Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
28 Φεβρουαρίου 2018

Αντιπλημμυρικό Έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου

 

Έγκριση δικαιολογητικών αναδόχου

Δείτε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εδώ

Εγκεκριμένο σχέδιο σύμβασης

Δείτε το εγκεκριμένο σχέδιο της σύμβασης εδώ

 


 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : “ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ Δ.Δ. ΟΛΥΝΘΟΥ

Ο Δήμος Πολυγύρου  προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ Δ.Δ. ΟΛΥΝΘΟΥ», με προϋπολογισμό 2.280.000,00€. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, με προϋπολογισμό 1.817.550,60€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα), χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ελεύθερα, πλήρως, άμεσα και με δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.polygyros.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2371025121, FAX επικοινωνίας 2371025194, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Κούτρα Φανή.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 15/03/2018, 10:00πμ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδ. ΣΑ ΕΠ0081 με κωδικό έργου 2016ΕΠ00810112 και κωδικό MIS 5002388 σύμφωνα με την απόφαση Α.Π. 9518/29-12-2016 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Μπορείτε να δείτε:

την περίληψη της διακήρυξης εδώ

τα τεύχη δημοπράτησης εδώ

το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης εδώ

 τα σχέδια της μελέτης εδώ

 


 

Με την υπ’ αριθμ.: 9518/29-12-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η πράξης με τίτλο «Αντιπλημμυρικό Έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002388 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Το έργο αφορά στη διευθέτηση των δύο κεντρικών ρεμάτων «Β» & «Γ» που διέρχονται μέσα από τον οικισμό του Δ.Δ. Ολύνθου, με στόχο την προστασία του οικισμού από πλημμύρες.
Με τη διευθέτηση προβλέπεται η εκβάθυνση και η διαμόρφωση κατάλληλης διατομής της κοίτης των δύο ρεμάτων όπως διέρχονται εντός του οικισμού της Ολύνθου και απολήγουν στον Ολύνθιο ποταμό, θα γίνουν χωματουργικές εργασίες εκβάθυνσης και διαμόρφωσης της κοίτης και η κατασκευή τεχνικών έργων, ανοιχτών και κλειστών οχετών διαστάσεων. Αναλυτικότερα:
Η κατάσταση των δύο ρεμάτων όπως καταγράφεται σήμερα, χαρακτηρίζεται από τις πολλές μετατοπίσεις και διακοπές του άξονα της κοίτης, τόσο από κοινωφελή έργα όσο και από τις εργασίες ιδιωτικής πολεοδόμησης. Συγκεκριμένα διαπιστώνεται η απουσία συνεχούς κοίτης, με επαρκής διατομή στο μεγαλύτερο μήκος των ρεμάτων. Με εξαίρεση ένα μικρό τμήμα του ρέματος Γ, συνολικού μήκους 200 μέτρων, στο ύψος του δημοτικού σχολείου, όπου η διατομή της κοίτης είναι επενδεδυμένη στο υπόλοιπο της μήκος περίπου 1.800m είτε παρουσιάζει υποτυπώδη διατομή διαστάσεων 0,50,5×1,0m, 0,5×0.5m είτε απουσιάζει εντελώς. Τα πλημμυρικά νερά όπως διέρχονται εντός του οικισμού, λόγω της απουσίας ευδιάκριτης και επαρκούς διατομής κοίτης, κινούνται ανεξέλεγκτα τόσο στο οδόστρωμα των κοινοτικών δρόμων όσο και στην επιφάνεια των οικοπέδων.
Με βάση τα στοιχεία της τοπογραφικής αποτύπωσης και της υδραυλικής μελέτη έχουν υπολογιστεί ότι οι εργασίες διευθέτησης θα γίνουν σε συνολικό μήκος 875 μ για το ρέμα «Β» και 600 μ για το Ρέμα «Γ», με επένδυση οπλισμένου σκυροδέματος στον πυθμένα και στα πρανή της κοίτης. Συγκεκριμένα η κοίτη των δύο ρεμάτων θα διαμορφωθεί σε ορθογώνια διατομή, ανοικτή στο μεγαλύτερο τμήμα της και κλειστή μόνο στα σημεία διέλευσης των τοπικών οδών και της μεταξύ τους συμβολής, με κατάληξή της τον Ολύνθιο ποταμό.
Οι εργασίες θα επιβλέπονται από αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία.

Ένταξη της Πράξης «Αντιπλημμυρικό Έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002388 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»