Πρόσληψη παιδιάτρου

  • Εκτύπωση

Η Πρόεδρος του Ν.Π. «Αριστοτέλη» ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου ΠΕ Παιδιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Κατεβάστε:
την ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

την περίληψη της ανακοίνωσης

την αίτηση

το παράρτημα