Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση της Ο.Ε.

  • Print

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στις 14 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο Πολυγύρου, με τα παρακάτω θέματα:

1.Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
2.Κατακύρωση αποτελέσματος του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας» για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και των Νομικών του Προσώπων για δύο έτη
3.Έγκριση 8ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 1 «Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Πολυγύρου Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 11/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 & ΟΠΣΑ 179465
4.Κοινοποίηση απόφασης Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί διάλυσης της εργολαβικής σύμβασης του υποέργου 2 «Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Βάβδου Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 12/2014 της Πράξης με τίτλο «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου»