drp908

espa

  • blekas
  • compost
  • electrocycle logo 0
  • logo ana kap pap
  • reclaim
  • recycle2017
  • container

banner3

paikpast

communitycentre

lmp

logokep

Ενημέρωση Πολιτών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙXΤΟΥ ΕΠΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1000 LT

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙXΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

« ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

( ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1000 LT)

Ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων 1000 lt, προϋπολογισμού 144.009,94 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Η προμήθεια αφορά την Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων 1000 lt, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 134/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Πολυγύρου, που βρίσκεται στην οδό Πολυτεχνείου με αριθμό 50 και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την Τετάρτη 14/11/2012 και ώρα 09.00΄ μέχρι 10.00΄. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος Έλληνες πολίτες, Αλλοδαποί, Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά και Αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με το Φ.Π.Α. δηλαδή 7.200,00 ευρώ.

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου κριθεί τεχνικά αποδεκτή και έχει τη χαμηλότερη τιμή.

Έντυπο οικονομικής προσφοράς για συμπλήρωση καθώς και τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από τα γραφεία της έδρας του Δήμου Πολυγύρου (Πολυτεχνείου 50, Τ.Κ 63100, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ) έναντι ποσού 15,00 ευρώ μέχρι και την Τρίτη 13/11/2012 και ώρα 13:00 μ.μ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.:2371350752 και 2371021420. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Πατσιούρα Αναστασία και Μαρινούδης Γιάννης αντίστοιχα. Fax: 2371022266.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Πολύγυρος : 17/10/2012

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                    Αρ. Πρωτ. : 22508

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ                 

                                                                           

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

γ) το Ν.3852/2010

δ) την αριθ. 63/2012  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ε) την 131/2012 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

στ) το από 14/09/2012 πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81.

η) την219/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε  το προαναφερόμενο πρακτικό στης Επιτροπής και η επανάληψη της δημοπρασίας.

θ) το άρθρο 6, ΠΔ 270/81.

Προκηρύσσει

 δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου. Το ακίνητο πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

i.  Κύριος χώρος πάνω από 180 τμ

ii. Αποθήκη πάνω από 30 τμ.

Iii .Ανεξάρτητό γραφείο-χώρος αποθήκευσής δοκιμίων για τον έλεγχο  αντοχής των υλικών τουλάχιστον 40 τμ

iv. WC

v.  Ράμπα εισόδου για ΑΜΕΑ

vi. Δομημένη καλωδίωση

vii. Χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων

viii. Πλησιέστερη απόσταση από το κτίριο του Δημαρχείου, για την καλύτερη           εξυπηρέτηση των πολιτών και των υπαλλήλων του Δήμου.

   Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08:00 έως και 15:00,από το γραφείο ακίνητης περιουσίας του Δήμου Πολυγύρου.

Αρμόδιος Υπάλληλος: Νίκος Βογιατζής

Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 50

Τηλέφωνο: 2371350743

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΠΟΡ/ΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 16 κ.μ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

« ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 16 κ.μ.)

Ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια, απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 16 κ.μ. , προϋπολογισμού 194.955,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Η προμήθεια αφορά την (Προμήθεια Απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 16 κ.μ ) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 132/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Πολυγύρου, που βρίσκεται στην οδό Πολυτεχνείου με αριθμό 50 και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την Τετάρτη 14/11/2012 και ώρα 11.00΄ μέχρι 12.00΄. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος Έλληνες και Αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές , Ημεδαπά και Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με το Φ.Π.Α. δηλαδή 9.748,00 ευρώ.

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη συμφερότερη προσφορά.

Έντυπο οικονομικής προσφοράς για συμπλήρωση καθώς και τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από τα γραφεία της έδρας του Δήμου Πολυγύρου (Πολυτεχνείου 50, Τ.Κ 63100, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ) έναντι ποσού 15,00 ευρώ μέχρι και την Τρίτη 13/11/2012 και ώρα 13:00 μ.μ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 371021596 και 2371021420. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Παπασαραφιανός Γιώργος και Μαρινούδης Γιάννης αντίστοιχα. Fax: 2371022266.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

 

 

  


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση οικισμού Ορμύλιας Δ. Πολυγύρου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1.  Ο Δήμος Πολυγύρου, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση οικισμού Ορμύλιας Δ. Πολυγύρου», με προϋπολογισμό 1.540.000,00 Ευρώ μετά Φ.Π.Α.. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία Οικοδομικά με προϋπολογισμό 1.044.202,41 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και

β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 185.039,19 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος (Δημοτικό κατάστημα, Πολυτεχνείου 50, 1ος όροφος, Γραφ. 4), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-13:00, μέχρι την Πέμπτη 1/11/2012.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΥΜΔ) υπόδειγμα τύπου Β'.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2371350752,2371350751, FAX επικοινωνίας: 2371022266, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Αναστασία Πατσιούρα, Μανίκα Μαρία.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6 Νοεμβρίου , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Πολυγύρου, Πολυτεχνείου 50, 1ος όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.         

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με τηλεομοιοτυπία, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.)

Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

      Κριτήριο της ανάθεσης θα είναι η προσφορά με την χαμηλότερη τιμή.  

      Εναλλακτικές προσφορές απαγορεύονται.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

4.1.    Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις επόμενες τάξεις ήτοι:

     2ης, 3ης και 4ης τάξης εντός ή δεύτερου δηλωμένου νομού τη Χαλκιδική για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και Α2 τάξης και άνω, για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά

β.  Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

4.2.    Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

4.3.    Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των παρακάτω κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. Ήτοι :

2ης, 3ης και 4ης τάξης εντός ή δεύτερου δηλωμένου νομού τη Χαλκιδική για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και Α2, 1ης , 2ης για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά

4.4     Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5.   Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 24.585,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών + 30 ημερολογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6.    Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 2012ΣΕ25580007) είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Μακεδονία -Θράκη», συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α' /24-8-93).

7. Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/12 αρ. 242.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου.

Ο Δήμαρχος

Αστέριος Ζωγράφος