Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού

  • Print

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Κατεβάστε:

τη διακήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός, Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς)

το ΕΕΕΠ

Δήμος Πολυγύρου
Τμήμα Προμηθειών
Πολυτεχνείου 50
63100 Πολύγυρος

Κατερτζή Θεανώ
Τηλ. 2371350738 φαξ: 2371023391
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.