espa

ermisΕθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης

govgrbeta

prasinessymvaseis

politikiprostasia

drp908

banner3

 • blekas
 • compost
 • electrocycle logo 0
 • logo ana kap pap
 • reclaim
 • recycle2017
 • container

communitycentre

logokep

dark blue el

aed defibrillator

Ενημέρωση Πολιτών

Διαγωνισμός ασφαλτόστρωσης αγροτικής οδού Γαλαρινο - Βασιλικά

Ο Δήμος Πολυγύρου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΑΛΑΡΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑ (ΕΩΣ ΟΡΙΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ)», με προϋπολογισμό 806.451,61 € (με αναθεώρηση 1.405,41 €) και Φ.Π.Α. 24% ποσού 193.548,39€).
Κατεβάστε:
Την περίληψη της διακήρυξης

Τη διακήρυξη

Το ΤΕΥΔ

Την ΕΣΥ

Τη συγκεντρωτική προσμέτρηση εργασιών - υλικών

Τον ΦΑΥ

Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ τρίμηνης διάρκειας

Ανάρτηση της με αριθ.πρωτ. 742/10-06-2020 Ανακοίνωσης του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. "Αριστοτέλης'' για υποβολή αίτησης κ.λ.π. δικαιολογητικών για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. τρίμηνης διάρκειας, στο πλαίσιο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 64/14.03.2020/τ.Α', για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ
Δείτε την αίτηση εδώ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΑΛΑΡΙΝΟ-ΒΑΣΙΛΙΚΑ

Από Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πολυγύρου κοινοποιείται το με αρ. πρωτ. Φ6στ/7131/15-6-2020 έγγραφο, που αφορά στη Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για την Ανάθεση Κατασκευής του έργου με τίτλο: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΑΛΑΡΙΝΟ-ΒΑΣΙΛΙΚΑ” (α/α Μελέτης: 9/2019).

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας για τη στέγαση γραφείου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ΠΔ 270/81,

Περιγραφή μισθίου:

α) Να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση σχετικά από το Δημαρχείο,

β) Να έχει έκταση περίπου 50 τετραγωνικά μέτρα και WC

γ) Να έχει την από τον νόμο οριζόμενη οικοδομική άδεια και βεβαίωση για την τυχόν νομιμοποίηση των κτισμάτων του,

Προσκόμιση είτε οικοδομικής άδειας με την προσφορά ακόμη και αν στηρίχθηκε στη συνδρομή περίπτωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του αρ. 82 του Ν. 4495/2017, είτε βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι υφίσταται νόμιμα ο προσφερόμενος χώρος μετά την περαίωση του Ν.4495/2017.

δ) Να βρίσκεται εντός του οικιστικού συνόλου του Πολυγύρου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Κατεβάστε:

την περίληψη της διακήρυξης

τη διακήρυξη

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Περιουσίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 23713-50743, FAX 23710-21698.

Αικατέρινη Χαλκιοπούλου

Γραφείο Περιουσίας
Δήμος Πολυγύρου-Ν.Χαλκιδικής
Τηλ:2371350743

More Articles...

 1. Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
 2. ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΟΛΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ” (α/α Μελέτης: 2/2019)
 3. ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΟΛΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ” (α/α Μελέτης: 1/2019)
 4. ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΟΛΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ” (α/α Μελέτης: 2/2019)
 5. Ο Δήμος Πολυγύρου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΟΛΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με προϋπολογισμό 1.445.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
 6. ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΟΛΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
 7. Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020 ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
 8. Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων στην Ορμύλια
 9. Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης
 10. Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πολυγύρου (2)