ermisΕθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης

menoumeasfaleis

govgrbeta

drp908

espa

banner3

  • blekas
  • compost
  • electrocycle logo 0
  • logo ana kap pap
  • reclaim
  • recycle2017
  • container

communitycentre

logokep

paikpast

lmp

dark blue el

Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης

Με το Πρόγραμμα «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης (ΕΕΠ)» το Υπουργείο Υγείας μεριμνά ώστε πολίτες που απώλεσαν την ασφαλιστική τους ικανότητα (και ήταν είτε άμεσα είτε έμμεσα ασφαλισμένοι) να αποκτήσουν δυνατότητα-δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (επισκέψεις σε ιατρό και εργαστηριακούς ελέγχους) καθώς και σε έλεγχο-παρακολούθηση κύησης.

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι πρώην ασφαλισμένοι κλάδων υγείας που έχουν υπαχθεί στον ΕΟΠΥΥ καθώς και τα προστατευόμενα (που ασφαλίζονταν έμμεσα ) μέλη των οικογενειών τους, που:

• έχουν απολέσει, την ασφαλιστική τους ικανότητα

• έχουν, σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα ημερολογιακού έτους 2011), ατομικό εισόδημα έως 12.000€ (άγαμοι) ή οικογενειακό εισόδημα έως 25.000€ (έγγαμοι)

• έχουν την Ελληνική Υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα νόμιμης διαμονής στη χώρα μας.

Το πρόγραμμα δεν αφορά άτομα που δεν υπήρξαν ποτέ ασφαλισμένοι.

Με το ΕΕΠ γενικής κατηγορίας καλύπτεσθε για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Παροχή υπηρεσιών ιατρικής εξέτασης με επισκέψεις σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό ή μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας ή Νοσοκομεία).

• Δυνατότητα παραπομπής με αξιολόγηση από τον ιατρό για πραγματοποίηση συνόλου διαγνωστικών εξετάσεων, σύμφωνα με το φύλο και την ηλικιακή ομάδα στην οποία υπάγεται ο ωφελούμενος.

• Πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων, από συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, Ιατρεία ΕΟΠΥΥ ή μονάδες υγείας του ΕΣΥ.

Με το ΕΕΠ Ελέγχου-Παρακολούθησης Κύησης καλύπτεσθε για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Παροχή υπηρεσιών ιατρικής εξέτασης με επισκέψεις σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό ή μονάδες υγείας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας ή Νοσοκομεία).

• Δυνατότητα παραπομπής με αξιολόγηση από τον ιατρό για πραγματοποίηση βασικού πακέτου εξετάσεων ελέγχου κύησης, σύμφωνα με το τρίμηνο κύησης που διανύει η έγκυος, και καθ'όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

• Πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων, από συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, Ιατρεία ΕΟΠΥΥ ή μονάδες υγείαςτου ΕΣΥ.

• Αξιολόγηση / διάγνωση, οδηγίες ιατρού, και ό,τι περιλαμβάνεται ως παροχή υπηρεσίας προς την ωφελούμενη σύμφωνα με την επιστήμη και την ιατρική ένδειξη κατά την επίσκεψη για έλεγχο-παρακολούθηση κύησης.

Οι αιτήσεις εγγραφής μέσω των ΚΕΠ ξεκινούν από 2 Σεπτεμβρίου και διαρκούν μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια.

Για την υποβολή της αίτησης μέσω ΚΕΠ ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου προσκομίζοντας:

1. Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας τους και συγκεκριμένα :

• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας για τους Έλληνες και για τους υπηρετούντες στα σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις η ταυτότητα της υπηρεσίας τους

• Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς για τους ομογενείς

• Διαβατήριο εν ισχύ για τους πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Άδεια διαμονής εν ισχύ για τους πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

• Άδεια διαμονής Ενιαίου Τύπου ή Άδεια παραμονής Αλλοδαπού για τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα

2. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 ή βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για τους μη υπόχρεους σε υποβολή φορολογικής δήλωσης

3. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

4. αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει στα ΚΕΠ τότε η καταγραφή του θα γίνει από τρίτο πρόσωπο το οποίο θα προσκομίσει:

• συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο που θα έχει συνταχθεί κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 6 μηνών

• ή εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής που θα έχει χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών

• ή αμετάκλητη απόφαση Δικαστηρίου για διορισμό του ως νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου.

Το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης εκδίδεται άπαξ, είναι ατομικό και καλύπτει αποκλειστικά και μόνο το άτομο για το οποίο εκδόθηκε.