Διαγωνισμός για την προμήθεια λιπαντικών 2017

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια λιπαντικών έτους 2017 για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και του ΝΠΙΔ "ΚΕΔΗΠΟ", με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Κατεβάστε:

την περίληψη της διακήρυξης
τη διακήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα (τεχνικές προδιαγραφές & προϋπολογισμός)