Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
23 Αυγούστου 2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΛΥΒΩΝ


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΚΑΛΥΒΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

 

Έχοντας υπ' όψη:

 1. Τις διατάξεις του
  Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/30.3.1981 Τ.Α') περί καθορισμού των οργάνων, της
  διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή
  εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων,
 2. Τις διατάξεις της
  παρ. 6, άρθρου 18 του Ν. 3467/2006 περί συγκρότησης επιτροπής
  καταλληλότητας και επιλογής χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση
  σχολικής μονάδας,
 3. Τις διατάξεις του
  Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
 4. Τις διατάξεις του
  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010),
 5. Το Π.Δ. 34/1995
  (ΦΕΚ 30/10-2-1995),
 6. Την υπ΄ αρ. 11Α/2012
  απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου
 7. Την υπ'αριθμ
  Φ.3/3261/11-06-2012 Έκθεση της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε
  Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση Α/θμίας Εκπ/σης Ν.Χαλκιδικής.
 8. Την υπ' αρ. 261/2012
  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου περί έγκρισης διενέργειας
  δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 2/θ Νηπιαγωγείου
  Καλυβών 
 9. Την υπ' αρ.170/2012
  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Πολυγύρου περί καθορισμού των όρων της
  δημοπρασίας

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη
μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Πολυγύρου, για την στέγαση του 2/θ Νηπιαγωγείου
Καλυβών, και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της
διακήρυξης.

 

Άρθρο
1ο :Περιγραφή του μισθίου

 

Το προσφερόμενο
ακίνητο, θα πρέπει:

           1. να βρίσκεται εντός των
ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Πολύγυρου (Οικισμός Καλυβών),

            2. Το προσφερόμενο ακίνητο
πρέπει να περιλαμβάνει  δύο (2) αίθουσες
των 70 τ.μ.-τουαλέτες, διαρρυθμισμένο ανάλογα με βοηθητικούς και άλλους
απαραίτητους χώρους, και να διαθέτει αναγκαίο αύλειο χώρο 300 τμ, αποκλειστικής
χρήσης από το σχολείο, ομαλής κλίσης φυσικού ή διαμορφωμένου εδάφους ώστε να
εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών.

             3. να πληροί τα κριτήρια της υπ΄ αριθ. 37327/ΣΤ1/07
(ΦΕΚ 635 Β΄/27-04-07) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, και πέραν τούτου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι :

 

3.1
Καταλληλότητα Χρήσης ακινήτου :

 

α) Το ακίνητο πρέπει είτε
να έχει χρήση εκπαιδευτήριου ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή
χρήσης σε εκπαιδευτήρια σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, την
οποία αλλαγή χρήσης δεσμεύεται να πραγματοποιήσει ο ιδιοκτήτης με δικές του
δαπάνες.

β) Το ακίνητο θα πρέπει να
είναι κατάλληλο για τη φοίτηση και πρόσβαση σε ΑμεΑ, σε αντίθετη περίπτωση ο
εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το μίσθιο, αφού ολοκληρώσει τις
ανάλογες εργασίες.

γ) Ο Δήμος Πολυγύρου
δύναται, ακόμη και αν δεν προβλέπεται σχετικά στη σύμβαση, να εγκαταστήσει στο
μίσθιο Σχολική Μονάδα διαφορετική εκείνης για την οποία η στέγαση είχε αρχικά
προβλεφθεί, χωρίς για το λόγο αυτό ο εκμισθωτής να δικαιούται αποζημίωσης ή
πρόσθετου μισθώματος .

 

3.2 Ασφάλεια
πρόσβασης :

 

Αποφυγή κεντρικών οδικών
αρτηριών με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, σταθμών λεωφορείων, σταθμών φορτηγών
διακίνησης εμπορευμάτων, κ.λ.π. και γενικότερα κάθε χώρου που η λειτουργία του
αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των μετακινούμενων μαθητών από και προς
το σχολείο.

 

3.3 Ασύμβατες
χρήσεις:

 

Ο προτεινόμενος χώρος
επιβάλλεται να βρίσκεται σε απόσταση κατ' ελάχιστον ίση με την οριζόμενη από
τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων και σύμφωνα με τους
εκάστοτε περιορισμούς που επιβάλλουν οι αρμόδιοι φορείς κατά το στάδιο της
αδειοδότησης της οχλούσας δραστηριότητας, όπως αυτή καθορίζεται για τα κατωτέρω:

 

3.3.1 Σταθμοί κεραιών στην
ξηρά – Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Υποσταθμοί υψηλής τάσης και
Κ.Υ.Τ. Κατά την επιλογή του σχολικού χώρου πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε
να εξασφαλίζεται η τήρηση των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων
και κανονιστικών πράξεων ορίων ασφαλούς έκθεσης, κατά περίπτωση, σε
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ή σε ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, των μαθητών,
εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στους σχολικούς χώρους, όπως αυτά ορίζονται
από τις διατάξεις της εγκατάστασης κεραιών και του συστήματος ηλεκτρικής
ενέργειας. Σε περίπτωση που κατά την εν λόγω επιλογή διαπιστώνεται, βάσει
μετρήσεων από αρμόδιους ή εξουσιοδοτημένους φορείς, υπέρβαση των ορίων ασφαλούς
έκθεσης του κοινού, πρέπει να ενημερώνονται έγκαιρα οι αρμόδιες αρχές, ώστε να εξασφαλιστεί η
τήρηση των προβλεπομένων ορίων πριν την έναρξη λειτουργίας του σχολείου και
καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του.

3.3.2 Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων.

3.3.3 Βιομηχανικές δραστηριότητες, αποθήκες
επικίνδυνων εμπορευμάτων.

3.3.4 Καταστήματα όπως μπάρ, χώροι τυχερών παιγνίων,
οίκοι ανοχής κ.λ.π.

3.3.5 Σωφρονιστικά ιδρύματα, Νοσηλευτικά Ιδρύματα,
Νεκροταφεία.

3.3.6 Πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες.

Κατά την επιλογή του
σχολικού χώρου για τις περιπτώσεις 3.3.2 έως 3.3.6 πρέπει να τηρούνται οι
προβλεπόμενες από την Νομοθεσία σχετικές διατάξεις και κανονιστικές πράξεις.

 

3.3.7 Να αποφεύγονται γενικά
χώροι ή λειτουργίες, που αποτελούν εστίες ηχορύπανσης, ατμοσφαιρικής ρύπανσης,
επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, πυρκαγιάς, εκρήξεων και λοιπών
μολύνσεων, ώστε να αποτρέπονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που απορρέουν από τη
γειτνίαση. Επίσης να εξετάζεται η προηγούμενη χρήση του οικοπέδου και να
τηρείται εύλογη απόσταση από εν δυνάμει επικίνδυνες κατασκευές, όπως καμινάδες
κ.λ.π

 

 

3.4 Δομικά
υλικά :

 

Τα δομικά
υλικά κατασκευής του ακινήτου πρέπει να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία
στοιχεία π.χ. αμίαντο.

 

3.5 Θέρμανση –
ύδρευση – αποχέτευση κ.τ.λ.:

 

Το ακίνητο
πρέπει να έχει κεντρική θέρμανση και δυνατότητα εγκατάστασης φορητών
κλιματιστικών ανά αυτοτελή χώρο ή να είναι πλήρως κλιματιζόμενο. Επίσης, πρέπει
να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, μέσων
σκιάσεως ύδρευσης, αποχέτευσης κ.τ.λ.)

 

Άρθρο
2ο: Συμμόρφωση του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό στις υποδείξεις της
Επιτροπής καταλληλότητας:

 

1. Ο
προσφέρων το ακίνητο, θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις τυχόν υποδείξεις της
αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 18 παρ. 6 του ν. 3467/2006, αφού πραγματοποιήσει
αυτοψία του προσφερόμενου ακινήτου, με βάση ισχύουσες διατάξεις .

2. Κατά την
τελική κρίση καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων, θα ληφθούν υπόψη τα
ακόλουθα:

1. Η ειδικότερη θέση του
ακινήτου στην παραπάνω περιοχή

2. Η στατική επάρκεια του
κτιρίου

3. Ο προσανατολισμός του

4. Η τήρηση των διατάξεων
για την Πυροπροστασία

5. Η γενική κατάστασή του

 

Άρθρο
3ο :Τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας

 

Η δημοπρασία θα
διενεργηθεί δημόσια με μειοδοτικό φανερό και προφορικό διαγωνισμό σε δύο φάσεις
ως εξής :

 

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης
ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος 
κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις
αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 18 παρ. 9 του Ν.3467/2006, η οποία με επιτόπια
έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του
αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή  συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10)
ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου
αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές
ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί  σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας,
καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα
ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη
διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της
δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή.

 

 Άρθρο 4ο :Δικαιολογητικά συμμετοχής

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει
να προσκομίσουν με την αίτηση, επί ποινή αποκλεισμού, κατά την πρώτη φάση της
δημοπρασίας, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει :

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86(ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε γνώση των όρων
της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

2. Κανονισμό πολυκατοικίας
σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε πολυκατοικία (στην περίπτωση που δεν
υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης
αυτού).

3. Δημοτική ενημερότητα
από τον Δήμο Πολυγύρου περί μη οφειλής που να ισχύει κατά την ημέρα του
διαγωνισμού.

4. Φορολογική και
ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

5. Πιστοποιητικά –
βεβαιώσεις από το οικείο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο από τα οποία
να προκύπτει ότι δεν έχουν υποβληθεί κατασχέσεις στο ακίνητο που προσφέρεται
για μίσθωση. Σε περίπτωση που η έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών είναι χρονοβόρα,
o ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει αρχικά με την υποβολή της αίτησης
συμμετοχής αντίγραφα των αιτήσεων που υπέβαλε για την έκδοσή τους και υπεύθυνη
δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν κατασχέσεις. Εφόσον κριθεί το
ακίνητο κατάλληλο και πριν την κατακύρωση του αποτελέσματος του μειοδοτικού
διαγωνισμού θα πρέπει να προσκομιστούν τα ανωτέρω Πιστοποιητικά.

6. Φάκελος τεχνικής
προσφοράς οποίος θα περιλαμβάνει :

α) Τεχνική Έκθεση στην
οποία θα περιλαμβάνονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά
χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και ταπλήρη στοιχεία του
εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να
δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό
ή πυρκαγιά.

γ) Αντίγραφα τίτλων
κυριότητας του ακινήτου, ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ
757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης
κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του
προσκομίζοντας παράλληλο αντίγραφο του Ε9.

δ) Αντίγραφο οικοδομικής
άδειας του ακινήτου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία επικυρωμένο από την
αρμόδια Πολεοδομική αρχή, και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας
αρχής (πολεοδομίας ή Δήμου) για την νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου και
μελέτη πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλημα φορτία
που μπορεί να αναλάβει.

ε) Κάτοψη του ακινήτου,
τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου.

στ) Εγκεκριμένο
πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ή υπεύθυνη δήλωση του
Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι σε περίπτωση
κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομα του θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα
πυρασφάλειας και ασφάλειας.

 

Άρθρο
5ο :Τρόπος σύνταξης και επίδοσης προσφορών.

 

Οι φάκελοι (συνοδευόμενοι
από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία η οποία θα βρίσκεται εκτός φακέλου) θα
παραδοθούν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου υπόψη της αρμόδιας
Επιτροπής του άρθρου 18, παρ.6 του Ν.3467/2006, οι οποίοι θα γράφουν την
επωνυμία του διαγωνιζομένου, τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος, αριθμός
πρωτοκόλλου), την ημερομηνία της διεξαγωγής της δημοπρασίας και τα στοιχεία του
αποστολέα.

Τα δικαιολογητικά θα
πρέπει :

α) να μην έχει ξυσίματα,
σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφο, μεσόστιχα, παρεμβολές, κενά, συγκοπές
και συντμήσεις που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους τιμές ή την ταυτότητα
των εκμισθωτών.

β) να αναγράφουν τα ακριβή
στοιχεία του εκμισθωτή.

γ) να είναι σαφή και
πλήρη.

Οι ενδιαφερόμενοι, των
οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της 1ης φάσης του
διαγωνισμού, από την εκτιμητική Επιτροπή, θα κληθούν εγγράφως να προσέλθουν για
την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό για την οικονομική προσφορά ενώπιον της
Επιτροπής του διαγωνισμού. Σε αυτούς που θα αποσταλούν προσκλήσεις θα πρέπει να
παραβρεθούν αυτοπροσώπως, ή εφόσον πρόκειται για εταιρεία, προκειμένου μεν για
προσωπικές εταιρείες ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, για δε κεφαλαιουχικές
εξουσιοδοτημένο άτομο με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας την οποία, με ποινή
αποκλεισμού, θα προσκομίσει ενώπιον της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού
κατά την ημέρα και ώρα που θα υποδειχθεί από την πρόσκληση.

Οι συμμετέχοντες θα
δηλώνουν την οικονομική προσφορά προφορικά κατ΄ αλφαβητική σειρά εκφωνήσεως και
πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη και η δέσμευση αυτή
μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει
οριστικά τον τελευταίο μειοδότη. Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στο
Πρακτικό του διαγωνισμού, κατά σειρά της ως άνω εκφωνήσεως, με το ονοματεπώνυμό
τους.

 

Άρθρο 6ο :
Διάρκεια Μίσθωσης.

 

Η διάρκεια της μίσθωσης
ορίζεται σε δύο (2) έτη αρχομένης από της ημέρας εγκατάστασης της σχολικής
μονάδας στο ακίνητο η οποία θα βεβαιώνεται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου
παραλαβής του ακινήτου από τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας που θα
εγκατασταθεί σε αυτό.

 

Άρθρο
7ο : Τίμημα μισθώματος.

 

α. Το προσφερόμενο μηνιαίο
μίσθωμα θα προσδιορισθεί, βάσει της εκτίμησης της αξίας των ακινήτων που θα
κριθούν κατάλληλα, από την επιτροπή του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 (σύμφωνα με
όσα ορίζονται από την παρ. 4 του άρθρου 94, στοιχείο 14 του Ν. 3852/2010, όπως
αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 12 του άρθρου 8 του Ν.4071/2012).

β. Στο ανωτέρω ποσό, θα
συμπεριλαμβάνεται το αναλογούν χαρτόσημο το οποίο αποδίδεται από τον εκμισθωτή
καθώς όλες οι λοιπές κρατήσεις.

 

Άρθρο
8ο : Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος .

 

Η πληρωμή του μισθώματος,
που αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του μισθίου από το Δήμο Πολυγύρου με
υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής από τον Προϊστάμενο
του αρμόδιου Γραφείου της Εκπαίδευσης, πραγματοποιείται ανά μήνα και στο τέλος
κάθε μήνα, και μετά τον έλεγχο του σχετικού εντάλματος από την Υπηρεσία Επιτρόπου
Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο λογαριασμό της τράπεζας που θα υποδειχθεί από τον
μειοδότη.

 

Άρθρο
9ο : Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

 

 Κανείς δεν γίνεται δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την
συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της
δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να
λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του
διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που
αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του
οριζόμενου ανώτατου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, τούτο υπολογιζόμενου
προκειμένου μεν για χρόνο μικρότερου του έτους για ολόκληρο το χρόνο της
μίσθωσης, προκειμένου δε για χρόνο μεγαλύτερο του έτους, ενός έτους
τουλάχιστον. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον εκμισθωτή μετά την
υπογραφεί του μισθωτηρίου συμβολαίου.

 

Άρθρο
10ο : Εγγυητής

 

Ο τελευταίος μειοδότης
υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά
της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με
τον μειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της διακήρυξης.

 

Άρθρο
11ο : Δικαίωμα αποζημίωσης

 

Ο τελευταίος μειοδότης δεν
αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας
από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη
αρμοδιότητα.

 

Άρθρο
12ο : Σύμβαση

 

 Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών (10) από την
κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της
διοικητικής αρχής (Οικονομική Επιτροπή) περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του
αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την
σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει
υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, τόσο
των πρακτικών της δημοπρασίας από τον τελευταίο μειοδότη και τον εγγυητή του,
όσο και του μισθωτηρίου συμβολαίου από τον τελευταίο μειοδότη μέσα στην ως άνω
οριζόμενη προθεσμία, η κατά τον 9ο όρο της παρούσης εγγύηση αυτή καταπίπτει
υπέρ του Δήμου Πολυγύρου και η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του
τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή του, οι οποίοι υποχρεούνται να πληρώσουν
τυχόν επιπλέον διαφορά μισθώματος μέχρι της λήξης του χρόνου μίσθωσης που όριζε
η διακήρυξη, καθώς και κάθε άλλη κατά τις περιστάσεις προξενηθείσα στο Δήμο
Πολυγύρου ζημία, κατά τις διατάξεις του Α.Κ., από την αθέτηση της υποχρέωσης
αυτού να υπογράψει το εν λόγω μισθωτήριο συμβόλαιο. Ενεργείται δε
αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για
το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της
προηγούμενης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση
θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

 

Άρθρο
13ο : Υποχρεώσεις εκμισθωτή (ιδιοκτήτη)

 

Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης)
οφείλει να έχει ασφαλισμένο το οίκημα (μίσθιο) κατά του πυρός, διαφορετικά ο
Δήμος, απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση, για τυχόν ζημιές, που μπορεί να
προκληθούν στο μίσθιο, από εκδήλωση πυρκαγιάς. Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης)
υποχρεούται να ενεργήσει όλες τις δαπάνες που αφορούν τις εργασίες εγκατάστασης
και σύνδεσης με τα δίκτυα Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ύδρευσης, Αποχέτευσης, τοποθέτησης
πυρασφάλειας, ασφάλειας, καλύπτοντας τους όρους υγιεινής, τις δαπάνες
εγκατάστασης ηλεκτρικών κουδουνιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου και να
παραδώσει το μίσθιο έτοιμο και κατάλληλο για χρήση μέσα στην ορισθείσα
προθεσμία. Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παραδώσει το προσφερόμενο
μίσθιο κατάλληλο για χρήση σε χρονικό διάστημα (20) είκοσι ημερών από την
υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης
του μισθίου από τα δύο συμβαλλόμενη μέρη. Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται
εντός της ως άνω οριζόμενης προθεσμίας, να παραδώσει το μίσθιο για χρήση στο
Δήμο Πολυγύρου κατάλληλο και σύμφωνα προς :

1. τους όρους διακήρυξης,
του Πρακτικού Καταλληλότητας που συντάσσει η αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 18,
παρ.6 του Ν.3467/2006,

2. της κατακυρωτικής
πράξης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου καθώς &

3. του μισθωτηρίου
συμβολαίου με τους διαλαμβανόμενους όρους.

 Οι τυχόν εργασίες που θα γίνουν στο
προσφερόμενο ακίνητο από τον ιδιοκτήτη, με υποδείξεις της αρμόδιας επιτροπής
καταλληλότητας ακινήτου, δεν θα πρέπει να επηρεάσουν τον ορισμένο από την
παρούσα διακήρυξη, χρόνο παράδοσης του μισθίου στο μισθωτή. Ο ιδιοκτήτης του
προσφερόμενου ακινήτου θα εφαρμόσει τυχόν υποδείξεις της αρμόδιας Επιτροπής του
άρθρου 18, παρ.6 του Ν.3467/2006, μετά από πραγματοποίηση αυτοψίας στον υπόψη
χώρο από την επιτροπή, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Η σύμβαση περί μίσθωσης
ολοκληρώνεται με την υπογραφή σχετικού μισθωτηρίου συμβολαίου και την παράδοση
από τον εκμισθωτή του μισθίου έτοιμο προς χρήση. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής
αρνηθεί ή δεν πραγματοποιήσει τις παραπάνω εργασίες, ο Δήμος έχει το δικαίωμα
να προβεί: (α) Σε διακοπή της καταβολής των μισθωμάτων μέχρι την εκτέλεση των
εργασιών από τον εκμισθωτή, (β) Σε μονομερή λύση της σύμβασης και την μίσθωση
άλλου ακινήτου, σε βάρος του εκμισθωτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, (γ) Σε
εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών επισκευής του ακινήτου, σε βάρος του
εκμισθωτή, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα μισθώματα του ακινήτου, όπως
αυτή η δαπάνη προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση – βεβαίωση τεχνικής
υπηρεσίας του Δήμου. Σε περίπτωση μη παράδοσης του μισθίου εντός της
συμφωνηθείσης προθεσμίας και σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Έκθεσης
Καταλληλότητας, η μίσθωση λύνεται από το Δήμο Πολυγύρου, αυτός δε προβαίνει σε
νέα μίσθωση με δημοπρασία ή με απευθείας ανάθεση και σε βάρος του εκμισθωτή, με
την έννοια ότι ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος, εξαιτίας της υπαιτιότητάς του
στη μη έγκαιρη και κατάλληλη παράδοση του μισθίου, να αποζημιώσει τον Δήμο
Πολυγύρου για την οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την επίτευξη κατά τη
διενέργεια της δημοπρασίας μισθώματος μεγαλύτερου εκείνου που είχε προσφερθεί
στην πρώτη δημοπρασία, καθώς και για κάθε θετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος. Τα
παραπάνω θα ισχύσουν και σε περίπτωση άρνησης του εκμισθωτή. Επίσης, ο Δήμος
Πολυγύρου έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον εκμισθωτή για
οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία έχει προκληθεί εξαιτίας της μη έγκαιρης
παράδοσης, καθώς και την έκπτωση υπέρ της, της εγγυητικής επιστολής του άρθρου
(9) του παρόντος, εάν δεν παραδώσει το ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία. Ο
εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) έχει υποχρέωση να παραδώσει το οίκημα στη χρήση του
Δήμου, έτοιμο και κατάλληλο μέσα στη προθεσμία που θα ορίσει η Οικονομική
Επιτροπή και μετά την εκτέλεση όλων των τυχόν υποδειχθεισών επισκευών και
διαρρυθμίσεων και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της απόφασης
έγκρισης και της σύμβασης της μίσθωσης. Σε αντίθετη περίπτωση καταπίπτει υπέρ
του Δήμου η εγγύηση που έχει κατατεθεί και ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπει
η σχετική νομοθεσία. Η παραλαβή του ακινήτου (μισθίου) από τον Δήμο καθώς και η
παράδοση του στον εκμισθωτή μετά τη λήξη της σύμβασης, ενεργείται από τον
Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, αφού συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης –
παραλαβής σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Ο εκμισθωτής καλείται εγγράφως, από τον
Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, να παραστεί αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο
άτομο στην παραλαβή ή στην παράδοση του ακινήτου (μισθίου), αν αρνηθεί δε να
προσέλθει, συντάσσεται Πρωτόκολλο από τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και
κοινοποιείται σε αυτόν με απόδειξη. Η με Πρωτόκολλο παραλαβή του ακινήτου
(μισθίου) από τον Προϊστάμενο, δεν απαλλάσσει τον εκμισθωτή της ευθύνης για
ελλείψεις ή για πάσης φύσεως ελαττώματα του μισθίου.

 

Άρθρο
14ο : Αλλαγή κυριότητας μισθίου

 

Εάν το ακίνητο (μίσθιο)
κατά τη διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο στην
κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση, κ.λ.π. άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται
αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη, κ.λ.π.,
θεωρούμενου αυτού εφεξής ως εκμισθωτή. Στον τελευταίο εκμισθωτή καταβάλλονται
από το Δήμο τα μισθώματα, χωρίς καμιά άλλη διατύπωση, από τότε που
κοινοποιείται νόμιμα σε αυτόν ο οικείος νόμιμος τίτλος βάσει του οποίου κατέστη
αυτός νομέας, επικαρπωτής, χρήστης, κ.λ.π., νομίμως μετεγγραμμένος, εφόσον
αυτός χρήζει κατά νόμο μεταγραφής ή τα δικαιολογητικά σε περίπτωση μη ύπαρξης
τίτλου κτήσης που αναγράφονται στο άρθρο 4, περ. 7, εδ. γ του παρόντος (τα
ανωτέρω δικαιολογητικά\ υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στον Προϊστάμενο της
αρμόδιας Υπηρεσίας, ο οποίος φροντίζει για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες).

 

Άρθρο
15ο : Λύση μίσθωσης

 

1. Ο Δήμος Πολυγύρου, ως
μισθωτής διαρκούσης της μίσθωσης, μπορεί να προβεί σε μονομερή λύση της
μίσθωσης χωρίς καμία αποζημίωση του εκμισθωτή, σε περίπτωση μεταφοράς της
στεγαζόμενης στο μίσθιο Σχολικής Μονάδας σε δημόσιο ή δημοτικό ακίνητο ή σε
ακίνητο η χρήση του οποίου παραχωρήθηκε δωρεάν, καθώς και κατάργησης αυτής ή
επέκτασής της κατά τρόπο ώστε το μίσθιο να μην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες
της.

2. Σε όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις, ο Δήμος Πολυγύρου υποχρεούται να ειδοποιήσει τον εκμισθωτή
εγγράφως τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της
σύμβασης από την οποία παύει κάθε υποχρέωση του Δήμου Πολυγύρου για καταβολή
μισθώματος .

 

Άρθρο
16ο : Υποχρεώσεις – δικαιώματα μισθωτή

 

Ο μισθωτής υποχρεούται να
διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα
όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό
απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο Δήμος
Πολυγύρου δεν είναι υποχρεωμένος σε ουδεμία αποζημίωση για τις βλάβες ή ζημιές
που έγιναν στο μίσθιο από κακή κατασκευή του ή από τυχαίο γεγονός ή από ανωτέρα
βία ή τρομοκρατική ενέργεια. Ο Δήμος Πολυγύρου υποχρεούται με την λήξη της
μίσθωσης, να παραδώσει το ακίνητο στην κατάσταση την οποία το παρέλαβε,
διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

 

Άρθρο
17ο : Επισκευές μισθίου

 

Ο εκμισθωτής υποχρεούται,
διαρκούσης της μίσθωσης, να πραγματοποιεί στο μίσθιο τις αναγκαίες επισκευές
και να επανορθώνει τις φθορές που δημιουργούνται τόσο από τη συνήθη χρήση όσο
και πέρα από αυτή σε εύλογη προθεσμία από τη σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας
του Δήμου Πολυγύρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1894/1990. Σύμφωνα
με τα όσα οι διατάξεις του παραπάνω νόμου ορίζουν, υπεύθυνες για την
αποκατάσταση κάποιων από τις φθορές που παρατηρούνται σε ακίνητα στα οποία
στεγάζονται Σχολικές μονάδες, είναι οι Σχολικές Επιτροπές των κατά τόπους
Ο.Τ.Α. Για το λόγο αυτό ο εκμισθωτής οφείλει αμέσως μόλις ενημερωθεί από το
Δήμο Πολυγύρου ν' απευθυνθεί στο Δήμο στον οποίο υπάγεται το ακίνητό του,
υποβάλλοντας σχετικό ερώτημα. Σε περίπτωση άρνησης εκτέλεσης των εργασιών ή
μέρους αυτών από την αρμόδια Σχολική Επιτροπή, ο εκμισθωτής οφείλει να προβεί
χωρίς καμιά καθυστέρηση στις επιδιορθώσεις. Σε περίπτωση δε που ο εκμισθωτής
αρνηθεί ή παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που του έχει τεθεί χωρίς να έχει
ξεκινήσει η οποιαδήποτε εργασία ή δεν πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες
εργασίες, ο Δήμος Πολυγύρου έχει το δικαίωμα να διακόψει την καταβολή των
μισθωμάτων μέχρι την εκτέλεση των εργασιών αυτών ή να πραγματοποιήσει αυτές σε
βάρος του εκμισθωτή και από τη γραμμένη στον προϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
πίστωση μισθωμάτων, με παρακράτηση του ποσού της γενομένης δαπάνης από τα πρώτα
μισθώματα που θα πληρωθούν μετά την επισκευή, ύστερα από προηγούμενη βεβαίωση
της Τεχνικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

Άρθρο
18ο : Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

 

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και
υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

 

Άρθρο
19 ο : Κρατήσεις μισθώματος

 

Το μίσθωμα υπόκειται στις
παρακάτω κρατήσεις:

1. Υπέρ ΤΕΑΔΥ 1,5%

2. Υπέρ ΤΠΔΥ 0,5%

3. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ
επί του χαρτοσήμου 20%. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής προσκομίσει βεβαίωση της
Δ.Ο.Υ. ότι περιέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος το μίσθωμα, δε γίνεται
κράτηση χαρτοσήμου και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου (Εγκ.Υπ.Οικ. ΑΠ 1538/358/1987).

 

Άρθρο
20ο : Εγγυοδοσία

 

Απαλλάσσονται της
υποχρέωσης για εγγυοδοσία το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

 

Άρθρο
21ο : Κατακύρωση

 

Η έγκριση των πρακτικών
[κατακύρωση] της δημοπρασίας εναπόκειται στη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

 

Άρθρο
22ο : Παράταση μίσθωσης

 

Η παραμονή της Υπηρεσίας
στο μισθωμένο οίκημα πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου για οποιοδήποτε λόγο, θα
συνεχίζεται έναντι μισθώματος ίσου προς το καταβαλλόμενο κατά τη λήξη της
μίσθωσης και όπως αυτό έχει αναπροσαρμοστεί τιμαριθμικά και για όσο χρόνο
απαιτηθεί αναπροσαρμοζόμενο και για τον μετά τη λήξη της μίσθωσης χρόνο σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο μισθωτήριο συμβόλαιο που θα υπογραφεί και για όσο χρόνο
απαιτηθεί και οπωσδήποτε μέχρι την υπογραφή νέας σύμβασης με άλλο ή τον ίδιο
εκμισθωτή, που θα προκύψει από τη διενέργεια δημοπρασίας.

 

Άρθρο
23ο : Λειτουργικές δαπάνες μισθίου

 

Η στεγαζόμενη Σχολική
Μονάδα βαρύνεται με τις λειτουργικές δαπάνες του μισθίου.

 

Άρθρο
24ο : Δημοσίευση Διακήρυξης

 

Βάσει των παραπάνω όρων θα
καταρτιστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας , η οποία θα δημοσιευτεί με ευθύνη του
Δημάρχου σύμφωνα με το ΠΔ 270/81 και το ΔΚΚ 3463/2006, το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ,
πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον
πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, του Δήμου Πολυγύρου

 

Άρθρο
25ο : Επανάληψη της δημοπρασίας

 

1. Η δημοπρασία
επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν
μειοδότης.

2. Η δημοπρασία
επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

 (α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την
Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω
ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της
δημοπρασίας.

(β) μετά την κατακύρωση
της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να
υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση
στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας
αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της
σύμβασης.

4. Στην περίπτωση (β)' η
δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή
αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου
κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

5. Η επαναληπτική
δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης
στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον
ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με
τα όσα αναφέρθηκαν.

6. Η επανάληψη της
δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την
προηγούμενη δημοπρασία.

 

Άρθρο
26ο : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

 

Για περισσότερες
πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στο Γραφείο Περιουσίας 
του Δήμου Πολυγύρου, στον κ. Βογιατζή Νικόλαο, στο τηλέφωνο 2371350743
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: periousia@poligiros.gr,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

                                                       

                                                                                            Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡOY

 

 

                                                                      
ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ