Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών ύδρευσης κι άρδευσης της Δ.Ε. Πολυγύρου 2017

  • Print

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια υλικών ύδρευσης κι άρδευσης της Δ.Ε. Πολυγύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Κατεβάστε:

την περίληψη της διακήρυξης
τη διακήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός κλπ)
το ΤΕΥΔ
το έντυπο της Οικονομικής προσφοράς