Εγκατάσταση μονάδας αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην Τ.Κ. Βάβδου Δήμου Πολυγύρου (κωδ. ΟΠΣ 5028188)

  • Εκτύπωση

Sticker website ETPA GR HighRes

Ανάθεση Προμήθειας με Τίτλο: "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΑΒΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ" (αρ. Μελέτης : 60/2016)
Προϋπολογισμός: Γενικό Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 275.000,00 € - Τελικό Σύνολο με ΦΠΑ: 341.000,00 €
Αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ - Προμήθειες: 79368
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ο Δήμος Πολυγύρου. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 02.63.7341.016 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2108ΕΠ00810112)
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος επεξεργασίας νερού με σκοπό την απομάκρυνση του σιδήρου από την γεώτρηση «Σκόφα», ιδιοκτησία Χριστίδη, της Τ.Κ. Βάβδου του Δήμου Πολυγύρου, Ν. Χαλκιδικής, στην οποία ανιχνεύτηκε σίδηρος πάνω από τα νομοθετικά όρια, σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 Φ.Ε.Κ 892/11-7-2001 σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού σε συμμόρφωση με την οδηγία 98/83/ΕΚ.
Με το παραπάνω έργο επιτυγχάνεται η απομάκρυνση του σιδήρου από το νερό, ώστε να αποκτήσει το νερό τιμές σιδήρου εντός των επιτρεπτών νομοθετικά ορίων, για να καταστεί το νερό πόσιμο. Η βελτίωση της ποιότητας του νερού διασφαλίζει τη δημόσια υγεία.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία εδώ

 


Αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος με σκοπό την απομάκρυνση του σιδήρου από την γεώτρηση «Σκρόφα» της Τ.Κ. Βάβδου του Δήμου Πολυγύρου, Ν. Χαλκιδικής, στην οποία ανιχνεύτηκε σίδηρος πάνω από τα νομοθετικά όρια, σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 Φ.Ε.Κ. 892/11-7-2001 σχετικά με την ποιότητα νερού σε συμμόρφωση με την οδηγία 98/83/ΕΚ.

Απόφαση ένταξης της πράξης Εγκατάσταση μονάδας αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην Τ.Κ. Βάβδου Δήμου Πολυγύρου (κωδ. ΟΠΣ 5028188)

Τεχνικό δελτίο της πράξης Εγκατάσταση μονάδας αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην Τ.Κ. Βάβδου Δήμου Πολυγύρου (κωδ. ΟΠΣ 5028188)


Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση μονάδας αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βάβδου Δήμου Πολυγύρου»

O Δήμος Πολυγύρου ανακοινώνει ότι θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση (αρ. 47, Ν.4412/2016) τις Τεχνικές Προδιαγραφές για το έργο με τίτλο: «Εγκατάσταση μονάδας αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βάβδου Δήμου Πολυγύρου».
Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: 20/09/2018 έως και 19/10/2018.
Η διαβούλευση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (www.promitheus.gov.gr), στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις», καθώς και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Πολυγύρου.
Τα σχόλια για την διαβούλευση υποβάλλονται μόνο μέσω της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου».
Επισυνάπτονται οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές


Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση των ορθών Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση μονάδας αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βάβδου Δήμου Πολυγύρου»

O Δήμος Πολυγύρου ανακοινώνει ότι θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση (αρ. 47, Ν.4412/2016) τις ορθές Τεχνικές Προδιαγραφές για το έργο με τίτλο: «Εγκατάσταση μονάδας αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βάβδου Δήμου Πολυγύρου».
Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: να παραταθεί η ανάρτηση έως και 04/11/2018.
Η διαβούλευση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (www.promitheus.gov.gr), στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις», καθώς και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Πολυγύρου.
Τα σχόλια για την διαβούλευση υποβάλλονται μόνο μέσω της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου».
Επισυνάπτονται οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές.