ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  • Print

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: “Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πολυγύρου για δύο έτη”, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Κατεβάστε:

τη διακήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός, Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς)

το ΤΕΥΔ

Δήμος Πολυγύρου
Τμήμα Προμηθειών
Πολυτεχνείου 50
63100 Πολύγυρος

Κατερτζή Θεανώ
Τηλ. 2371350738 φαξ: 2371023391
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.