Διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πολυγύρου

  • Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για τη
Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου, για δύο έτη,
με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο τιμής.

Κατεβάστε:
τη διακήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός, Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς )

το ΕΕΕΣ

Δήμος Πολυγύρου
Τμήμα Προμηθειών
Πολυτεχνείου 50
63100 Πολύγυρος

Κατερτζή Θεανώ
Τηλ. 2371350738 φαξ: 2371023391