Διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας: “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ”

  • Print

Ο Δήμος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με υποβολή σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας: “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ”
Συννημμένα:
1.Περίληψη διακήρυξης
2.Διακήρυξη
3.Μελέτη