ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

  • Print

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου, για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Κατεβάστε:
τη διακήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός)

το ΤΕΥΔ

το Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς

Δήμος Πολυγύρου
Τμήμα Προμηθειών
Πολυτεχνείου 50
63100 Πολύγυρος

Κατερτζή Θεανώ
Τηλ. 2371350738 φαξ: 2371023391
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.