ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ,ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ, ΤΟΝΕΡ),ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

  • Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, διπλογραφικών εντύπων και λοιπών πολλαπλών εκτυπώσεων, λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (μελάνια, τόνερ)” για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Μπορείτε εδώ να κατεβάσετε τα αρχεία:
- τη διακήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα
- το ΤΕΥΔ ψηφιακά υπογεγραμμένο
- το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή xml και html

- το Τιμολόγιο οικονομικής προσφοράς