espa

ermisΕθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης

menoumeasfaleis

govgrbeta

drp908

banner3

  • blekas
  • compost
  • electrocycle logo 0
  • logo ana kap pap
  • reclaim
  • recycle2017
  • container

communitycentre

logokep

dark blue el

Ενημέρωση Πολιτών

Συνοπτική διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/2016, για την εκπόνηση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου του Δ.Δ. Πολυγύρου»

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ  προς τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι και ενδιαφέρονται για συμμετοχή τους, στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για της ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου του Δ.Δ. Πολυγύρου» για την εκπόνηση της μελέτης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ».

Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση. 

Για τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμου Πολυγύρου - τηλ. 23710 20116

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

προς τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς, οι οποίοι και ενδιαφέρονται για συμμετοχή τους, στον συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου του Δ.Δ. Πολυγύρου» για την εκπόνηση της μελέτης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ».

Δείτε αναλυτικά εδώ.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση.

Για τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμου Πολυγύρου - τηλ. 23710 25116

α) Χριστίνα Κοζάρη - ΠΕ Διοικητικών - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

β) Άκης Τσιολάκης - ΠΕ Διοικητικών - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκπόνηση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου του Δ.Δ. Πολυγύρου», με κριτήριο ανάθεσης της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016». Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται σε σχετικό άρθρο της διακήρυξης.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας έχει ως εξής:

  1. 13.488,75€ για Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό, Μελετητή κατηγορίας 14 (Ενεργειακές Μελέτες)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων, Έντυπο οικονομικής προσφοράς) δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από στην ιστοσελίδα του Δήμου Πολυγύρου www.polygyros.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί  η 01/10/ 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη συνοπτική διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/2016.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι 1090224-Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ".

Συνημμένα τα Τεύχη:

1_Περίληψη

2_Διακήρυξη

3_ΕΕΕΣ

4_Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (& σε Επεξεργάσιμή Μορφή)

5_Τεύχος Προεκτεινόμενων Αμοιβών

6_Συγγραφή Υποχρεώσεων

7_Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

8_Χρονοδιάγραμμα

«Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου

Ο Δήμος Πολυγύρου, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου», με προϋπολογισμό 890.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ελεύθερα, πλήρως και με δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.polygyros.gr). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23710.25192/25117, φαξ επικοινωνίας 23710.25194/ 25138, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Αναστασία Πατσιούρα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατεβάστε την περίληψη και τη διακήρυξη
Κατεβάστε τα τεύχη δημοπράτησης
Κατεβάστε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ο Δήμος Πολυγύρου, προκηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»
Η προμήθεια περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη, που κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
33196200-2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ
33196200-2 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
34953000-2 ΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ
34953000-2 ΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ
34953000-2 ΚΙΝΗΤΑ ΠΑΝΕΛ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ
33193000-9 ΑΜΦΙΒΙΟ – ΠΛΩΤΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ
24955000-3 ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ / ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟ ΑΜΕΑ
24955000-3 ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ /ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ
31523200-0 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
39295100-7 ΟΜΠΡΕΛΕΣ
34928480-6 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ για ΑΜΕΑ

σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3/2018 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου, συνολικού προϋπολογισμού 239.964,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24%., που θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20214-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με Α.Π. 4910/1638/Α3/03.08.2018 (ΑΔΑ: 64ΘΒ465ΧΙ8-ΛΜΑ) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5022224.Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (Αρ. ηλ. Διαγωνισμού 106601)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 15/03/2021 και ώρα 23:00
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται στο ποσό των:
628,71 ευρώ για την ΟΜΑΔΑ 1
610,00 ευρώ. για την ΟΜΑΔΑ 2
571,20 ευρώ. για την ΟΜΑΔΑ 3
188,98 ευρώ για την ΟΜΑΔΑ 4
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στη δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.polygyros.gr

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες & στο τηλέφωνο, 2371025118, 2371025192 από τους: Γεώργιο Παπασαραφιανό και Χριστίνα Κόζαρη

Κατεβάστε:

Τη διακήρυξη

Την περίληψη διακήρυξης

Διάγραμμα Γερακινή

Διάγραμμα Καλύβες

Διάγραμμα Μεταμόρφωση

Διάγραμμα Ψακούδια

 

Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου - ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ Δ.Δ. ΟΛΥΝΘΟΥ»

Ο Δήμος Πολυγύρου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ Δ.Δ. ΟΛΥΝΘΟΥ», με προϋπολογισμό 2.280.000,00€. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, με προϋπολογισμό 1.757.889,41 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα), χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Εμμανουήλ Παππά & Ρήγα Φεραίου, μέχρι τις 31/08/2017. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2371025118, FAX επικοινωνίας 2371025118, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Σαραφίδης Κωνσταντίνος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05-09-2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκβάθυνση και η διαμόρφωση κατάλληλης διατομής της κοίτης των δύο ρεμάτων όπως διέρχονται εντός του οικισμού της Ολύνθου και απολήγουν στον Ολύνθιο ποταμό. Με βάση τα στοιχεία της τοπογραφικής αποτύπωσης και της υδραυλικής μελέτης έχουν υπολογιστεί ότι οι εργασίες διευθέτησης θα γίνουν σε συνολικό μήκος 0+874,85 χλμ. για το ρέμα «Β» και 0+598,37 χλμ. για το Ρέμα «Γ», με επένδυση οπλισμένου σκυροδέματος στον πυθμένα και στα πρανή της κοίτης. Συγκεκριμένα  η κοίτη των δύο ρεμάτων θα διαμορφωθεί σε ορθογώνια διατομή, ανοικτή στο μεγαλύτερο τμήμα της και κλειστή στα σημεία διέλευσης των τοπικών οδών και της μεταξύ τους συμβολής καθώς και στις περιοχές με μεγάλο βάθος εκσκαφής, με κατάληξή της τον Ολύνθιο ποταμό. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την περίληψη και την διακήρυξη του έργου.

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης εδώ

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

Κατεβάστε τα τεύχη Αντιπλημμυρικό Ολύνθου εδώ (30ΜΒ rar)

Ματαίωση της διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά το έργο: «Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου» λόγω τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου με τον Ν. 4482/2017 με χρήση ηλεκτρονικών μέσων

Κατεβάστε εδώ την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής