Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Πολυγύρου

  • Print

Ο Δήμος Πολυγύρου, προκηρύσσει συνοπτικό δημόσιο διαγωνισμό για την μελέτη «Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Πολυγύρου», με προϋπολογισμό 35000 ευρώ με ΦΠΑ. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πράσινο ταμείο .
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/06/2018 και ώρα 11.00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 28/06/2018, και ώρα 11:00 .

Κατεβάστε την διακήρυξη - περίληψη διακήρυξης.
Κατεβάστε τα τεύχη διακήρυξης.