Αντιπλημμυρικό Έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου

Sticker website ETPA GR HighRes

Με την υπ’ αριθμ. .: 9518/29-12-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
εντάχθηκε η πράξης με τίτλο «Αντιπλημμυρικό Έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002388 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Το έργο αφορά στη διευθέτηση των δύο κεντρικών ρεμάτων «Β» & «Γ» που διέρχονται μέσα από τον οικισμό του Δ.Δ. Ολύνθου, με στόχο την προστασία του οικισμού από πλημμύρες.
Με τη διευθέτηση προβλέπεται η εκβάθυνση και η διαμόρφωση κατάλληλης διατομής της κοίτης των δύο ρεμάτων όπως διέρχονται εντός του οικισμού της Ολύνθου και απολήγουν στον Ολύνθιο ποταμό, θα γίνουν χωματουργικές εργασίες εκβάθυνσης και διαμόρφωσης της κοίτης και η κατασκευή τεχνικών έργων, ανοιχτών και κλειστών οχετών διαστάσεων. Αναλυτικότερα:
Η κατάσταση των δύο ρεμάτων όπως καταγράφεται σήμερα, χαρακτηρίζεται από τις πολλές μετατοπίσεις και διακοπές του άξονα της κοίτης, τόσο από κοινωφελή έργα όσο και από τις εργασίες ιδιωτικής πολεοδόμησης. Συγκεκριμένα διαπιστώνεται η απουσία συνεχούς κοίτης, με επαρκής διατομή στο μεγαλύτερο μήκος των ρεμάτων. Με εξαίρεση ένα μικρό τμήμα του ρέματος Γ, συνολικού μήκους 200 μέτρων, στο ύψος του δημοτικού σχολείου, όπου η διατομή της κοίτης είναι επενδεδυμένη στο υπόλοιπο της μήκος περίπου 1.800m είτε παρουσιάζει υποτυπώδη διατομή διαστάσεων 0,50,5x1,0m, 0,5x0.5m είτε απουσιάζει εντελώς. Τα πλημμυρικά νερά όπως διέρχονται εντός του οικισμού, λόγω της απουσίας ευδιάκριτης και επαρκούς διατομής κοίτης, κινούνται ανεξέλεγκτα τόσο στο οδόστρωμα των κοινοτικών δρόμων όσο και στην επιφάνεια των οικοπέδων.
Με βάση τα στοιχεία της τοπογραφικής αποτύπωσης και της υδραυλικής μελέτη έχουν υπολογιστεί ότι οι εργασίες διευθέτησης θα γίνουν σε συνολικό μήκος 875 μ για το ρέμα «Β» και 600 μ για το Ρέμα «Γ», με επένδυση οπλισμένου σκυροδέματος στον πυθμένα και στα πρανή της κοίτης. Συγκεκριμένα η κοίτη των δύο ρεμάτων θα διαμορφωθεί σε ορθογώνια διατομή, ανοικτή στο μεγαλύτερο τμήμα της και κλειστή μόνο στα σημεία διέλευσης των τοπικών οδών και της μεταξύ τους συμβολής, με κατάληξή της τον Ολύνθιο ποταμό.
Οι εργασίες θα επιβλέπονται από αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία.

Ένταξη της Πράξης «Αντιπλημμυρικό Έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002388 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»