drp908

espa

  • blekas
  • compost
  • electrocycle logo 0
  • logo ana kap pap
  • reclaim
  • recycle2017

communitycentre

banner3

paikpast

lmp

logokep

Ενημέρωση Πολιτών

Αναστήλωση και εκσυγχρονισμός της οικίας Κότσιανου και μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο και χώρο πολιτισμού

EO 2014 2020 v30 4

Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης, η οποία θα υποβληθεί στο πλαίσιο της Δράσης_14.6iv.33.33.2 , αφορά την αποκατάσταση και επανάχρηση της οικίας Κότσιανου ως λαογραφικό μουσείο και χώρος πολιτισμού. Το «Κοτσιάνειο» συγκρότημα κτιρίων βρίσκεται στο κέντρο του Πολυγύρου, στο Νομό Χαλκιδικής, επί της οδού Πατριάρχου Ιακώβου ,ακριβώς κάτω από τον ιστορικό ιστό σε μικρή απόσταση από το Δημαρχείο και τον Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Νικολάου, και έχει χαρακτηριστεί ως «Διατηρητέο» σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1778/2012 Απόφαση Υ.ΜΑ.Θ (ΦΕΚ 246/ΑΑΠ/23-7-2012). Παράλληλα με την υπ' αριθμ. 2868/5-11-2012 απόφαση της Δ/νσης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, εγκρίθηκε η μελέτη επισκευής και αποκατάστασής του, καθώς και η μετατροπή του συγκροτήματος μαζί με το αύλειο χώρο του «σε λαογραφικό μουσείο πολιτισμού και γραμμάτων».
Το κτίριο είναι ένα πλατυμέτωπο ορθογώνιο κτίσμα, με εμφανή κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της μακεδονικής αρχιτεκτονικής του 18ου και 19ου αιώνα. Οι χώροι του κτιρίου διαμορφώνονται σε τρεις στάθμες.
- Η πρώτη στάθμη εμβαδού 201,34τμ
- Η δεύτερη στάθμη εμβαδού 201,34τμ και 29,96τμ
- Η Τρίτη στάθμη εμβαδού 201,34τμ
Σε κάθε στάθμη αντιστοιχούν, εσωτερικά του κτιρίου, ένας κεντρικός μεγάλος χώρος και εκατέρωθεν αυτού δωμάτια.
- Το υπόλοιπο οικόπεδο που περιλαμβάνει την αυλή και τρεις υπόστεγους, ημιυπαίθριους χώρους, αναπτύσσεται ΝΑ του κυρίως κτιρίου. Δίπλα στο κτίριο, ΝΔ, υπάρχει επίσης, ένα μικρό ισόγειο κτίσμα εμβαδού 29,96τμ. Στην προαναφερόμενη χρήση θα λειτουργούν εκθεσιακοί χώροι, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο και γραφείο πληροφοριών – διοίκησης. Επίσης εντάσσονται και οι απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι (χώροι υγιεινής, αποθήκες, λεβητοστάσιο, ανελκυστήρας για την άμεση πρόσβαση των ΑμεΑ σε όλους τους χώρους του κτιρίου). Στον περιβάλλον χώρο του κτιρίου οι ημιηπαίθριοι (κιόσκια) που υπάρχουν θα χρησιμοποιηθούν ως εκθεσιακοί χώροι και το υπόλοιπο του ακάλυπτου χώρου διαμορφώνεται έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενεί διάφορες υπαίθριες εκδηλώσεις.

Κατεβάστε εδώ την απόφαση ένταξης

Κατεβάστε εδώ τα τεύχη δημοπράτησης

Κατεβάστε εδώ τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Κατεβάστε εδώ τα ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια

Κατεβάστε εδώ τα στατικά σχέδια

 

Αντιπλημμυρικό Έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου

Sticker website ETPA GR HighRes

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : “ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ Δ.Δ. ΟΛΥΝΘΟΥ” 

Ο Δήμος Πολυγύρου  προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ Δ.Δ. ΟΛΥΝΘΟΥ», με προϋπολογισμό 2.280.000,00€. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, με προϋπολογισμό 1.817.550,60€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα), χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ελεύθερα, πλήρως, άμεσα και με δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.polygyros.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2371025121, FAX επικοινωνίας 2371025194, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Κούτρα Φανή.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 15/03/2018, 10:00πμ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδ. ΣΑ ΕΠ0081 με κωδικό έργου 2016ΕΠ00810112 και κωδικό MIS 5002388 σύμφωνα με την απόφαση Α.Π. 9518/29-12-2016 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Μπορείτε να δείτε:

την περίληψη της διακήρυξης εδώ

τα τεύχη δημοπράτησης εδώ

το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης εδώ

 τα σχέδια της μελέτης εδώ


Με την υπ’ αριθμ.: 9518/29-12-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η πράξης με τίτλο «Αντιπλημμυρικό Έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002388 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Το έργο αφορά στη διευθέτηση των δύο κεντρικών ρεμάτων «Β» & «Γ» που διέρχονται μέσα από τον οικισμό του Δ.Δ. Ολύνθου, με στόχο την προστασία του οικισμού από πλημμύρες.
Με τη διευθέτηση προβλέπεται η εκβάθυνση και η διαμόρφωση κατάλληλης διατομής της κοίτης των δύο ρεμάτων όπως διέρχονται εντός του οικισμού της Ολύνθου και απολήγουν στον Ολύνθιο ποταμό, θα γίνουν χωματουργικές εργασίες εκβάθυνσης και διαμόρφωσης της κοίτης και η κατασκευή τεχνικών έργων, ανοιχτών και κλειστών οχετών διαστάσεων. Αναλυτικότερα:
Η κατάσταση των δύο ρεμάτων όπως καταγράφεται σήμερα, χαρακτηρίζεται από τις πολλές μετατοπίσεις και διακοπές του άξονα της κοίτης, τόσο από κοινωφελή έργα όσο και από τις εργασίες ιδιωτικής πολεοδόμησης. Συγκεκριμένα διαπιστώνεται η απουσία συνεχούς κοίτης, με επαρκής διατομή στο μεγαλύτερο μήκος των ρεμάτων. Με εξαίρεση ένα μικρό τμήμα του ρέματος Γ, συνολικού μήκους 200 μέτρων, στο ύψος του δημοτικού σχολείου, όπου η διατομή της κοίτης είναι επενδεδυμένη στο υπόλοιπο της μήκος περίπου 1.800m είτε παρουσιάζει υποτυπώδη διατομή διαστάσεων 0,50,5x1,0m, 0,5x0.5m είτε απουσιάζει εντελώς. Τα πλημμυρικά νερά όπως διέρχονται εντός του οικισμού, λόγω της απουσίας ευδιάκριτης και επαρκούς διατομής κοίτης, κινούνται ανεξέλεγκτα τόσο στο οδόστρωμα των κοινοτικών δρόμων όσο και στην επιφάνεια των οικοπέδων.
Με βάση τα στοιχεία της τοπογραφικής αποτύπωσης και της υδραυλικής μελέτη έχουν υπολογιστεί ότι οι εργασίες διευθέτησης θα γίνουν σε συνολικό μήκος 875 μ για το ρέμα «Β» και 600 μ για το Ρέμα «Γ», με επένδυση οπλισμένου σκυροδέματος στον πυθμένα και στα πρανή της κοίτης. Συγκεκριμένα η κοίτη των δύο ρεμάτων θα διαμορφωθεί σε ορθογώνια διατομή, ανοικτή στο μεγαλύτερο τμήμα της και κλειστή μόνο στα σημεία διέλευσης των τοπικών οδών και της μεταξύ τους συμβολής, με κατάληξή της τον Ολύνθιο ποταμό.
Οι εργασίες θα επιβλέπονται από αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία.

Ένταξη της Πράξης «Αντιπλημμυρικό Έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002388 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

 

 

Εγκατάσταση μονάδων αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βραστάμων και στον οικισμό Πλανών, Δήμου Πολυγύρου

etpa

 

 

Αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος με σκοπό την απομάκρυνση του σιδήρου και του μαγγανίου από τις γεωτρήσεις της Τ.Κ. Βραστάμων και στον οικισμό Πλανών Δήμου Πολυγύρου. Ο εξοπλισμός του συστήματος θα εγκατασταθεί σε κτίριο βιομηχανικού τύπου. Επιπλέον θα κατασκευαστούν δύο δεξαμενές συγκέντρωσης επεξεργασμένου νερού μια για την Τ.Κ. Βραστάμων και μία για τον οικισμό Πλανών.

Ένταξη της Πράξης «Εγκατάσταση μονάδων αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βραστάμων και στον οικισμό Πλανών, Δήμου Πολυγύρου.» με Κωδικό ΟΠΣ 5003468 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

Τεχνικό Δελτίο Πράξης


Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών

24 - 07 -2017 | Αρ. Πρωτ.: Φ6στ/10698

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση μονάδων αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βραστάμων και στον οικισμό Πλανών, Δήμου Πολυγύρου»

O Δήμος Πολυγύρου ανακοινώνει ότι θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση (αρ. 47, Ν.4412/2016) τις Τεχνικές Προδιαγραφές για το έργο με τίτλο: «Εγκατάσταση μονάδων αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βραστάμων και στον οικισμό Πλανών, Δήμου Πολυγύρου».
Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: 26/07/2017 έως και 25/08/2017.
Η διαβούλευση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (www.promitheus.gov.gr), στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις», καθώς και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Πολυγύρου (www.polygyros.gr) banner: ΕΣΠΑ 2014-2020
Τα σχόλια για την διαβούλευση υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  Πληρ.: κα Θεοδοσιάδου:2371025196

Επισυνάπτονται οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές.


Μετά το τέλος της διαβούλευσης στις 27-8-2017 για το έργο:
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»
και αφού η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Πολυγύρου αξιολόγησε τα σχόλια που υποβλήθηκαν κατά την διάρκεια αυτής, κάνοντας κάποια αποδεκτά και κάποια όχι συμπλήρωσε τις Τεχνικές Προδιαγραφές για το συγκεκριμένο έργο.
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για το συγκεκριμένο έργο μετά τη Διαβούλευση είναι οι ακόλουθες:

Τεχνικές Προδιαγραφές


Ο Δήμος Πολυγύρου, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια «Εγκατάσταση μονάδων αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βραστάμων και στον οικισμό Πλανών Δήμου Πολυγύρου», με προϋπολογισμό 182120,31ευρώ με ΦΠΑ. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ 2014-2020).
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/06/2018και ώρα 14.00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) την 22/06/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Κατεβάστε την διακήρυξη - περίληψη διακήρυξης

Κατεβάστε στα σχέδια που συνοδεύουν τη διακήρυξη

Νέος ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (με όλες τις απαραίτητες στήλες) για προμήθεια του Δήμου, μέσω Διαγωνισμού Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. με α/α 59114 και τίτλο: «Εγκατάσταση μονάδων αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βραστάμων και στον οικισμό Πλανών Δήμου Πολυγύρου».
Ο Νέος ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ είναι προς αντικατάσταση αυτού που περιλαμβάνεται στην με αρ. 6522/2018 δημοσιευμένη Δακήρυξη και ο οποίος ήταν ελλιπής.

Κατεβάστε εδώ τον ισχύων ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ