Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
16 Δεκεμβρίου 2013

Ανακοίνωση για το υπαίθριο εμπόριο

O Δήμος Πολυγύρου θα προχωρήσει στη χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και πλανόδιου εμπορίου τύπου Β για το έτος 2014, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 395/14-10-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου και Στάσιμου Εμπορίου, κατά κατηγορία επαγγελμάτων για το έτος 2014, στο Δήμο Πολυγύρου, και την υπ’ αρ. 88076/27-11-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια υπαίθριου εμπορίου πλανόδιου τύπου Β ή στάσιμου στους χώρους που επιλέχθηκαν, θα πρέπει να προσέλθουν στο Δήμο από 13-12-2013 μέχρι και 31-1-2013 και να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά της ιδιότητάς τους της Α΄ φάσης, που αναφέρονται παρακάτω.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της Α΄φάσης, που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους, το Δημοτικό Συμβούλιο θα εγκρίνει (με δημόσια κλήρωση αν ο αριθμός των δικαιούχων ξεπερνά τον αριθμό των χορηγηθέντων αδειών) τους δικαιούχους των αδειών υπαίθριου εμπορίου, τα ονόματα των οποίων θα αναρτηθούν σε σχετικό πίνακα.

Στη συνέχεια οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της Β΄ φάσης για την έκδοση της άδειας, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Το σύνολο των νέων αδειών που θα χορηγηθούν σύμφωνα με την υπ. αριθ. 395/14-10-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου για το στάσιμο εμπόριο είναι :

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ:

1. Στη θέση «Μολυβδόπυργος» στην Παραλία Καλυβών μία (1) θέση για καντίνα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ:

2. Περιμετρικά του πάρκου Ορμύλιας τέσσερις (4) θέσεις για πώληση αγροτικών προϊόντων

3. Στον Οικισμό Ψακουδίων κατά μήκος του παραλιακού δρόμου που ξεκινά από τη διασταύρωση προς το Δημοτικό αναψυκτήριο και καταλήγει στο Δημοτικό πάρκο τρεις (3) θέσεις για τοποθέτηση πάγκων για διάφορα προϊόντα

4. Στον Οικισμό Βατοπεδίου στο νότιο πάρκο μία (1) θέση για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση «ποπ-κορν και μαλλί της γριας».

5. Στη Θέση «Αλατόμπαρα» Βατοπεδίου μία (1) θέση για καντίνα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ

6. Στη Θέση «Κιόσκι» περιοχής Κερασιάς Γεροπλάτανου μία (1) θέση για καντίνα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

7. Στη Θέση «Βαράδι» μία (1) θέση για καντίνα

8. Στη Θέση «Κρανιά» μία (1) θέση για καντίνα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

9. Περιμετρικά του Δημοτικού πάρκου του Οικισμού Μεταμόρφωσης τρεις (3) θέσεις για πώληση βιβλίων, ψητών καλαμποκιών και «μαλλί της γριάς»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

10. Έξω από το δημοτικό γήπεδο Παλαιοκάστρου μία (1) θέση για καντίνα

11. Στην είσοδο του νέου οικισμού Παλαιοκάστρου, από την Εθνική οδό Πολυγύρου-Θεσσαλονίκης, στον χώρο δίπλα από την Βρύση όπου υπάρχει διαμορφωμένος χώρος αναψυχής μία (1) θέση για καντίνα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΝΘΟΥ

12. Στην θέση «Γερμανός» και στην θέση «Τούμπα» δύο (2) θέσεις για καντίνα

13. Σε ιδιωτικό χώρο στη διασταύρωση Ολύνθου προς Αρχαιολογικό χώρο (Επαρχιακή οδός Νέων Μουδανιών-Νικήτης) μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων.

ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Το σύνολο των νέων αδειών που θα χορηγηθούν σύμφωνα με την υπ. αριθ. 395/14-10-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το υπαίθριο πλανόδιο  εμπόριο τύπου Β με τριετή ισχύ, είναι :

δύο θέσεις για άδειες τύπου Β΄, οι οποίες ισχύουν για την πώληση των λοιπών προϊόντων (εκτός πρωτογενών προϊόντων γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργεις), στην περιοχή μόνο της περιφέρειας που ανήκει ο Δήμος Πολυγύρου (παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145/95 τεύχος Α΄).

Για άδειες τύπου Α, οι οποίες ισχύουν για την πώληση πρωτογενών προϊόντων γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργεις που ισχύουν για όλη την χώρα, θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση μετά την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και του Υπουργού Εσωτερικών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας.

2. Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών και συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος. Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμοδίων υπηρεσιών (Δήμων – Κοινοτήτων ή του Συλλόγου Πολυτέκνων-Τριτέκνων

3.  Δεν κατέχουν άδεια λαϊκής αγοράς.

Δικαιολογητικά

Για τη χορήγηση της άδειας υπαίθριου εμπορίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει:

Α΄ ΦΑΣΗ

1.    Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι «είναι φυσικό πρόσωπο, είναι άνεργος, δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του/της».

2.   Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, έτους 2013.

3.   Κάρτα ανεργίας.

4.    Πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι    ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν.3377/2005 ,ήτοι:

(α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί

(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,

(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A΄),

(δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται

σε  πολεμικά γεγονότα

(ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα

με  νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης

(στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται

από την  πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο

(ζ) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών

τοπικής   αυτοδιοίκησης της χώρας.

5.    Βεβαίωση ότι είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου μας.

Β΄ ΦΑΣΗ

Κατά την έκδοση της σχετικής άδειας υπαίθριου εμπορίου υποβάλλονται:

1.  Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) περί υποβολής δήλωσης    έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/ 1960 (47 Α) και    1642/1986(125Α),

2.  Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ’ αυτόν,

3.  Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο

ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας,

4.  Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του,

5.  Την άδεια κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του     προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που  πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για   την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας,

6.   Βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων-ποτών. Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται η βεβαίωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας για τη χορήγηση άδειας στάσιμου ή πλανόδιου πωλητή κάστανων και καλαμποκιών, καθώς και οπωροκηπευτικών. (παρ.9 άρθρο 49 Υ.Δ.Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/24.09.1983 τεύχος Β’)

7. Βεβαίωση συμμετοχής πιστοποίησης από τον ΕΦΕΤ.

8.    Δημοτική ενημερότητα.

9.    Παράβολο 80,00 ευρώ από το Ταμείο του Δήμου

10. Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από το Δήμο.

Για την λειτουργία καντινών, εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο της Β΄ φάσης, απαιτούνται επιπλέον:

1.    Έκθεση της αρμόδιας Τουριστικής Αστυνομίας, ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης.

2.    Ο ωφέλιμος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα και να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα.

3.    Για την λειτουργία της καντίνας εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας.

Σειρά προτίμησης δικαιούχων

Από τις χορηγούμενες σε ανέργους άδειες ικανοποιούνται, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πρόσωπα των κατωτέρω κατηγοριών:

α. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί,

β. μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,

γ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν.1370/1944 (Α’ 82),

δ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,

ε. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

στ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλλινοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο,

ζ. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

η. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν υποβάλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι υπόλοιπες άδειες που απομένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση, η οποία διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το Δημοτικό Συμβούλιο. Κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων που υπέβαλαν αίτηση και έχουν προτεραιότητα, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογούν στη συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων.

Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. (άρθρο 1 παρ.9 Ν.2323/1995 όπως είχε τροποποιηθεί με το Ν.3190/03, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3377/05  και συμπληρώθηκε με την παρ 2 του άρθρου 42 του Ν. 3734/09 και την παρ.1 του άρθρου 17 του Ν. 3769/2009 (ΦΕΚ 105/01.07.2009 τεύχος Α΄ και τροποποιήθηκε εκ νέου με την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.4038/12)

Διάρκεια ισχύος

Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου ισχύουν για μία τριετία. (άρθρο 5 παρ.1 ΠΔ 254/05) (παρ.1 άρθρο 5 Ν.2323/95)

Περιορισμοί αδειών

Σε κάθε φυσικό πρόσωπο χορηγείται μόνο μία άδεια υπαιθρίου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου.

Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν, να εισφερθούν, να εκμισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση. (άρθρο 7 παρ.2 ΠΔ 254/05)

Απαγορεύεται η πώληση από τους υπαίθριους πωλητές των ειδών τους κατά τις ημέρες και ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις εμποροπανηγύρεις, ζωοπανηγύρεις, τις κυριακάτικες αγορές και για τις καντίνες. (άρθρο 7 παρ.3 ΠΔ 254/05)

Αναπλήρωση

Α. Προσωρινή αναπλήρωση του δικαιούχου της άδειας, για την άσκηση του υπαίθριου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου, επιτρέπεται μόνο από συγγενικά πρόσωπα, εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού και εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Ασθένειας, που αποδεικνύεται με ιατρική γνωμάτευση στην οποία προσδιορίζεται και ο χρόνος της ασθένειας.

β) Για χρόνο που δεν υπερβαίνει συνολικά τις τριάντα (30) ημέρες ετησίως, μπορεί δε να χορηγηθεί τμηματικά, μέχρι τρεις (3) φορές, για όσο αριθμό ημερών επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, κάθε φορά.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, χορηγείται από το Δήμο, κατά περίπτωση, βεβαίωση η οποία φέρει τα εξής στοιχεία:

αα) Στοιχεία ταυτότητας του προσώπου που αναπληρώνει τον κάτοχο της άδειας, με φωτογραφία αυτού σφραγισμένη από τον φορέα που εκδίδει την βεβαίωση.

ββ) Στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου της άδειας, τον αριθμό και ημερομηνία έκδοσης αυτής.

γγ) το βαθμό και το είδος συγγένειας, μεταξύ του δικαιούχου της άδειας και του αναπληρωτή. (άρθρο 4 παρ.1 ΠΔ 254/05)

Β. Μόνιμη αναπλήρωση του δικαιούχου της άδειας, για την άσκηση στάσιμου εμπορίου, επιτρέπεται από οποιοδήποτε πρόσωπο, σε περίπτωση αναπηρίας, με ποσοστό πάνω από 50%, η οποία βεβαιώνεται από τις κατά νόμο Υγειονομικές Επιτροπές των Ασφαλιστικών Φορέων στους οποίους τυχόν υπάγονται ή άλλως από Δημόσια Νοσοκομεία.

Το πρόσωπο που αναπληρώνει μόνιμα τον δικαιούχο της άδειας οφείλει να εγγραφεί σε αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

Σε περίπτωση μόνιμης αναπλήρωσης, αναγράφονται στο έντυπο της άδειας τα στοιχεία της ταυτότητας καθώς και ο ασφαλιστικός φορέας του προσώπου που αναπληρώνει τον δικαιούχο. (άρθρο 4 παρ.2 ΠΔ 254/05)

Τα πρόσωπα που αναπληρώνουν μόνιμα τους κατόχους άδειας υπαιθρίου εμπορίου προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν κατέχουν άδεια λαϊκής αγοράς και ότι δεν συνδέονται τα ίδια ούτε οι σύζυγοι ή τα προστατευόμενα τέκνα αυτών, με οποιαδήποτε σχέση, με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας αυτών.

Τα πρόσωπα που τυχόν αναπληρώνουν, προσωρινά ή μόνιμα τους κατόχους άδειας υπαιθρίου εμπορίου πρέπει να προσκομίζουν κατά περίπτωση:

α) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας, ως και της άδειας ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν.

β) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας και βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής υπηρεσίας, από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων ποτών. (άρθρο 4 παρ.3 ΠΔ 254/05)

Όρια άσκησης δραστηριότητας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Οι άδειες υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου εκδίδονται πλέον από το Δήμο στον οποίο διαμένει ο πάροχος. Για άδειες τύπου Β’ η δραστηριότητα μπορεί να ασκείται μόνο μέσα στα όρια του Δήμου που εκδίδει την άδεια.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡΔΟΣ