espa

ermisΕθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης

menoumeasfaleis

govgrbeta

prasinessymvaseis

drp908

banner3

 • blekas
 • compost
 • electrocycle logo 0
 • logo ana kap pap
 • reclaim
 • recycle2017
 • container

communitycentre

logokep

dark blue el

Ενημέρωση Πολιτών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εσωτερικές διαρρυθμίσεις & επισκευές-αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.  Ο Δήμος Πολυγύρου, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις & επισκευές-αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου», με προϋπολογισμό 778.849,76 Ευρώ μετά Φ.Π.Α.. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία Οικοδομικά με προϋπολογισμό 521.219,30 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και

β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 101.310,94 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος (Δημοτικό κατάστημα, Πολυτεχνείου 50, 1ος όροφος, Γραφ. 4), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-13:00, μέχρι την Πέμπτη 18/10/2012

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΥΜΔ) υπόδειγμα τύπου Β'.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2371350751, 2371350752 FAX επικοινωνίας 2371022266, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Μαρία Μανίκα και Αναστασία Πατσιούρα αντίστοιχα.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23/10/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Πολυγύρου, Πολυτεχνείου 50, 1ος όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.         

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με τηλεομοιοτυπία, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.)

Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

      Κριτήριο της ανάθεσης θα είναι η προσφορά με την χαμηλότερη τιμή.  

      Εναλλακτικές προσφορές απαγορεύονται.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

4.1.    Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις επόμενες τάξεις ήτοι:

     1ης, 2ης , 3ης τάξης, για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και Α2 τάξης και άνω, για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά

β.  Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

4.2.    Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

4.3.    Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των παρακάτω κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. Ήτοι :

1ης, 2ης 3ης τάξης για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και Α2, 1ης και  2ης τάξης εντός ή δεύτερου δηλωμένου νομού τη Χαλκιδική, για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά

4.4.    Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις επόμενες τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. ήτοι:

1ης , 2ης, 3ης τάξης για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και αναβαθμισμένης Α1, Α2, 1ης και 2ης τάξης εντός ή δεύτερου δηλωμένου νομού τη Χαλκιδική, για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά

          με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

4.5     Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5.   Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 12.451,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών + 30 ημερολογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6.    Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 2012ΣΕ2558009) είναι ενταγμένο στο Ε.Π. "Μακεδονία -Θράκη", συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α' /24-8-93).

7. Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/12 αρ. 242.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου.

                                                           

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: Δ.Κ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - Δ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ - Τ.Κ. ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - Τ.Κ. ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ - Τ.Κ. ΚΡΗΜΝΗΣ - Τ.Κ. ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΑΝΩΝ Τ.Κ. ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ»

1.  Ο Δήμος Πολυγύρου, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: Δ.Κ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ-Δ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ-Τ.Κ. ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ-Τ.Κ. ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ-Τ.Κ. ΚΡΗΜΝΗΣ-Τ.Κ. ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΑΝΩΝ Τ.Κ. ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ», με προϋπολογισμό 3.690.000,00 Ευρώ μετά Φ.Π.Α.. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

 κατηγορία Οδοποιίας με προϋπολογισμό 2.613.018,40 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος (Δημοτικό κατάστημα, Πολυτεχνείου 50, 1ος όροφος, Γραφ. 4), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-13:00, μέχρι την Πέμπτη 27/09/2012

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΥΜΔ) υπόδειγμα τύπου Β'.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2371350751, 2371350752 FAX επικοινωνίας 2371022266, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Μανίκα Μαρία , Πατσιούρα Αναστασία.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02/10/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Πολυγύρου, Πολυτεχνείου 50, 1ος όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.         

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με τηλεομοιοτυπία, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.)

Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

      Κριτήριο της ανάθεσης θα είναι η προσφορά με την χαμηλότερη τιμή.  

      Εναλλακτικές προσφορές απαγορεύονται.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

4.1.    Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις επόμενες τάξεις ήτοι:

     3ης , 4ης και 5ης τάξης εντός ή δεύτερου δηλωμένου νομού τη Χαλκιδική, για έργα κατηγορίας Οδοποιϊας

β.  Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

4.2.    Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

4.3.    Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των παρακάτω κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

4.4.    Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις επόμενες τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. ήτοι:

3ης , 4ης και 5ης τάξης εντός ή δεύτερου δηλωμένου νομού τη Χαλκιδική για έργα κατηγορίας Οδοποϊίας

          με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

4.5     Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5.   Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 52.261 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών + 30 ημερολογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6.    Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 2012ΣΕ 25580008)είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Μακεδονία -Θράκη 2007-2013, συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α' /24-8-93).

7. Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/12 αρ. 242.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Δ. ΘΕΑΤΡΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια θεατρικού εξοπλισμού στο  δημοτικό θέατρο Πολυγύρου, προϋπολογισμού 219.889.68 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Η προμήθεια αφορά την προμήθεια θεατρικού εξοπλισμού στο  δημοτικό θέατρο Πολυγύρου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 002/2011 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Πολυγύρου, που βρίσκεται στην οδό Πολυτεχνείου με αριθμό 50 και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την Τρίτη 30/10/2012 και ώρα 11.00 μέχρι 12.00. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές, Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με το Φ.Π.Α. δηλαδή 10.995,00 ευρώ.

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου κριθεί τεχνικά αποδεκτή και έχει τη χαμηλότερη τιμή.

Έντυπο οικονομικής προσφοράς για συμπλήρωση καθώς και τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από τα γραφεία της έδρας του Δήμου Πολυγύρου (Πολυτεχνείου 50, Τ.Κ 63100, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ) έναντι ποσού 15,00 ευρώ  μέχρι και την  Δευτέρα  29/10/2012 και ώρα 13:00 μ.μ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 2371021597. Αρμόδιος υπάλληλος: Γεώργιος Παπασαραφιανός.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΛΗΞΕ

 

logo_ee-etpa_h100.jpg  ps_ellada.jpg  espa-slogan_new.jpg 

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο:

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ»

Τίτλος:

Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ» 

Κείμενο:

α) Σύντομη αναφορά στο αντικείμενο -στόχο της προκήρυξης/ Προμηθευόμενο είδος:

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και απόθεση του πολιτιστικού υλικού του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ, σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές και προδιαγραφές, καθώς και η διάθεση του υλικού αυτού μέσω πλατφόρμας διαδικτυακών υπηρεσιών, που θα αναπτυχθούν.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου αποθετηρίου ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου, το οποίο θα είναι πλήρως διαθέσιμο στο ευρύ κοινό, χωρίς κανέναν περιορισμό ως προς την διάθεση, προβολή και ανάκτησή του. Ως εκ τούτου, στόχος είναι αφενός η προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους επισκέπτες και η ταυτόχρονη προσέλκυσή τους στους πόρους και τις δυνατότητες πολιτισμού προσφέρονται από το φορέα και αφετέρου η συνολική προσέγγιση των απανταχού χρηστών διαδικτύου μέσω ενός εύρους καναλιών παράδοσης (PCs, PDAs, κινητά τηλέφωνα, κλπ), με δυνατότητα προσωποποιημένης πρόσβασης στο παρεχόμενο περιεχόμενο και υπηρεσίες, για την αξιοποίηση και προώθηση του ψηφιακού πολιτιστικού υλικού.

Με την ανάπτυξη των διαδικτυακών υπηρεσιών θα παρέχονται προηγμένες τεχνολογικά υπηρεσίες προς τους δυνητικούς επισκέπτες με σκοπό την πρόσβαση σε όλο το διατιθέμενο υλικό, την ολοκληρωμένη εξυπηρέτησή τους μέσω της δυνατότητας ανάκτησης του υλικού, αλλά και την ενεργό συμμετοχή τους στη δημιουργία μίας συλλογής ψηφιακού περιεχομένου με ιστορική αλληλουχία ή θεματική συσχέτιση απεικονίζοντας έτσι την ιστορική εξέλιξη και το ενδιαφέρον των επισκεπτών σχετικά με πολιτιστικό υλικό.

Επιπλέον σκοπός, είναι, όχι μόνο να αποτυπωθεί και να προβληθεί το πολιτιστικό υλικό του φορέα, αλλά και να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και τροφοδότηση ενός κοινού εθνικού ή/και ευρωπαϊκού αποθετηρίου ψηφιακού πολιτιστικού υλικού, μέσω της συνεργασίας με το ΕΚΤ, καθώς και μέσω της συμμόρφωσης με τις θεσπισμένες καλές πρακτικές παραγωγής, ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και διάθεσης πολιτιστικού υλικού.

Αντικείμενο:

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και απόθεση του πολιτιστικού υλικού του φορέα, σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές και προδιαγραφές, καθώς και η διάθεση του υλικού αυτού μέσω πλατφόρμας διαδικτυακών υπηρεσιών (web services), που θα αναπτυχθούν. Συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω τα πακέτα ενεργειών που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πράξης:

 • Προκαταρκτικές Ενέργειες
 • Ενέργειες προμήθειας εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού
 • Ενέργειες Ψηφιοποίησης Υλικού
 • Ενέργειες Τεκμηρίωσης Υλικού
 • Ενέργειες για την προμήθεια/παραμετροποίηση της πλατφόρμας διαχείρισης τεκμηρίων
 • Ενέργειες ανάπτυξης διαδικτυακών υπηρεσιών
 • Ενέργειες εκπαίδευσης
 • Ενέργειες δημοσιότητας - ευαισθητοποίηση

Στο πλαίσιο της πράξης θα ψηφιοποιηθούν 38.250 σελίδες έντυπου αρχείου που αποτελούνται από έγγραφα, αποκόμματα εφημερίδων, αποκόμματα περιοδικού τύπου και επιστολές, μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας, σχετικών με την πολιτική, πολιτιστική και θρησκευτική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής της Χαλκιδικής αλλά και της Ελλάδας, από τα τέλη του 19ου αιώνα. Επίσης θα ψηφιοποιηθούν 1.650 φωτογραφίες αντίστοιχης ιστορικής αξίας.

                                                    

Οι υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες μετά το πέρας του έργου προς τον πολίτη και προς τους άλλους φορείς είναι η εύρεση και διάθεση ψηφιακού, τεκμηριωμένου πολιτιστικού υλικού, η εικονική περιήγηση στο υλικό αυτό, με εμφάνιση πολυμεσικού περιεχομένου και η συμβολή στη δημιουργία πολιτιστικού περιεχομένου για το φορέα, με την ανάρτηση και προβολή σχετικού ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου. Η παροχή των υπηρεσιών αυτών θα γίνεται μέσω των εξής εφαρμογών:

 • Διαδικτυακή πύλη
 • Εφαρμογή τρισδιάστατων αναπαραστάσεων για την οικία Στέφανου Κότσιανου
 • Συμμετοχική εφαρμογή προβολής και ανάκτησης επιλεγμένου υλικού με δυνατότητα λειτουργίας σε έξυπνες συσκευές
 • Εφαρμογή προβολής άλμπουμ πολιτιστικού υλικού με δυνατότητα λειτουργίας σε έξυπνες συσκευές
 • Εφαρμογή ανάρτησης από τον επισκέπτη πολυμεσικού περιεχομένου με χωρική ή/και χρονική αναφορά, με δυνατότητα λειτουργίας σε έξυπνες συσκευές.

β) Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 31 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ έργου 373956 και κωδικός υποέργου 373956) και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των Εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (188.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αξία χωρίς ΦΠΑ: 153.252,04 €.

γ) Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 24/09/2012  έως  9/10/2012

δ) Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία προκήρυξης

ε) το link στο site του Δήμου Πολυγύρου είναι: http://www.polygyros.gr/

Στοιχεία επικοινωνίας φορέα:

Δήμος Πολυγύρου

Τηλ. 2371021420

Φαξ. 2371022266

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Στοιχεία επικοινωνίας (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ):

Τηλ: 210-3722400,  8011125555

Fax:  210 - 37 22 499

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Συνημμένα αρχεία προκήρυξης:

 doc diakiriksi_meros_a_kotsianos_final 1.21 Mb

 doc diakiriksi_meros_b_kotsianos_final 1.31 Mb

 doc diakiriksi_meros_c_kotsianos_final 1.71 Mb

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν σχόλια στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Ο  Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη

Γεώργιος Διαμαντουλάκης