Διακήρυξη διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Συντήρηση κι επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πολυγύρου μαζί με τα απαραίτητα ανταλλακτικά

  • Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση κι επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πολυγύρου μαζί με τα απαραίτητα ανταλλακτικά» για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει αποκλειστικά τιμής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 104200
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 05/03/2021 και ώρα 23:55.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν (ή να συνεργαστούν με τρίτους που μπορούν να εκτελέσουν) τις ως άνω εργασίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 29-01-2021.
Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2371350738 και 2371025117.
Μπορείτε εδώ να κατεβάσετε τα αρχεία:

Τη διακήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα
Παράρτημα ΙΙ- το ESPD ψηφιακά υπογεγραμμένο
Παράρτημα ΙΙ- Το ESPD σε επεξεργάσιμη μορφή xml
Παράρτημα ΙΙ- Το ESPD σε επεξεργάσιμη μορφή html
Παράρτημα ΙΙΙ- Το Τιμολόγιο οικονομικής προσφοράς

--
Δήμος Πολυγύρου
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών και Διαγωνισμών
Πολυτεχνείου 50
63100 Πολύγυρος

Θεανώ Κατερτζή

Τηλ. 2371350738 φαξ: 2371023391
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.