ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

  • Εκτύπωση
Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Πολυγύρου» σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 1/2013 μελέτης της Δ/νσης Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου.

Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής:

Tα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 1/2013 μελέτης της Δ/νσης Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 22/4-2-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Πολυγύρου, την Πέμπτη 7/3/2013 και ώρα 10.00-11.00 ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), τον Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τΑ/1995), Π.Δ. 394/96 (Φ.Ε.Κ. 226/τΑ/1996) τον Ν.3463/2006 και την 1/2013 μελέτη της Δ/νσης Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου.

Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 25.349,04€ πλέον Φ.Π.Α. 13%

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.

Αντίγραφο της σχετικής Διακήρυξης και και του τιμολογίου προσφοράς διατίθενται από τα γραφεία του Δήμου (Γραφείο Προμηθειών) έως την προηγούμενη του διαγωνισμού, αφού καταβληθεί το αντίτιμο των 5 ( πέντε) €.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο: 23710 21420 από τον κ. Μαρινούδη Ιωάννη. FAX: 23713 50783.

 Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία εδώ:

 Περίληψη διακήρυξης:pdf perilipsidiakgalaktos___2013 51.29 Kb

 Διακήρυξη:pdf diakmeletigalaktos2013 71.45 Kb