Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
22 Ιανουαρίου 2024

Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την Υπηρεσία Επισκευής, συντήρησης, εξοικονόμησης ενέργειας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την Υπηρεσία Επισκευής, συντήρησης, εξοικονόμησης ενέργειας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων του Δήμου Πολυγύρου για δώδεκα (12) μήνες, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας- τιμής.

Η υπηρεσία αποτελείται από μια (1) ομάδα κι αφορά στις Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού με CPV: 50532000-3, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14/2023 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 235.363,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Πολυγύρου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης https://nepps.eprocurement.gov.gr/
• Συστημικός Αριθμός Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 302255
• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26/02/2024 και ώρα 15:00.
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»: 04/03/2024 και ώρα 09:00.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την υπηρεσία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού του διαγωνισμού χωρίς το ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2. της διακήρυξης, ήτοι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια επτά ευρώ και τριάντα λεπτά (4.707,30).
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου: https://polygyros.gr/category/enimerosi/prokiryxeis/

Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 15-01-2024.
Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2371350736 και για τεχνικά ζητήματα στο 2371025196.

 

Κατεβάστε εδώ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού μαζί με τα Παραρτήματα της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ ψηφιακά υπογεγραμμένο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή HTML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή XML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII: Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς