Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων 2017

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Κατεβάστε:

την περίληψη της διακήρυξης
τη διακήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός κλπ)