Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2 Ιουνίου 2017

Ανακοίνωση για το υπαίθριο εμπόριο

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Πολυγύρου θα προχωρήσει στη χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 139/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου, κατά κατηγορία επαγγελμάτων για το έτος 2017 στο Δήμο Πολυγύρου, και την υπ’ αρ. 179715/1259/1-6-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στους χώρους που επιλέχθηκαν, να προσέλθουν στο Δήμο από 2-6-2017 μέχρι και 9-6-2017, υποβάλλοντας αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά της ιδιότητάς τους της Α΄ φάσης, που αναφέρονται παρακάτω.

Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς,
(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,
(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α’ 82),
(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,
(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση. (παρ.1 άρθρο 22 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)
Στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση.
Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου.
Για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια αρχή:

α) αίτηση υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.
β) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
γ) πιστοποιητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τα οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι είναι άνεργος και ανήκει σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες.
Στη συνέχεια, και μετά την επιλογή τους στην Α΄φάση, για την οριστική έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου οι επιλεγέντες υποψήφιοι καταθέτουν στον Δήμο Πολυγύρου τα εξής δικαιολογητικά:

1) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α’ 47) και 1642/1986 (Α’ 125),

2) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν,

3) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
4) πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών.
5) Βεβαίωση συμμετοχής πιστοποίησης από τον ΕΦΕΤ, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών.
6) Παράβολο 80,00 ευρώ από το Ταμείο του Δήμου.
7) Δημοτική ενημερότητα.
8) Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από το Δήμο (όπου χρειάζεται).
9) Μισθωτήριο συμβόλαιο αν πρόκειται για ιδιόκτητο χώρο.
Οι άδειες άσκησης υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες και αντιστοιχεί μία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο.
Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως, μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε.
Η κατανομή των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, κατά κατηγορία επαγγέλματος, που πρόκειται να χορηγηθούν το 2017 στον Δήμο Πολυγύρου, είναι ως εξής:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ:

1. Περιμετρικά του πάρκου Ορμύλιας τέσσερις (4) θέσεις για πώληση αγροτικών προϊόντων
2. Στη θέση Νησί και επί του επαρχιακού δρόμου Ν. Μουδανιών-Σιθωνίας, σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Παπαβασιλείου Σουσάνας μία (1) θέση για την πώληση αγροτικών προϊόντων
3. Στον Οικισμό Ψακουδίων, στην ιδιοπκτησία της Καρπέτη Μαίρης, μία (1) θέση για την πώληση αγροτικών προϊόντων
4. Εκτός οικισμού Ορμύλιας, στη θέση Νέα Σερμύλη που βρίσκεται στη διασταύρωση Ορμύλιας και επί του επαρχιακού δρόμου Ν. Μουδανιών-Σιθωνίας, σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Τσιπέλη Δημητρίου μία (1) θέση για την πώληση αγροτικών προϊόντων