espa

ermisΕθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης

govgrbeta

prasinessymvaseis

politikiprostasia

drp908

banner3

 • blekas
 • compost
 • electrocycle logo 0
 • logo ana kap pap
 • reclaim
 • recycle2017
 • container

communitycentre

logokep

dark blue el

aed defibrillator

Ενημέρωση Πολιτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ο Δήμος Πολυγύρου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 195/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Πολυγύρου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ2/2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος από Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 και έως ΔΕΥΤΕΡΑ 8 Αυγούστου 2022.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ανακοίνωση πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ''Αριστοτέλης'' ανακοινώνει τη πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού δεκαπέντε (15) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση
Δείτε εδώ την Αίτηση

Υποβολή αιτήσεων από 17-07-2022 έως και 26-07-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πολυγύρου (Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ.) ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Ανθεμούντας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πολυγύρου για το σχολικό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (01) ατόμου, για την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης.

Κατεβάστε:

την ανακοίνωση

την αίτηση

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5X5 ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 Δ.Κ.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο Δήμος Πολυγύρου, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση Σύμβασης Κατασκευής του Έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5X5 ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 Δ.Κ.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» (αρ. Μελέτης 45/2019), με προϋπολογισμό 245.967,74 (χωρίς ΦΠΑ 24%)

 Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (πλέον ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ).
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ και ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ελεύθερα, πλήρως και με δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, και α/α Ηλ/κού Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ : 190043
 Η καταληκτική ημερομηνία ηλ. ανάρτησης των προσφορών είναι η Τρίτη 26/07/2022 και ώρα 13:00 μ.μ.
 Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23710-25192 και 23710-25196, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κυπριώτης Ιωάννης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ.
 Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η κατασκευή νέου γηπέδου 5Χ5 στον Πολύγυρο, εντός του Ο.Τ. Γ192 στη θέση ¨ Κέντρο Νεότητας¨ , με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών αθλητικών χώρων του Δήμου Πολυγύρου.

Συνημμένα παρακάτω τα Τεύχη:

1. H με αρ. Πρωτοκ. Φ6στ/8808/28-06-2022 Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ,
2. Η με αρ. Πρωτοκ. Φ6στ/8810/28-06-2022 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας,
3. Τεύχη του Διαγωνισμού (Προϋπολογισμός & Τεχνική Περιγραφή)

More Articles...

 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
 2. Θερινή Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών 2022
 3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΙΔΟΧ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
 4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ Δ.Κ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ” Ο.Τ. Γ192»
 5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2022
 6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗ
 7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΛ – ΕΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 8. Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αιγιαλού
 9. Προσωρινοί πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας των υποψηφίων, επιλογής υποψηφίων, απορριπτέων και ονομαστική κατάσταση της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022 του Δήμου Πολυγύρου
 10. Διακήρυξη προμήθειας στεγάστρων