη φιλοξενείται

Για καλύτερη εξυπηρέτηση των γονέων δίνονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

– Η βεβαίωση υγείας του παιδιού πρέπει να συνοδεύεται από απλό φωτοαντίγραφο των εμβολίων που αναφέρονται στο βιβλιάριο υγείας του παιδιού.

– Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται σε φωτοαντίγραφα, δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Θα πρέπει όμως να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986, που βρίσκεται στο έντυπο της αίτησης, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.

– Γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Ως εκ τούτου στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ἠ πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ἠ άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα.

Κατεβάστε εδώ την αίτηση

Κατεβάστε εδώ την ανακοίνωση

Κατεβάστε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας