espa

ermisΕθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης

govgrbeta

prasinessymvaseis

politikiprostasia

drp908

banner3

  • blekas
  • compost
  • electrocycle logo 0
  • logo ana kap pap
  • reclaim
  • recycle2017
  • container

communitycentre

logokep

dark blue el

aed defibrillator

Ενημέρωση Πολιτών

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου "Αντικατάσταση-βελτίωση υφισταμένων δικτύων ύδρευσης Δ.Κ. Γαλάτιστας-Δήμου Πολυγύρου"

Ο Δήμος Πολυγύρου, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση-βελτίωση υφισταμένων δικτύων ύδρευσης Δ.Κ. Γαλάτιστας-Δήμου Πολυγύρου», με προϋπολογισμό 2.822.580,65 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ελεύθερα, πλήρως και με δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.polygyros.gr). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23710.25192/25118, φαξ επικοινωνίας 23710.25194/ 25138, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Γ. Παπασαραφιανός.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης
Κατεβάστε τη διακήρυξη
Κατεβάστε τα τεύχη δημοπράτησης

Κατεβάστε την 128/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Κατεβάστε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ,ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 500 κ.μ.

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τη Προμήθεια μιας (1) δεξαμενής ύδρευσης 500κ.μ., με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο τιμής.
Η προμήθεια αφορά τα παρακάτω είδη: CPV: 44611500-1 (Δεξαμενές νερού), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 07/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου συνολικού προϋπολογισμού 52.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του οικονομικού έτους 2020 του ∆ήµου Πολυγύρου.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο του Δημαρχείου στην αίθουσα συνεδριάσεων την Πέμπτη 09 Ιουλίου 2020, ώρα 10:00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας κι αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμήθειών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 245/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Μπορείτε εδώ να κατεβάσετε τα αρχεία:


- Τη διακήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα

- το ΤΕΥΔ ψηφιακά υπογεγραμμένο

- Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή

- Το Τιμολόγιο οικονομικής προσφοράς

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσει δεύτερη επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για τo προς εκμίσθωση ακίνητο που βρίσκεται στον οικισμό Ψακουδίων, έχει επιφάνεια 150,025μ2 (σύμφωνα με την 28/2004 άδεια Οικοδομής της Διεύθυνσης) και περιλαμβάνει χώρο πελατών, κουζίνα, αποθήκη, λεβητοστάσιο, WC (ανδρών, γυναικών, ΑΜΕΑ), υπαίθριο χώρο, βιολογικό καθαρισμό και κεντρικό σύστημα ψύξης - θέρμανσης το οποίο οα χρησιμοποιηθεί και θα λειτουργεί αποκλειστικά ως Αναψυκτήριο – Σνάκ – Μπαρ – Πιτσαρία και εστιατόριο, οι οποίες δε βελτιώσεις απαιτηθούν για να λειτουργήσει το μισθίο με αυτές τις ιδιότητες ( Σνακ, Μπάρ κ.λ.π. ), θα γίνουν με αποκλειστική δαπάνη του μισθωτή και μόνο και απαγορευμένης της χρήσης αυτού για άλλο σκοπό, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτατο μίσθωμα) και με εγγύηση συμμετοχής στη Δημοπρασία.

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για τo προς εκμίσθωση ακίνητο που βρίσκεται στον οικισμό Ψακουδίων, έχει επιφάνεια 150,025μ2 (σύμφωνα με την 28/2004 άδεια Οικοδομής της Διεύθυνσης) και περιλαμβάνει χώρο πελατών, κουζίνα, αποθήκη, λεβητοστάσιο, WC (ανδρών, γυναικών, ΑΜΕΑ), υπαίθριο χώρο, βιολογικό καθαρισμό και κεντρικό σύστημα ψύξης - θέρμανσης το οποίο οα χρησιμοποιηθεί και θα λειτουργεί αποκλειστικά ως Αναψυκτήριο – Σνάκ – Μπαρ – Πιτσαρία και εστιατόριο, οι οποίες δε βελτιώσεις απαιτηθούν για να λειτουργήσει το μισθίο με αυτές τις ιδιότητες ( Σνακ, Μπάρ κ.λ.π. ), θα γίνουν με αποκλειστική δαπάνη του μισθωτή και μόνο και απαγορευμένης της χρήσης αυτού για άλλο σκοπό, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτατο μίσθωμα) και με εγγύηση συμμετοχής στη Δημοπρασία.
Κατεβάστε:
Την περίληψη της διακήρυξης
Τη διακήρυξη